Under utbildningen

Här hittar du information om stöd och service för studenter som du kan ha nytta av under din studietid.

Foto: Henrik Berglund/Familjen
 
 

Schema och kurslitteratur

Vår institution använder Athena som kursplattform för kurskommunikation. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter med mera. Du kommer åt kursens plats på Athena när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto.

Logga in i Athena

Här finns ytterligare information om hur du hittar ditt schema

 

Student som ansökt till Praktikkurs (EH1905) inför vårterminen 2024 behöver maila in ett praktikintyg till studentexpeditionen@ekohist.su.se senast 10 december.

Läs mer här

 

Studenter med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter. För att kunna ta del av den hjälp som universitetet kan erbjuda måste ett intyg formuleras där det står vilka rekommenderade stödåtgärder du har.

Ta kontakt med Service till studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information: 
Studera med funktionsnedsättning


Tentamensrutiner för studenter med särskilda behov

Intyg från Service till studenter med funktionshinder måste mailas till studentexpeditionen, studentexpeditionen@ekohist.su.se. Institutionen förbinder sig att så långt möjligt ta hänsyn till de rekommendationer som föreslås i intyget. Observera att det är upp till läraren att avgöra vilka stödåtgärder som kommer att ges i ditt fall. Ytterligare stöd utöver det som specificeras i intyget medges vanligen inte. Det är därför viktigt att samtliga stödåtgärder som önskas är förankrade hos Service till studenter med funktionshinder.

Inlämnat intyg är giltigt gällande termin. Om du fortsätter studera vid vår institution efterföljande termin måste du maila in ditt intyg i början av terminen igen. Vi sparar inte intygen efter avslutad termin.

Stöd på salstentor: För att stödet ska gälla på salstentan måste du 1) kommit in med ett intyg till studentexpeditionen innan registreringen till tentan är stängd i ladok. 2) vara anmäld till salstentan i ladok.

 

Studievägledare, kursadministratörer och studierektorer svarar på frågor om kursval på grundnivå och avancerad nivå (masterskurser) samt forskarutbildningarna inom båda dessa ämnen.

 

Citat
Ett citat är en identisk återgivelse av originaltexten. Citat skall alltid åtföljas av hänvisning med sidnummer och de citerade meningarna ska omgärdas av citattecken (alt. indragning vid blockcitat).

Refererat
Ett refererat är en sammanfattning/redogörelse av originaltexten med egna ord. I anslutning till referatet skall det framgå vilken källa referatet bygger på. I löptexten kan göras med hjälp av referatmarkörer (t.ex.: ”Enligt Wikander…”, ”Wikander menar…”, ”Wikander visar...”, ”Wikander hävdar…”).

Plagiat
Att citera meningar eller stycken utan att ange källa.
Att referera någon annans slutsatser, resonemang, data, teorier, osv, utan att ange källa. Att lämna in någon annans text (uppsats, skriftlig uppgift, hemtenta) som sin egen.

Undvik att fuska av misstag!
Stockholms universitet har nolltolerans gentemot fusk. Institutionerna använder sig av olika digitala hjälpmedel för att upptäcka plagiat. Misstankar om fusk utreds och lämnas vidare till disciplinnämnden vid Stockholms universitet. Om nämnden konstaterar fusk kan varning eller avstängning från utbildningen komma ifråga.

För att undvika att fuska av misstag är det viktigt att du som student är medveten om vilka regler som gäller vid examination samt är noggrann med den vetenskapliga referenstekniken.

Vi rekommenderar dig att alltid dubbelkolla innan du lämnar in en uppgift att du markerat citat i löptext med citationstecken, eller gjort en tydlig indragning vid blockcitat, samt att du angett från vilket verk och sidnummer citatet tagits. Kontrollera också att dina referat inte ligger för nära originaltexten. Vanliga misstag som kan räknas som plagiat är att enbart byta ut några enstaka ord i en mening vid refererat eller översätta en mening på engelska till svenska utan att markera att det är fråga om just ett översatt citat.

Om du är osäker på vad som gäller för en specifik uppgift, fråga läraren!

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

 

På Stockholms Universitet är en bra arbets- och studiemiljö en självklarhet. Alla, såväl studenter som personal, ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Universitetet arbetar också för att motverka diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten. I Stockholms universitets säkerhetspolicy står det att ”Alla- anställda, studenter, besökare och samarbetspartners- ska följa de lagar, föreskrifter, riktlinjer, standarder och regler som finns föreskrivna samt följa de säkerhetsrutiner som gäller för allt arbete vid Stockholms universitet”:
Säkerhetspolicy vid Stockholms universitet - Medarbetarwebben

Det är därför viktigt att vara medveten om vilka regler som gäller vid vår institution och universitetet i stort.

