Utbildning på forskarnivå på Fysikum

Utbildningen syftar till att ge dig en djupare kunskapsbas, men framför allt till att skola dig i vetenskaplig metodik: att ställa upp problem, finna analysmetoder och värdera resultat. Du ingår i en forskargrupp i en miljö där du kan känna gemenskap med forskare och andra doktorander som sporrar och hjälper dig.

Vintergatan i en glasburk. Foto: Rakicevic Nenad från Pexels
Foto: Rakicevic Nenad från Pexels

 

Efter genomgången grundutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare i ämnet genom att påbörja utbildning på forskarnivå. I utbildningen ingår både en obligatorisk kursdel och ett självständigt avhandlingsarbete i ett forskningsprojekt inom en av våra forskningsgrupper.

Utbildningen kan avslutas med en licentiatexamen efter cirka 2 år (om 120 hp, varav 30 hp av kurser) eller, med denna examen som etappmål (obligatoriskt), fortsätta mot en doktorsexamen efter 4 års heltidsstudier (om 240 hp, varav 60 hp av kurser).

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Det specifika inom varje ämne (antagningskrav mm) beskrivs i den ”Allmänna studieplanen” för ämnet, se fakultetens hemsida. Inom vart och ett av dessa ämnen finns flera forskningsavdelningar med, inom sig, flera olika forskningsinriktningar. De olika forskningsavdelningarnas verksamhet beskrivs på de egna web-sidorna. Du kan gärna kontakta någon av Fysikums forskningsavdelningar för att ta reda på om den forskning som bedrivs där skulle kunna intressera dig. Du kan också vända dig till studierektor för utbildning på forskarnivå för att få mer information, se kontakt nedan.

 

Möt Sharon, doktorand i kemisk fysik

Sharon Berkowicz
Sharon Berkowicz

Sharon Berkowicz är uppvuxen i Stockholm. Tidigare studerade hon civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), men är numera doktorand i kemisk fysik vid Stockholms universitet.

Jag sysslar med något som ingen annan har gjort förr

 

 

Doktorandrådet är sammansättningen av alla doktorander vid fysiska institutionen vid Stockholms universitet. Dess syfte är att representera doktorandernas intressen i de olika kommittéer, styrelser och råd inom institutionen och universitetet. Denna sida underhålls av doktorandrådets representant.

Doktorandrådets sida (på engelska)

 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet, och har sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Läs mer om ansökan, behörighet och antagning

När du väl blivit antagen som doktorand kan doktorandrådet (The PhD Council) på Fysikum stötta dig i olika frågor.

 

Ett villkor, förutom de rent kunskapsmässiga kraven, för antagning till utbildning på forskarnivå är att den som antas kan beredas godtagbar försörjning under hela studietiden, d v s under 4 år vid heltidsstudier. Finansieringen  utgörs i normalfallet av anställning som doktorand. Fakulteten kan i undantagsfall godkänna annan typ av finansiering.  Tjänstgöring, upp till 20%, i undervisning eller annan typ av institutionsuppdrag kan ingå i doktorandanställningen. Om man undervisar 20% förlängs studiestödstiden från fyra till fem år.

Läs mer om villkoren för doktorandanställning

 

En handledargrupp bestående av två eller flera handledare och en mentor skall finnas för varje doktorand vid Fysikum.

Handledare utses i samband med antagningen. En utses till huvudhandledare, övriga till biträdande handledare.

Mentorn väljs av doktoranden och skall vara en disputerad lärare/forskare inom institutionen utan koppling till doktorandens projekt helt  fristående från handledare och biträdande handledare. Doktoranden ska välja mentor, senast två månader efter utbildningens start och informera studierektor om valet Val av ny mentor kan göras under utbildningens gång. Mentorn och studenten träffas vid behov, dock minst en gång per termin. Doktoranden kan vända sig till mentor för att få råd och hjälp att lösa eventuella problem kring handledningen. Utöver att vara ett stöd för doktoranden på vägen mot avhandlingen har mentorn till uppgift att granska och följa upp studieplanen.

Varje forskningsavdelning företräds av en avdelningsansvarig som är kontaktperson i frågor som berör avdelningen och dess medlemmar.

 

Ramarna för forskarutbildningen ges av den allmänna kursplanen för ämnet. Utbildningen på denna nivå är mycket specifik för det forskningsprogram som doktoranden genomför. Därför måste varje doktorand ha en individuell studieplan (ISP). I samband med den årliga revideringen av studieplanen har doktoranden en utvecklingsgenomgång.

Läs mer om den individuella studieplanen

 

 
Kursdelen inom forskarutbildningen omfattar 60 högskolepoäng varav minst hälften av detta krav ska ha uppnåtts vid tiden för licentiatseminariet. Några kurser är obligatoriska. Andra kurser väljs dels bland rekommenderade kurser för alla doktorander och dels mer specialinriktade kurser. Det kan t.ex. vara en existerande doktorandkurs eller kurs på avancerad nivå, eller en kurs som vid ett tillfälle ges för doktorander inom någon avdelning på Fysikum utan att vara officiellt registrerad som kurs. Det kan också utgöras av att enskilt läsa en bok/kursbok som sedan tenteras av handledaren eller att aktivt delta i en sommarskola. I samtliga fall väljs kurserna i samråd med handledaren, som värderar insatsen i antalet hp. Planen för vilka kurser som ska tas ska finnas i din individuella studieplan (ISP).

I blockschemat framgår vilka avancerade kurser som kommer att ges under läsåret.

Läs mer om doktorandkurser och vilka ingår i ditt ämne

Seminarier

Alla doktorander förväntas delta i såväl forskargruppens egna seminarier som andra seminarier som anordnas på AlbaNova. Som ett led i utbildningen ingår också att hålla egna seminarier.

Etikseminarium

Alla doktorander skall under utbildningen delta i ett seminariebaserat moment om etiska frågor inom vetenskapen, ”Forskningsetik och vetenskaplig redlighet”. Detta moment anordnas av matematiska-fysiska sektionen och ges en gång per år. Kallelse skickas till doktoranderna vid sektionen. Momentet ingår i den obligatoriska introduktionskursen (5 hp).

 

Licentiatuppsats skall omfatta minst 60 hp och doktorsavhandling minst 180 hp. Såväl licentiatuppsatsen som doktorsavhandlingen kan utformas som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. I det senare fallet utgörs avhandlingen av en sammanläggning som refererar till publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Fakulteten har utformat en handledning för utformandet av doktorsavhandlingar (152 Kb) . Läs mera om licentiatuppsats och doktorsavhandling i UHR:s doktorandhandbok.

Läs mer om licentiatexamen

Läs mer om disputationen

 

 

 

Kontakt

Studierektor utbildning på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar