Utsatthet på jobbet ökar självmordsrisken

Personer som varit utsatta för mobbning eller våld på arbetsplatsen är i riskzonen för självmord. Det visar en ny stor studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Studien involverade över 200 000 deltagare och är en av de största som gjorts kring arbetsrelaterat våld eller hot om våld, samt mobbning och självmordsbeteende.

En man sitter på sitt kontor och ser bekymrad ut
Foto: Monstera Production, Pexels.

Resultaten, nyligen publicerade i tidskriften The Lancet Public Health, visar att personer som varit utsatta för olika typer av våld på arbetsplatsen löper en 1,3 gånger högre risk för självmord eller självmordsförsök.

Olika typer av arbetsrelaterat våld

Det är sedan tidigare känt att kränkningar och mobbning på arbetsplatsen kan leda till ökad risk för både emotionell stress, depression och hjärt- och kärlsjukdomar för den som blivit utsatt. Trots det finns få studier och forskningresultat som visar på kopplingen mellan arbetsrelaterat våld och självmordsförsök och självmord.

Men vad menas då med arbetsrelaterat våld? Linda Magnusson Hanson, en av forskarna bakom studien, berättar:

— Det finns olika definitioner av våld, och några inkluderar enbart fysiskt våld. I vår forskning har vi utgått från International Labor Organizations definition, där våld kan handla både om fysiskt-, psykologiskt eller genusbaserat våld i arbetsrelaterade sammanhang.

Exempel på fysiskt våld är att bli slagen, biten, riven, puttad, spottad eller sparkad på, eller att bli hotad om fysiskt våld. Exempel på psykologiskt våld är aggressiva handlingar som mobbning, trakasserier och verbalt våld. Genusbaserat våld innebär våld och trakasserier riktat mot personer på grund av deras kön, vilket kan inkludera sexuella trakasserier.

— Att utsättas för mobbning på arbetet kan alltså räknas som en form av arbetsrelaterat våld. Exempel på mobbning är kritik, isolering, ryktesspridning eller undanhållande av viktig information.

Denna typ av handlingar eller hot om sådana handlingar behöver inte enbart ske på själva arbetsplatsen utan kan även förekomma vid till exempel tjänsteresor. Det kan röra sig om våld eller hot om våld från både chefer, kollegor eller andra personer man har kontakt med i arbetet som klienter, elever, patienter eller allmänhet.

 

Så här gick studien till

I studien användes data som samlats in över tid från tre olika enkätstudier i Finland, Sverige och Danmark.

Deltagarna rapporterade själva in sina erfarenheter av att utsättas för arbetsplatsvåld och mobbning vid studiens början. Därefter följdes deltagarna upp för självmordsförsök och dödsfall genom att koppla informationen till nationella hälsoregister. Resultaten jämfördes sedan med tidigare forskning inom området för att få en bättre förståelse för sambandet mellan våld och mobbning på arbetsplatsen och självmordsrisk. 

Förebyggande arbete viktigt

I studien fann forskarna att våld på arbetsplatsen var kopplat till en ökad risk för självmord, även efter justering för andra bakomliggande faktorer som utbildning och familjesituation. Forskarna fann också att risken var högre för dem som upplevde frekvent våld jämfört med de som varit med om enstaka incidenter.

— Resultaten tyder på att exponering för arbetsrelaterat våld eller hot ökar risken för självmord eller självmordsförsök, speciellt självmord, och att män har en högre risk än kvinnor. Exponering för arbetsrelaterad mobbning verkar också öka risken för självmord eller självmordsförsök, men sambandet var inte lika tydligt, säger Linda Magnusson Hanson.

Mobbning på arbetsplatsen var också förknippat med en högre självmordsrisk, men detta samband försvagades när forskarna tog hänsyn till redan existerande psykiska problem. 

Det är viktigt att inte tolerera den här typen av beteenden på en arbetsplats, för konsekvenserna kan bli mycket allvarliga.

Forskarna menar att studien ytterligare belyser vikten av effektiva förebyggande insatser för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Det handlar om att motverka och få bort kränkningar och våld på en arbetsplats för att medarbetarna ska må bra.

– Det är viktigt att inte tolerera den här typen av beteenden på en arbetsplats, för konsekvenserna kan bli mycket allvarliga, konstaterar Linda Magnusson Hanson.

Vad blir nästa steg?

— Vi planerar att undersöka om personer som utsatts för arbetsrelaterat våld, hot om våld eller mobbning har en ökad risk för andra hälsoproblem och att fördjupa oss i orsakerna bakom hur sådant våld kan leda till psykisk ohälsa och hjärt-kärlsjukdom. Vi kommer också att studera hur organisatoriska faktorer påverkar exponering för våld och trakasserier på arbetsplatsen för att bättre förstå hur man kan förebygga sådana situationer.

Studien finansierades med hjälp av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
 

Läs artikeln i The Lancet Public Health

Läs mer om Linda Magnusson Hanson