Om samspelet mellan kontrastmarkörer, topikmarkörer och ordföljd i världens språk

Bernhard Wälchli presenterar en språktypologisk studie om likheter och skillnader mellan kontrastmarkörer, topikmarkörer och ordföljd i världens språk.

Studien, som presenteras i Linguistic Typology, har undersökt hur olika språk uttrycker motsatsförhållanden, så kallade kontraster. I svenskan finns till exempel orden men och utan, vars funktion är att uttrycka kontast: ”Pelle är lång, men Calle är kort”.

Figurer ur artikeln över kontrastmarkörer i engelska och svenska.
 

Jämför översättningar av Nya Testamentet

Bernhard Wälchli är professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik. I den studie som nu presenteras har han utgått från en korpus av översättningar av Nya Testamentet. Detta är källtext som passar särskilt bra för stora tvärspråkliga jämförelser, eftersom den finns översatt till så många olika språk. 

Genom att analysera hur ord och grammatiska markörer förekommer i dessa parallella texter har studien tydliggjort generella mönster avseende hur olika språk uttrycker kontrast. För att visualisera detta används i studien statistiska metoder och semantiska kartor, där avståndet mellan punkter visar hur olika ord och grammatiska markörer skiljer sig åt mellan språken.

 

Stor variation mellan språk

Resultaten visar att många språk har särskilda kontrastmarkörer och att det finns en kontinuitet mellan kontrastmarkörer och så kallade topikmarkörer, som används för att markera vad en mening handlar om. Kontrast används ofta som en retorisk strategi för att övertyga lyssnare eller läsare, och det finns stor variation mellan språk när det gäller hur kontrast uttrycks. Studien visar också att kontrast är en komplex företeelse som har stor betydelse för hur språk fungerar och används i kommunikation.

Artikeln är publicerad i Linguistic Typology och finns tillgänglig online:

The interplay of contrast markers (‘but’), selectives (“topic markers”) and word order in the fuzzy oppositive contrast domain (degruyter.com)