Andraspråksforskningen inom romanska språk har en gedigen tradition vid SU och har utvecklats kraftigt under de senaste två decennierna. Sedan början av 1990-talet utförs forskning kring inlärning av franska med utgångspunkt i inlärarkorpusen INTERFRA.  Sedan början av 00-talet existerar även en motsvarande korpus i italienska, INTERITA. Dessa båda databaser består av transkriberade inspelningar av studerande i franska respektive italienska samt kontrollmaterial med infödda i de båda språken. Den spanska databasen AKSAM, som utvecklades under 90-talet, består av transkriberade videoinspelningar av inlärare av spanska i två aktiviteter och har även den genererat viktig forskning inom området.

Inom det RJ-finansierade programmet Avancerad Andraspråksanvändning (AAA),  har man, utöver engelska och svenska, arbetat med franska, italienska och spanska som inlärar- och L2-användarspråk. AAA-programmet har lett till flera fruktbara samarbeten över språkgränserna, bland annat genom upprättandet av Multi-task-korpuset, med material från mycket avancerade användare av franska, spanska och även engelska. Inlärningsforskningen inom romanska språk är väl representerad vid internationella konferenser, i tidskrifter och inom internationell bokutgivning och har därmed intagit en stark ställning vid den internationella forskningsfronten.

Områden som studerats inom franska berör framför allt språkstruktur: tempus/aspekt, kongruensböjning, genusattribution, syntaktisk komplexitet, negationer, diskursmarkörer, dislokation i talat språk. Ett viktigt område är ordförråd, med tonvikt på tillägnande och användning  av flerordsstrukturer. På senare tid har fler forskare och doktorander börjat intressera sig för psykologiska faktorer, såsom personlighet samt sociala faktorer, exempelvis integration.

Inom italienska har man forskat inom områdena verbmorfologi, diskursmarkörer och ordförrådsutveckling. Tvärspråkliga influenser inom lexikon och syntax har studerats inom såväl franska som italienska. För italienskans del har L3-perspektivet varit särskilt viktigt.

För spanskans del har fokus legat framför allt på pragmatiska aspekter (diskursmarkörer och andra modalitetsuttryck) och användning av flerordsstrukturer i tal.  Omfattande forskning har bedrivits på området interkulturell kommunikation, framför allt grundad på AKSAM-korpusen.

Spanska och portugisiska som arvsspråk är en framväxande forskningsgren.

Inom portugisiska har forskning bedrivits om simultant förstaspråkstillägnande i svenskspråkig omgivning med portugisiska som svagare språk.

Språkdidaktik är ett till andraspråksforskning tätt knutet tillämpat forskningsfält. Inom spanskan bedrivs forskning som rör motivation hos spanskstuderande i Sverige. En stor del av andraspråksforskningen – bl  a flera pågående avhandlingsprojekt – har direkt språkdidaktisk relevans, och på masternivå ägnas ett växande antal examensarbeten åt språkdidaktiska ämnen.

Forskare

Camilla Bardel (it)
Inge Bartning (fr)
Alejandra Donoso (sp)
Lars Fant (sp, fr)
Fanny Forsberg Lundell (fr, sp)
Anna Gudmundson (it) 
Francesco Romano (it)
Laura Sánchez (sp)
Entela Tabaku Sörman (it)
Rakel Österberg (sp, fr)

Doktorander

Klara Arvidsson
Marco Berton
Helena Lindqvist (sp)

Pågående projekt

Avancerad Andraspråksanvändning (AAA)
TED - The Extendible Dictionnary