Internt

Här hittar du information om din anställning, resor och resebidrag, sjukdom, krishantering med mera.

I "Du och din arbetsplats" finner du en sammanfattning av anställningsvillkoren för anställda vid universitetet. Här kan du bland annat hitta information om arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt försäkringar och pension.

Du och din arbetsplats

Information om din anställning

Semesterplaneringen skall vara avslutad senast den 30 april. Huvudregeln är att hela årssemestern ska tas ut samma år som den tjänas in.

Filosofiska institutionen har förtydligat reglerna kring semesteruttag i institutionens semesterpolicy.

Vacation policy (137 Kb)

Mer information om semester hittar du Stockholms universitets webbplats Semester

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, gör riskbedömningar och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Rådet består av följande representanter
Ordinarie ledamöter

Administrativ chef: ordförande, Marjan Bastansiar
Prefekt: Gunnar Björnsson
Stf prefekt: Mikael Janvid
Arbetsmiljöombud: Sama Agahi (mandatperiod 2023-2026)
Studeranderepresentant: vakant
Doktorandrepresentant: Alice Damirjian
Lärarrepresentant1: Henrik Lagerlund (professor)
Lärarrepresentant2: Katharina Berndt Rasmussen (bitr lektor)
Studierektor: Lisa Furberg
Jämställdhet- och likavillkorsansvarig: Katharina Berndt Rasmussen

Medarbetare och studenter är välkomna att anmäla frågor/områden till det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor via funktionsadressen arbetsmiljo@philosophy.su.se.
Läs mer om arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet här.

Vid Stockholms universitet bidrar vi till kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor till det omgivande samhället genom forskning, utbildning och samverkan. Samtidigt försöker vi också minska vår egen miljöpåverkan genom att jobba med målsättning, förbättring och uppföljning.

Miljöpolicy

Syftet med universitetets miljöpolicy är att deklarera miljöambitioner och utgör grunden för Stockholms universitets miljöarbete. Den sätter riktning och kan även redovisa övergripande mål och åtaganden.
Stockholms universitets miljöpolicy i Regelboken

Telefon: 08-162814

Miljöhandlingsplanen 2024 (63 Kb)

Mer information om universitets miljöarbete finns på Stockholms universitets webbplats Miljöarbete vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har avtal med Amex GBT. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ. Med tjänsteresor menas resor som utförs på uppdrag av Stockholms universitet efter beslut av prefekt eller motsvarande.

Policy för möten och resor
Medarbetare uppmanas att ta del av policy för möten och resor för Stockholms universitet. För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt som möjligt ersättas med digitala mötesformer.

Boka din tjänsteresa
Du bokar själv din resa hos Amex, antingen online eller genom personlig service via telefon eller mail.

Boka resor ONLINE Amex GBT

Hotell
Staten har genom Kammarkollegiet tecknat ett rangordnat ramavtal för hotelltjänster. Detta innebär att du i första hand ska vända dig till hotellet som rangordnats med nummer 1, och det är bara om det hotellet är fullbokat som du kan gå vidare till nummer 2.

Även hotell bokas vi AMEX GBT, dock går det bra att kontakta rangordnat hotell direkt för hotell inom Sverige.

Taxitjänster
Samtliga taxiresor inom Storstockholm ska gå via någon av dessa leverantörer: Taxitjänster

Regler kring Uber, Airbnb och liknande aktörer
När du gör tjänsteresor som anställd vid Stockholms universitet är det inte tillåtet att använda aktörer som Uber, Lyft, Airbnb eller liknande tjänster.

Mer information hittar du på Stockholms universitets webbplats Regler kring Uber, Airbnb och liknande aktörer

Försäkring vid resor
Vid utrikes tjänsteresa bör resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionens ekonom eller administrativa chef.

Reser du till ett EU-land ska du också ta med dig ditt EHIC = European Health Insurance Card. EHIC ger dig rätt till vård på lika villkor i det EU-land du befinner dig i. Kortet beställer du från Försäkringskassan här.

Läs mer om försäkring vid resor här

Anställda kan beställa böcker, artiklar och andra medieresurser som inte redan finns på biblioteket, under förutsättning att de är kopplade till aktuella studier eller forskning vid Stockholms universitet.
Beställ inköp och fjärrlån

Om du behöver ett eget exemplar finns ett rangordnat ramavtal hos Kammarkollegiet. Det är alltså inte tillåtet att köpa böcker från till exempel Amazon eller Akademibokhandeln och lämna in kvitton som utlägg. Vänligen kontakta Gösta Grönroos som hjälper dig vidare med din bokbeställning, och inkludera följande i ditt mail: 

  • boktitel
  • syfte: undervisning (namnet på kursen), eller forskning
  • eventuellt projektnummer

Utlägg ska i möjligaste mån undvikas!

