Foto: Eva Dalin

En grupp forskare inom RomLing inriktar sig på en synkron beskrivning av de romanska språkens struktur inom områdena morfologi, syntax och semantik. Mer specifikt fokuserar analysen på ordföljd, attributiva och predikativa bestämningar, nominalsyntagmets och personliga pronominas referens, determinantens funktioner, adjektiv- och verbsemantik, valensgrammatik samt även på lexikon (flerordsstrukturer/ kollokationer; lexikometriska studier av skönlitteratur och tidningsprosa). Under senare år har några av forskarna orienterat sig mot en kombination av system-, språkbruks- och variationsforskning, främst genom inriktningen mot talat och skrivet mediaspråk (franska), vetenskapsspråk (portugisiska) och olika former av talad kommunikation (spanska och portugisiska). Ett viktigt forskningsområde inom talat språk är frekvens och dess påverkan på betydelse och form av verbformer och kollektioner av verb med subjekt. Ett exempel på detta är grammatikalisering av opersonliga uttryck som syftar på mänskliga referenter såsom a gente 'folket, vi' och uma pessoa 'en människa, man' i portugisiskan. 

Omfattande databaser med såväl tidningstext som inspelat talat material finns upprättade.

En annan grupp analyserar syntax och semantik utifrån ett kognitivt perspektiv. Denna forskning studerar språket i relation till kognitiva processer och är inom Romling indelad i tre huvudsakliga områden. Ett av dessa är relationen mellan grammatik (även syntax) och semantik. Här analyseras bland annat olika typer av verbkomplement och det semantiska innehåll som olika komplementstrukturer är bärare av. Ett annat område är verbmodus och modalitet. Här studeras bland annat konjunktivens och indikativens modus i förhållande till begrepp som kontroll och domän. Ett tredje forskningsområde är lexikal semantik, med särskild tonvikt på polysemi och ords betydelsepotential. Den kognitivt inriktade forskningen har som främsta syfte att relatera varierande betydelser till allmänna konceptuella scheman.

Pågående projekt

Portugisisk och spansk konjunktiv: en kognitiv förklaringsmodell