Universitetets grundvärden

All verksamhet vid Stockholms universitet ska präglas av fritt kunskapssökande, fri forskning och kritiskt tänkande och var och en har ett ansvar för det egna handlandet. Särskild stor vikt läggs vid att såväl anställda som studenter visar hänsyn, verkar för rättvisa och verkar för öppenhet.

Läs gärna den fullständiga etiska vägledningen vid universitetet här:
Etisk vägledning – för att hålla en etisk diskussion levande - Medarbetarwebben (su.se)

Regler om Ljud- och filmupptagning i klassrum

Som huvudregel tillåter institutionen inte att studenter och doktorander gör ljud och filmupptagningar vid undervisningssituationer utan kursansvariges tillstånd. Detta inkluderar även undervisningssituationer som utförs på distans och i olika digitala tjänster. Undantag gäller för studenter som med anledning av funktionsnedsättning fått beslut och rekommendation om riktat pedagogiskt stöd (exempelvis ljudinspelning av en föreläsning) utfärdat av samordnare på Stockholms Universitet.

Diskriminering och kränkningar

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma. Om Stockholms Universitet får kännedom om att någon är utsatt för det ska åtgärder genast vidtas.

Läs mer om universitetets lika villkorsarbete här: Lika villkor - Stockholms universitet

Hantering av diskriminering och kränkningar vid institutionen

Om du upplever diskriminering eller upplever dig trakasserad ska du i nära anslutning till händelsen anteckna vad som hände, när det hände och var det hände och sedan vända dig till oss på institutionen. Möjliga kontaktpersoner är lärare, kursansvarig lärare, studierektor eller administrativ chef som är kontaktperson för likabehandlingsfrågor vid institutionen. Det går också alltid bra att kontakta prefekten eller ställföreträdande prefekten.

Trakasserier hanteras som ett disciplinärende och kan innebära att disciplinära åtgärder vidtas för den som bedöms ha trakasserat. Detta i enlighet med 10 kap. 1 § högskoleförordningen, som stadgar att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Läs mer om regler och handläggningsordning för disciplinärenden här

Rådgivning och stöd

Du kan få rådgivning och samtalsstöd via nedan resurser:

Studenthälsan - Stockholms universitet

SUS ombud - anmäl ett ärende — SUS Stockholms universitets studentkår

Dina rättigheter och skyldigheter - Stockholms universitet

Universitetets jämlikhetssamordnare

Om du har frågor kring diskriminering, kränkning och trakasserier, undrar över vilka rättigheter du har som student eller vill veta mer om universitetets jämlikhetsarbete kan du kontakta jämlikhetssamordnaren vid Studentavdelningen:

Epost: jamlikhet@su.se

 

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd. 

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

 

Studieavbrott, studieuppehåll och återupptagande

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott till institutionen. Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. När du vill återkomma till studierna ansöker du om återupptagande.

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott i ladok eller till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag du anmält avbrottet.  Det går alltså inte att anmäla avbrott retroaktivt. Anmäler du studieavbrott inom tre veckor efter terminens start räknas det som att du inte har gått kursen/programmet och du kan då söka till utbildningen igen på sedvanligt sätt. Anmäler du avbrott senare än så behöver du istället omregistreras vilket enbart sker i mån av plats. 

Anmäl ditt avbrott i ladok här: Studentwebb (ladok.se) 

För att anmäla avbrott till institutionen behöver du maila studentexpeditionen@ekohist.su.se. Följande uppgifter ska anges:
•    För- och efternamn
•    Personnummer
•    Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
•    Den utbildning (kurs eller program) du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. 
 

Du ansöker om studieuppehåll på utbildning ( Ansökan om studieuppehåll 2022 (36 Kb) ) och skicka e-post till studentexpeditionen@ekohist.su.se.

Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget förutsatt att vi kan garantera plats på utbildningen. Vid ett beviljat studieuppehåll måste studenten själv ansöka om återupptagande i tid för att det ska gälla. Läs mer nedan.

Glöm inte att ansöka om återupptagande av studier (via e-post) senast 1 april inför hösttermin och 1 oktober inför vårtermin för att vi ska kunna garantera att du får behålla din studieplats på programmet efter studieuppehållet. Inkommer din ansökan om återupptagande senare än ovan angivna datum minskar möjligheten till plats på kurs och därmed beviljat återupptagande.

Den som inte anmält studieuppehåll i förväg, får fortsätta sina studier vid återkomsten i mån av plats. Kontakta studentexpeditionen för hjälp och förfrågning om omregistrering (studentexpeditionen@ekohist.su.se).

 

Kontakt

Kursadministratör och administrativ studierektor
Studentexpedition och studievägledning
Kursadministratör
Kursadministratör Masterstudenter/Avancerad nivå
Studierektor för ekonomisk historia
Studierektor för internationella relationer
På denna sida