Anställd personal ansöker om ersättning för utlägg i Primula, under Min sida, välj Resor/utlägg och formulär 1. Utlägg/bilersättning för utlägg. Formulär 2. Inrikes reseräkning och formulär 3. Utrikes reseräkning ska endast användas om traktamente ska räknas fram. Instruktioner för hur du registrerar ditt utlägg eller reseräkning hittar du i Primula under Externa länkar.

Utläggsformuläret ska fyllas i så snart som möjligt. Mer än 3 månader gamla utlägg behöver, enligt universitetets regelverk, ej beaktas. Utlägget redovisas och skickas elektroniskt i Primula och skrivs ut och lämnas i pappersform till ekonomihandläggaren senast den 5:e i månaden för utbetalning med lön samma månad.

En komplett inlämnad reseräkning i pappersform (i plastficka eller sammanhållen med ett gem) innehåller:
•    Utskrift från Primula
•    Syftet med resan. Syftet anges antingen i fritextrutan i Primula eller genom bifogat underlag (exempelvis ett konferensprogram).
•    Verifikationer av utlägg, d.v.s. kvitton/elektroniska kvitton i original. Fysiska kvitton lämnas in till vår ekonom.
- Kvitton tejpas med dokumenttejp (får ej häftas) på ett separat A4-ark, i den ordning de lagts in i Primula
- Varje kvitto ska numreras enligt numreringen på utskriften från Primula
- Om ett kvitto är svårt att tyda, skriv en förklarande text bredvid
•    Reseplan (itinerary) från Egencia eller annan dokumentation, t.ex. boardingkort eller biljetter, som styrker att resan gjorts och när den gjordes skall bifogas för reseräkningar (formulär 2.Inrikes reseräkning och formulär 3. Utrikes reseräkning).  

För icke anställd personal gäller följande för redovisningen av utlägg: Ni använder "Fakturaportalens Utläggsblankett ", den hämtas i MSWord- eller pdf-format i universitets blankettarkiv Ekonomiblanketter. Obs! Alla uppgifter måste fyllas i! Underlagen för utlägget ska i original tejpas fast med dokumenttejp på ett separat papper. Syfte ska anges på utläggsblanketten eller genom bifogat underlag.

Ifylld utläggsblankett skickas per mail till vår ekonom, och
fysiska kvitton ska lämnas in.

Avser utlägget representation måste kvittot kompletteras med en deltagarförteckning (fullständigt namn och organisation) samt uppgift om ändamålet.

Att arrangera en konferens innebär en hel del arbete- både före, under och efter arrangemanget. Nedan har vi listat några punkter som är tänkt som ett stöd när du ska anordna en konferens. Vänligen notera att konferensen ska vara godkänd av prefekten innan du går vidare med bokningarna. Om du får en konferens beviljad så ska du informera institutionens ekonom och administrativa chef.

Samarrangera konferens
När det gäller den praktiska hanteringen av en konferens som ska samarrangeras krävs en tydlig överenskommelse om hur administrationen av konferensen ska ske samt hur eventuellt över- eller underskott ska hanteras. Rådgör alltid med den administrativa chefen före ni träffar sådana överenskommelser.

Bokning av lokal
Se till att boka lokalen i god tid. Du bokar lokalen via ”TimeEdit”. För bokningar gällande Aula Magna, kontakta:  konferensservice@su.se

Om ditt passerkort saknar access till lokalen beställs access av behörig beställare via su.se/serviceportalen. Behörig beställare vid Filosofiska institutionen är Björn Brunnander och Marjan Bastansiar.

Vill du förlägga din konferens utanför Stockholms universitet så ska det göras via upphandlad leverantör. Läs mer om anläggningar som är statligt upphandlade, på Avropa.se  

Bokning av resa och logi för externa deltagare
Om institutionen, eller ditt projekt, ska bekosta resa och/eller logi för externa deltagare ska det bokas via universitets resebyrå Egencia. Det är alltså inte tillåtet att gästen bokar resa och/eller logi själv och lämnar in kvitton som utlägg. Stockholms universitets policy för möten och resor ska även följas. Läs mer om reglerna för resor under rubriken Tjänsteresor.

Vänligen uppge namnet på konferensen och eventuellt projektnummer vid bokningen.

Inköp av fika, mat och annan catering
Vid inköp av fika, mat och annan catering ska regler för inköp och upphandling följas (dnr SU FV-2.2.1-1679-15) samt regler för representation (dnr SU FV-1.1.6-0419-16).  

Aktuellt avtal för cateringtjänster hittar du i universitets Avtalskatalog.

Stäm alltid av med ekonomihandläggaren, eller den administrativa chefen, att ert planerade representationstillfälle följer aktuella representationsregler i god tid innan representationstillfället.

Deltagarlista
Lämna in en deltagarlista till vår ekonom per mail för varje representationstillfälle (fika, konferensmiddag etc.). Deltagarlistan ska innehålla fullständigt namn på deltagarna och organisation. Utöver nämnda ska du även lämna in konferensprogrammet, och uppge syftet med konferensen.

