Om relationen mellan progressiv aspekt och tidsreferens i nutid och dåtid

Ghazaleh Vafaeian presenterar en ny studie i tidskriften Studies in Language. Studien undersöker relationen mellan progressiv aspekt och tidsreferenser med hjälp av två parallella korpusar.

Aspekt är en grammatisk kategori som markeras i verbfrasen och som till exempel anger om en handlingen är avslutad eller oavslutad. Progressiv aspekt markerar att en handling är pågående, som i engelskans "I am reading". I svenskan kan vi använda antingen vanlig presens eller konstruktionen "håller på att/och" för att markera att en handling är pågående. 

Del av tabell ur artikeln "Progressives in present and past" av Ghazaleh Vafaeian
 

Undersöker 90 progressiva konstruktioner

I en nyligen publicerad artikel undersöker Ghazaleh Vafaeian relationen mellan progressiv aspekt och tidsreferens i nutid och dåtid. Genom två parallella korpusar undersöks mer än 90 olika progressiva konstruktioner. Studien visar att progressiver används för nya och dramatiska händelser i nutid, medan de typiskt används som stödjande bakgrundsinformation till en annan avgränsad händelse i dåtid. Vidare visar studien att progressiver förekommer oftare med nutidsreferens än med dåtidsreferens. Detta gäller speciellt vanligt förekommande progressiver, det vill säga mer grammatikaliserade former. Slutligen presenterar artikeln ett antal progressiver som är temporalt begränsade. Två historiska förklaringar till dessa förs fram där båda är kopplade till progressivernas högre frekvens i nutid än i dåtid.

Artikeln är publicerad i tidskriften Studies in Language och finns tillgänglig online:

Progressives in present and past (jbe-platform.com)

 

Om författaren

Ghazaleh Vafaeian är anställd som postdoktor vid Institutionen för lingvistik och forskar inom allmän språkvetenskap. 

Till Ghazaleh Vafaeians profilsida