Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp

Om utbildningen

Miljöfrågor är komplexa och Kandidatprogrammet i miljövetenskap ger dig därför en tvärvetenskaplig grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Som student på programmet får du förutom miljövetenskap, även gedigna kunskaper inom ett inriktningsämne; biologi, geovetenskap eller kemi.

Det första året består av obligatoriska kurser och inleds med en bred introduktionskurs i miljövetenskap. Den andra terminen får du lägga grunden för kommande studier med baskunskaper i matematik och kemi.

År två läser du grundkurser i ditt inriktningsämne (biologi, geovetenskap eller kemi) på de institutioner som ansvarar för din inriktning.

Under det sista året fördjupar du dina kunskaper i miljövetenskap och inom din inriktning. Du får själv välja 30 hp bland ett urval av kurser. Du kan också passa på att läsa en termin utomlands eller göra praktik på tex ett företag eller en myndighet under det tredje året. Den sista terminen inleds med två obligatoriska fördjupningskurser i miljövetenskap och avslutas med ett självständigt arbete.

En kandidatexamen i miljövetenskap ger dig behörighet till ett antal mastersprogram på flera lärosäten och är bland annat en bra grund till masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

Undervisningen är varierad och baseras på föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier, laborationer och studiebesök. Som miljövetare kommer du att ha ett brett arbetsfält såväl nationellt som internationellt. Framtida yrken kan vara t.ex. som konsult, arbete i industrin, vid miljöorganisationer, forskare vid myndigheter i Sverige eller EU.

Om ämnet: Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.