SU:s interna konferensservice
Mot en avgift erbjuder Stockholms universitets konferensservice flera olika tjänster för att planera och genomföra konferenser. Läs mer på su.se/konferens

Se även universitetets webb för mer information om anordnande av konferenser: Checklista inför planering och genomförande av evenemang vid Stockholms universitet.

Med köp och försäljning av lärartjänster menas här fall då en institution använder sig av en annan institutions anställda i kurser eller uppdragsutbildning. Filosofiska institutionen köper ibland enstaka undervisningstimmar från andra institutioner på SU, och även anställda hos oss undervisar enstaka tillfällen vid andra institutioner. I båda fallen ska en internfaktura upprättas.

Administratörerna vid berörda institutioner behöver förses med nedanstående information för internfaktureringen:

• namnet på kursen (samt kurskod om tillgängligt)

• tillhörande UGA eller FUF

• eventuellt projektnummer eller dylikt

• datum för undervisningstillfällena

• antal klocktimmar

• namn och institutionsnummer för båda institutionerna

• kontaktperson hos båda institutionerna

Kontaktperson vid Filosofiska institutionen är Susanne Forssell.

Med bisyssla avses all sådan verksamhet vid sidan om anställningen som inte ligger inom privatlivets sfär. En bisyssla kan vara mer eller mindre omfattande, avlönad eller oavlönad.

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.

Mer information om bisysslor finns på Stockholms universitets webbplats Bisysslor - information.

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:
•    friskvårdstimme
•    friskvårdsbidrag
•    gruppträning i Frescatihallen
•    träning i personalgymmet (mot kostnad)
 

Registrera friskvårdsbidrag i Primula
För att ansöka om friskvårdsbidrag logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag. Instruktioner hur du registrerar friskvård finns under ”Min sida”.  Efter du har lagt in kvitto i Primula lämnar du de fysiska kvittona i original till ekonomihandläggaren.

Mer information om friskvård finns på Stockholms universitets webbplats Friskvård.

Universitetets företagshälsovård, från och med den 1 augusti 2015, är Feelgood företagshälsovård AB.

Samtliga anställda och doktorander, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc.) omfattas inte. Inte heller studenter.

Företagshälsovård

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författning 1998:5 ”Arbete vid bildskärm” har du som arbetstagare rätt till gratis synundersökning och – om undersökningen visar att behov föreligger – särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete.

Glasögonen kan antingen vara enkelslipade eller s.k. närprogressiva (en synskärpa på max fyra meters avstånd). Vilka glas du bör ha beror på dina arbetsuppgifter. Om du arbetar med varierande synavstånd är oftast närprogressiva glas att föredra. De optiker som staten har tecknat avtal med har lång erfarenhet av bedömning av rätt typ av glas.

Staten har genom Kammarkollegiet tecknat ett rangordnat ramavtal med
1. Synsam Group Sweden AB
2. Specsavers Sweden AB
Detta innebär att du i första hand ska vända dig till leverantören som rangordnats med nummer 1.

Kontakta vår ekonom eller den administrativa chefen för att få en beställningsblankett/inköpsorder. Inköpsordern som signerats av chefen skickas till behörig beställare via e-post. Den anställde skriver ut inköpsordern och tar med den till butiken.

Mer information om bildskärmglasögon finns på Stockholms universitets webbplats Bildskärmsglasögon

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet. Även checklistor för krissituationer finns att ladda ner.

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

 

När man ska göra en extern projektansökan är det en hel del saker man bör känna till.
Det mesta finns att läsa i dokumentet Routines for external research funding at the Department of Philosophy (400 Kb)

Procentsatser och belopp att använda i din budgetberäkning uppdateras årligen så var vänlig och försäkra dig om att du använder aktuella uppgifter, vilka du finner här nedan.

Lönekostnadspåslag (LKP): beräknas som 58 % på bruttolönen.
Indirekta kostnader (OH): beräknas som 39% på lönen inklusive LKP.
Kontorsrum: 11,4% på lönen inklusive LKP       

Lönerevision: Räkna med ett lönepåslag med 3,5% per år under 2024 och 2025.

Stockholms universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att vi som anställda har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och de ramavtal som finns för offentlig sektor samt inom universitetet.

Läs mer och Inköp och upphandling på universitets webb

Krav på e-faktura
Stockholms universitet tar endast emot e-fakturor enligt lag (2018:1277). Hänvisa leverantörerna till fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet på: www.su.se/fakturainformation

Institutionens referensnummer 102 måste stå på fakturan.

Beställarens namn/referensperson måste också stå på fakturan (men inte i adressfönstret).

Faktureringsadress ska också stå på fakturan (trots att det är e-faktura):
Stockholms universitet
C8201
190 87 Roserberg

Vid frågor vänligen kontakta vår ekonom eller den administrativa chefen.

På denna sida