Kontakt mellan språk – stort tema för doktorander i språktypologi

Språkkontakt som grund till att språk varierar och förändras. Det är ett av de ämnen som kom upp på Emerging topics in typology, ETT – en stor internationell konferens om språktypologi på Stockholms universitet, av och för doktorander. Initiativtagare och organisatörer är doktorander vid Institutionen för lingvistik.

En av de insikter som kom fram under konferensen är att det ofta är mer fruktbart att följa kontakten mellan världens språk än att ringa in deras plats på världskartan – ifall man vill försöka förklara hur och varför (eller varför inte) språk får nya former. Språk befinner sig sällan inom ett och samma land. De flyttar på sig, tillsammans med sina talare, genom tiderna. Därför är samröret mellan språk mer givande sätt att bedriva typologisk forskning. 

 

Typologer beskriver och förklarar 

”Språktypologi är inte som att samla fjärilar”, menar lingvisten Hedvig Skirgård. Förutom att en typolog lägger olika språk under lupp, jämför dem och beskriver deras uppbyggnad, så söker typologen också förklara de skillnader och likheter mellan språken som uppenbarar sig. Språk är också något som betyder väldigt mycket för de flesta människor, till skillnad från fjärilar, menar hon.

Hedvig Skirgård var inbjuden som huvudtalare på konferensen. Hon är forskare vid Max Planck institute for evolutionary anthropology i Leipzig och bland annat inriktad på att studera hur sociala kontakter inverkar på språk evolutionärt. Flera av ETT-föredragen handlade också om att bedöma just effekterna av språksläktskap och språkkontakt, utifrån en mängd olika perspektiv och språkliga drag.

Samuel Chakmakjian, doktorand vid Inalco i Paris, talade till exempel om hur språkljud påverkas när olika språkfamiljer och grupper lever tätt tillsammans, som I västra Asien. 
Doktoranden Wakweya Gobena vid Potsdams universitet, har i stället koncentrerat sig på hur ett språkpar – det etiopiska majoritetsspråket amhariska och minoritetsspråket oromo – har influerat varandra vad gäller grundläggande verb.

 

Talspråk ger relevanta insikter

Ett annat återkommande tema under ETT-konferensen var vikten av att analysera talspråkliga data i forskningen. Detta är en stark trend i dagens språktypologiska fält – och det var också ämnet för konferensen andra huvudtalare, Laura Becker. Hon är forskare i lingvistik med inriktning på språktypologi vid universitetet i Freiburg, och poängterade att traditionella typologiska metoder – utan spontant, autentiskt tal som grund – riskerar att missa relevanta effekter i språklig variation och förändring.

Detta är språktypologi

Språktypologi eller är ett område inom lingvistiken som grupperar enskilda språk utefter deras uppbyggnad. Disciplinen eftersträvar att beskriva och förklara den språkliga variation som finns bland världens språk.

Om ETT på konferensen webbplats