Ny bok om fastighetspriser, förmögenheter och finansiella marknader

Fastighetspriser, förmögenheter och finansiella marknader från medeltiden till idag – vad kan vi lära oss av historien?

Flera av institutionens forskare har bidragit till den nyutgivna tredje volymen av serien Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden.

De senaste decenniernas uppgång i fastighetspriser är inte unik. I Stockholm kan liknande långa uppgångar noteras för 1600-talet och 1800-talet. Dessa två långa uppgångar följdes av sekellånga stagnations- eller till och med nedgångsperioder. Tre stora finanskriser har inträffat i Sverige sedan 1900, på 20-talet, 30-talet och 90-talet, men bara i samband med 90-talskrisen föll fastighetspriserna kraftigt.

Det diskuteras i en ny bok där sju av institutionens forskare – Lars Ahnland, Lili-Annè Aldman, Bo Franzén, Emelie Carlsson, Rodney Edvinsson, Klas Eriksson och Gustav Ingman – har bidragit till den nyutgivna tredje volymen av serien "Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden", utgiven av Sveriges Riksbank och Ekerlids. Föreliggande volym inkluderar kapitel om huspriserna i Stockholm sedan 1420, bankstatistik sedan 1772, obligationsräntor sedan 1835 och nationalförmögenhet sedan 1810.I boken framkommer att långa uppgångar i huspriserna kan relateras till befolkningstillväxt. Stora fall i reala fastighetspriser tycks till stor del förklaras av inflation och krig. Det största reala fallet sedan 1530 inträffade i början av 1700-talet i samband med det stora nordiska kriget, då de reala priserna halverades. Nominella prisfall är mer ovanliga än reala prisfall, och tycks vara relaterade till en låginflationspolitik. Det största fallet i nominella fastighetspriser inträffade i samband med mössornas delfationspolitik på 1760-talet, och det näst största fallet i spåren av finanskrisen och höjda räntor i början av 1990-talet. Ökningen av fastighetspriserna de senaste decennierna är relaterad till ökad kreditgivning och förmögenheter i förhållande till BNP.
 

Här kan du läsa och ladda ner Volume III Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices

Boken har kommenterats och skrivits om i media på dessa platser:
Sveriges radio

Fastighetsnytt

Dagens nyheter

Ekonomistas

Länkar till tidigare två volymer:
Volume I: Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-2008

Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012