Organisation

Vid institutionen arbetar ett 60-tal anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av ställföreträdande prefekt, administrativ chef och studierektorer. Institutionens högsta beslutsfattande organ är institutionsstyrelsen.

 

Institutionsledning

Prefekt: Magnus Petersson
Ställföreträdande prefekt: Klara Arnberg 
Administrativ chef: Johannes Hartvigson
Studierektor för grundnivån ekonomisk historia: Lars Ahnland
Studierektor för grundnivån internationella relationer: Camilla Elmhorn
Studierektor för avancerad nivå: Fia Sundevall
Studierektor för forskarutbildningen ekonomisk historia: Johan Svanberg
Studierektor för forskarutbildningen internationella relationer: Lisa Dellmuth

 

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse. Styrelsen består av prefekten, ställföreträdande prefekten, samt företrädare för de anställda och de studerande vid institutionen.

Institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2021-01-01 - 2023-12-31

Ordförande: Magnus Petersson, prefekt

Ordinarie ledamöter lärarrepresentanter:
Fia Sundevall, Lärarrepresentant
Klara Arnberg, Lärarrepresentant
Lisa Dellmuth, Lärarrepresentant
Matilda Baraibar, Lärarrepresentant
Mark Rhinard, Lärarrepresentant
Johan Svanberg, Lärarrepresentant
Thomas Jonter, Lärarrepresentant
Akhil Malaki, Lärarrepresentant

Suppleanter lärarrepresentanter:
Rodney Edvinsson

Ordinarie ledamot T/A-personal:
Jenny Häger

Suppleant T/A-personal:
Johannes Hartvigson

Doktorandrepresentant:
Utses av doktorandrådet terminsvis

Studentrepresentant utbildning på grund och avancerad nivå:
Utses av studentrådet terminsvis
 

Ämnesråd

På institutionen finns ett ämnesråd för respektive ämne (ekonomisk historia och internationella relationer). Ämnesråden sammanträder 2-3 gånger per termin med syftet att förbereda frågor och underlag till institutionsstyrelsens möten. Ämnesråden består av tillsvidareanställda lektorer och professorer samt har även student- och doktorandrepresentation. I ämnesråden finns också en representant för institutionens visstidsanställda. 
 

 

Arkiv och registratur

Hur tar jag del av en allmän handling?

Skicka en förfrågan till staben@ekohist.su.se ange noga vad du är intresserad av att ta del av, vi behöver minst information om vilka år det gäller. Vad forskningen handlar om.

För att ta del av tentor, avhandlingar, uppsatser kontaktar du studentexpeditionen på studentexpeditionen@ekohist.su.se.  
Tänk på att när du kontaktar Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer kan din information bli en allmän handling och läsas av andra.

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post men vi ger ofta den servicen i enlighet med vår serviceskyldighet. Innehåller det du söker känslig information kan detta komma att sekretessgranskas och vissa delar i dokumentet kan komma att sekretessmarkeras. Vi meddelar dig om så är fallet och du kan överklaga en sådan begäran.

Om din begäran är större än tio sidor kommer vi ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Papperskopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Porto och eventuellt postförskott tillkommer.

Handlingar som skickas med e-post har samma kostnad men det tillkommer inget porto. Känsliga handlingar/eller handlingar som är under sekretess skickas inte med e-post. Vi kommer be dig ange postadress om så är fallet.

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt, tar utlämnandet tid kontaktar vid dig, löpande med information om hur vi ligger till.


Centralarkivet

Är du intresserad av vilka handlingar vi förvarar i centralarkivet kan du söka i Visual Arkiv.
För handlingar som du ser i trädstrukturen i länken ovan kontaktar du centralarkivet på arkiv@su.se.
 

 

Rådet för arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer har ett lokalt råd för arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet (RALV) vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

Ordförande är Johannes Hartvigson och rådet består av följande ledamöter:

Klara Arnberg, stf prefekt
Thea Holmlund, doktorandrepresentant
Daniel Stridh, likabehandlingsansvarig
Dag Retsö, arbetsmiljöombud
Karina Shyrokykh, lärarrepresentant

Rådet sammanträder ca 2 gånger per termin.
 

På denna sida