Under utbildningen

Här hittar du information om stöd och service för studenter som du kan ha nytta av under din studietid.

Foto: Henrik Berglund/Familjen
 
 

Schema och kurslitteratur

Vår institution använder Athena som kursplattform för kurskommunikation. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter med mera. Du kommer åt kursens plats på Athena när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto.

Logga in i Athena

Här finns ytterligare information om hur du hittar ditt schema

Student som ansökt till Praktikkurs (EH1905) inför vårterminen 2023 behöver ladda upp ett praktikintyg via Antagning.se senast den 16 december.

Läs mer här

 

Studenter med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter. För att kunna ta del av den hjälp som universitetet kan erbjuda måste ett intyg formuleras där det står vilka rekommenderade stödåtgärder du har.

Ta kontakt med Service till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information: 
Studera med funktionsnedsättning


Tentamensrutiner för studenter med särskilda behov

Intyg från Service till studenter med funktionsnedsättning
Intyg från Service till studenter med funktionshinder måste lämnas till studievägledaren på institutionen. Institutionen förbinder sig att så långt möjligt ta hänsyn till de rekommendationer som föreslås i intyget. Observera att det är upp till läraren att avgöra vilka stödåtgärder som kommer att ges i ditt fall. Ytterligare stöd utöver det som specificeras i intyget medges vanligen inte. Det är därför viktigt att samtliga stödåtgärder som önskas är förankrade hos Service till studenter med funktionshinder.

Meddela ansvarig lärare
Meddela ansvarig lärare på varje kurs du läser vid institutionen och hänvisa till ditt intyg och de där rekommenderade stödåtgärderna.

Inför varje tenta
Tentavakt Meddela Studentexpeditionen senast 3 veckor innan varje tenta om du behöver boka tentavakt för enskild tentamen med förlängd tid/skriva på dator. Mail studentexpeditionen@ekohist.su.se, tel 16 44 70.

Tentalokal (resursrum)
Studenten bokar rummet själv. 

Kontaktperson
Kontakta resp. studierektor.

 

Studievägledare, kursadministratörer och studierektorer svarar på frågor om kursval på grundnivå och avancerad nivå (masterskurser) samt forskarutbildningarna inom båda dessa ämnen.

 

Citat
Ett citat är en identisk återgivelse av originaltexten. Citat skall alltid åtföljas av hänvisning med sidnummer och de citerade meningarna ska omgärdas av citattecken (alt. indragning vid blockcitat).

Refererat
Ett refererat är en sammanfattning/redogörelse av originaltexten med egna ord. I anslutning till referatet skall det framgå vilken källa referatet bygger på. I löptexten kan göras med hjälp av referatmarkörer (t.ex.: ”Enligt Wikander…”, ”Wikander menar…”, ”Wikander visar...”, ”Wikander hävdar…”).

Plagiat
Att citera meningar eller stycken utan att ange källa.
Att referera någon annans slutsatser, resonemang, data, teorier, osv, utan att ange källa. Att lämna in någon annans text (uppsats, skriftlig uppgift, hemtenta) som sin egen.

Undvik att fuska av misstag!
Stockholms universitet har nolltolerans gentemot fusk. Institutionerna använder sig av olika digitala hjälpmedel för att upptäcka plagiat. Misstankar om fusk utreds och lämnas vidare till disciplinnämnden vid Stockholms universitet. Om nämnden konstaterar fusk kan varning eller avstängning från utbildningen komma ifråga.

För att undvika att fuska av misstag är det viktigt att du som student är medveten om vilka regler som gäller vid examination samt är noggrann med den vetenskapliga referenstekniken.

Vi rekommenderar dig att alltid dubbelkolla innan du lämnar in en uppgift att du markerat citat i löptext med citationstecken, eller gjort en tydlig indragning vid blockcitat, samt att du angett från vilket verk och sidnummer citatet tagits. Kontrollera också att dina referat inte ligger för nära originaltexten. Vanliga misstag som kan räknas som plagiat är att enbart byta ut några enstaka ord i en mening vid refererat eller översätta en mening på engelska till svenska utan att markera att det är fråga om just ett översatt citat.

Om du är osäker på vad som gäller för en specifik uppgift, fråga läraren!

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

 

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd. 

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

 

Studieavbrott, studieuppehåll och återupptagande

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande.

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag du anmält avbrottet.  Det går alltså inte att anmäla avbrott retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skett tidigare. Anmäler du studieavbrott inom tre veckor efter kursstart räknas det som att du inte har gått kursen/programmet och du kan då söka till utbildningen igen på sedvanligt sätt. Anmäler du avbrott mer än tre veckor efter att kursen/programmet startat kan du fortfarande fortsätta studierna vid ett senare tillfälle, men då i mån av plats.

Om du har ett oanmält uppehåll, eller om vi avslår din ansökan om studieuppehåll och du ändå väljer att ta ett uppehåll, så har du rätt att ansöa om återupptagande inför varje termin inom ramen för programmets examinationsrätt. Ett beviljat studieuppehåll, samt beviljat återupptagande, innebär att vi ger dig en garanti om att du kan fullfölja programmet inom ramen för dess examinationsrätt. Denna garanti gäller för den/de terminer som din beviljade ansökan berör.

Studieavbrott för fristående kurs anmäls till utbildningsadministratören för din kurs. Mejladresser hittar du här: studentexpeditionen@ekohist.su.se. Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Vid studieavbrott på program meddelas studieexpeditionen via e-post studentexpeditionen@ekohist.su.se. Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

Du ansöker om studieuppehåll på utbildning ( Ansökan om studieuppehåll 2022 (36 Kb) ) och skicka e-post till studentexpeditionen@ekohist.su.se. Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Skäl för studieuppehåll
 • Studieuppehåll från och med (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Datum för planerat återupptagande av studier (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Den utbildning du vill göra studieuppehåll i

Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget förutsatt att vi kan garantera plats på utbildningen

Glöm inte att ansöka om återupptagande av studier (via e-post) senast 1 april inför hösttermin och 1 oktober inför vårtermin för att vi ska kunna garantera att du får behålla din studieplats på programmet efter studieuppehållet. Inkommer din ansökan om återupptagande senare än ovan angivna datum minskar möjligheten till plats på kurs och därmed beviljat återupptagande.

Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats

Högskoleförordningen (1993:100) anger att om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Universitets- och högskolerådets författning HSVFS 2012:8 förtydligar:

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. (HSVFS 2012:8).

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod.
Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

 

Kontakt

Studievägledare
Kursadministratör
Kursadministratör
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
Studierektor för ekonomisk historia
Studierektor för internationella relationer
På denna sida