Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska II

Den här kursen ger dig ökad allsidig färdighet i tyska samt vidgade kunskaper om det tyska språket, den tyskspråkiga litteraturen och kulturen i de tyskspråkiga länderna.

Kursen Tyska II bygger vidare på och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnade dig i kursen Tyska I. Här kommer du att få öva muntlig framställning i både informella och formella sammanhang, analysera avancerade syntaktiska strukturer samt utveckla din skriftliga språkfärdighet genom översättning och referatskrivning. Vi kommer även fördjupa oss i språkhistoria, tyskspråkig litteratur och kulturyttringar i de tyskspråkiga länderna.

Ungefär hälften av delkurserna ges endast på kvällstid under höstterminen och andra hälften av delkurserna endast på kvällstid under vårterminen. Du som läser på heltid kommer alltså att ha undervisning på både dagtid och kvällstid.

Kursens fem moduler kan även läsas som fristående kurser:

Tysk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp
Kultur i de tyskspråkiga länderna II, 7,5 hp
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp
Tyskspråkig litteratur 1871–1945, 7,5 hp
Att undervisa i tyska, 7,5 hp

För lärarstudenter

Kursen Tyska II, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska II, 30 hp.

För dig som läser kursen Tyska II inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan består kursen både av obligatoriska och av valbara delkurser. Delkursen i språkdidaktik, 7,5 hp är obligatorisk. Därutöver väljer studenten antingen modul 1, Tysk grammatik och språkvetenskap, och/eller
modul 3, Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp. Övriga moduler om 7,5 hp kan väljas fritt. Se kursplan nedan för detaljerad information!

Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem valbara moduler om 7,5 hp. Vissa moduler är i sin tur uppdelade i två delkurser. För en 30 hp kurs väljer du fyra av modulerna.

  Alla moduler är inte tillgängliga varje termin. Modul 5, Att undervisa i tyska, 7,5 hp ges enbart på vårterminen.

  Delkurser

  Modul 1: Tysk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp

  Introduktion till tysk språkvetenskap, 3 hp. Delkursen behandlar grundläggande språkvetenskapliga områden, språkinlärningsforskning samt utvalda skeden i det tyska språkets utveckling från fornhögtyska till modern tid. 

  Grammatik, 4,5 hp. Delkursen behandlar tysk grammatik med tonvikt på syntaktiska strukturer i skrift. 

  Modul 2: Kultur i de tyskspråkiga länderna II, 7,5 hp

  Kultur i de tyskspråkiga länderna, 4,5 hp. Delkursen behandlar kultur och historia i de tyskspråkiga länderna 1871–1933 ur ett kulturvetenskapligt perspektiv.

  Muntlig språkfärdighet, 3 hp. I delkursen övas talad tyska i olika formella, akademiska eller vardagliga situationer, delvis med anknytning till delkursen Kultur i de tyskspråkiga länderna II, 4,5 hp, men även till andra delkurser inom kursen Tyska II. 

  Modul 3: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp

  Skriftlig språkfärdighet, 3 hp. Delkursen ger fördjupade kunskaper i skriftlig språkfärdighet genom analys av olika texter med särskilt fokus på genrespecifika drag och genom författande av olika textsorter på tyska.

  Akademiskt skrivande, 4,5 hp. I delkursen övas akademiskt skrivande på tyska. Under delkursen behandlas hur en forskningsfråga formuleras, hur man söker relevant litteratur samt författar en sammanhängande vetenskaplig text. En mindre undersökning genomförs med hjälp av forskningsmetoder som är relevanta inom tysk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom den tyskspråkiga ämnesdidaktiken. 

  Modul 4: Tyskspråkig litteratur 1871–1945, 7,5 hp

  Tyskspråkig litteratur 1871–1945, 4,5 hp. Delkursen behandlar tyskspråkig skönlitteratur från 1871 till 1945 mot en kulturhistorisk bakgrund. Kursen behandlar även grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp för textanalys och hur dessa kan tillämpas på den lästa litteraturen.

  Textanalys och litteraturdiskussion, 3 hp. I delkursen övas muntliga analyser och framförande av synpunkter i seminarieform av de texter som behandlas i delkursen Tyskspråkig litteratur 1871–1945.

  Modul 5: Att undervisa i tyska, 7,5 hp

  Ges på vårterminen.

  Delkursen ger kunskaper i olika undervisningsmetoder och undervisningsprinciper inom språkundervisningen i tyska som främmande språk. Under kursens gång behandlas grundläggande ämnen som är centrala för att kunna planera och genomföra undervisning i tyska som främmande språk. Studenterna kommer dessutom att få möjlighet att reflektera kring egna erfarenheter av språkundervisning och relatera dessa till kursens innehåll.

  Undervisning

  Undervisningen består av (inspelade) föreläsningar, seminarier, (grupp)övningar och handledning, antingen i grupp eller enskilt.

  Obligatoriska moment: muntliga redovisningar på seminarierna är obligatoriska inslag i kursen. Kompensering kan ske genom av lärare/examinator angiven ersättningsuppgift. Närvaro på delkurserna Muntlig språkfärdighet, Skriftlig språkfärdighet, Textanalys och litteraturdiskussion samt Att undervisa i tyska är obligatorisk. Högst 30% frånvaro per delkurs kan kompenseras. Fullgörandet av att angivna tidsgränser för skriftliga inlämningsuppgifter hålls utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på tyska. Undervisningen är delvis nätbaserad. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygsättning Tyska II (389 Kb)

  Examination

  Introduktion till tysk språkvetenskap, 3 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Grammatik, 4,5 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Kultur i de tyskspråkiga länderna II, 4,5 hp

  Delkursen examineras genom muntlig tentamen i grupp.

  Muntlig språkfärdighet, 3 hp

  Delkursen examineras löpande genom muntliga redovisningar på respektive
  seminarium.

  Skriftlig språkfärdighet, 3 hp

  Delkursen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter i olika textgenrer.

  Akademiskt skrivande, 4,5 hp

  Delkursen examineras genom en kortare vetenskaplig uppsats.

  Tyskspråkig litteratur 1871–1945, 4,5 hp

  Delkursen examineras genom ett muntligt prov.

  Textanalys och litteraturdiskussion, 3 hp

  Delkursen examineras löpande genom muntliga redovisningar på respektive seminarium.

  Att undervisa i tyska, 7,5 hp

  Delkursen examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter i olika
  former, såsom reflektioner, lektionsplaneringar och onlinediskussioner samt genom muntliga redovisningar i grupp eller individuellt vid respektive seminarium.

  Examinator

  Susanne Tienken

  Markus Huss

  Anta Kursiša

  Hanna Henryson

  Christine Becker

  Lina Schulte

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Ungefär hälften av delkurserna ges endast på kvällstid under höstterminen och andra hälften av delkurserna endast på kvällstid under vårterminen. Du som läser på heltid kommer alltså att ha undervisning på både dagtid och kvällstid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Tillägg för ämneslärarstudenter

  Du som läser kursen Tyska II inom ämneslärarprogrammet mot arbete i gymnasieskolan samläser med kursen Tyska II, bortsett från delkursen Språkdidaktik, 7,5 hp. Kurslitteraturlistan nedan gäller även för dig, och den kompletterande litteraturlistan för delkursen Språkdidaktik hittar du här:

  Kurslitteraturlista HT2023 för delkursen Språkdidaktik, 7,5 hp

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progressionen är Tyska, kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska