Vision och organisation

Stockholms universitetsbibliotek är ett centralt stöd för universitetets forskare, lärare och studenter. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för forskning, undervisning och vetenskaplig kommunikation.

Stockholms universitetsbibliotek är en egen infrastruktur och omfattar såväl det fysiska biblioteket som elektroniska resurser. Utöver att erbjuda service till våra användare på Stockholms universitet och allmänheten är vi också drivande inom publiceringsfrågor och öppen vetenskap. 

Läs mer om vårt arbete med Öppen vetenskap

 

Vision och mål

Universitetsbibliotekets uppdrag tar avstamp i de övergripande strategier som Stockholms universitet har satt upp för perioden 2019-2022. Vi utformar därefter vår egen vision och egna verksamhetsmål som vi beskriver i vår verksamhetsplan.  

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022
 

 

Vision 

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation. 

Syfte 

Vi ska stödja Stockholms universitets forskare och studenter inom informationsförsörjning och kunskapsspridning så att de kan bedriva forskning och utbildning i en miljö som präglas av öppenhet, nyskapande och dynamik. 

Övergripande mål

Vår vision är självklar för alla medarbetare och genomsyrar organisationens verksamhet och utveckling i en föränderlig värld. 

  • Vi har fokus på användaren i allt vi gör, våra tjänster ska vara relevanta och driver på utvecklingen mot ett hållbart kunskapssamhälle. 
  • Inom de tjänster vi utvecklar ska vi tänka ”digitalt först” och vår verksamhet är anpassad till den digitala utvecklingen. 
  • Vår verksamhet och vårt arbetssätt präglas av en aktiv samarbetskultur inom och utanför vår organisation. 
  • Infrastruktur för digital lagring och tillgängliggörande är implementerad senast 2023.

Arbetet med informationsförsörjning vid Stockholms universitetsbibliotek syftar till att ge studenter, lärare och forskare tillgång till de medieresurser som behövs för den undervisning och forskning som bedrivs vid Stockholms universitet.

Vårt arbete med förvärv och bestånd är efterfråge- och behovsstyrt. Vi väljer i första hand elektronisk version framför tryckt version. Läs mer om hur vi arbetar i vår övergripande medieplan.

Medieplan (71 Kb)

Upphandlade leverantörer

Universitetsbiblioteket använder sig i första hand av upphandlade leverantörer för medieresursförvärvet.

Offentligt bibliotek

Universitetsbiblioteket är ett offentligt bibliotek och därmed öppet för allmänheten. Merparten av det tryckta beståndet är tillgängligt för andra bibliotek att låna. Det elektroniska materialet är tillgängligt för allmänheten på universitetsbiblioteket inom campusområdet.

 

Biblioteket tillhör Universitetsförvaltningen och bibliotekets övergripande inriktning fastställs av Områdesövergripande rådet.

Stockholms universitets organisationsschema

Arbetet på universitetsbiblioteket leds av överbibliotekarien samt en ledningsgrupp. Bibliotekets verksamhet består av en sektion: Stockholms universitetsbibliotek.

Till biblioteket hör också den universitetsövergripande arkivfunktionen och registraturen:

Arkiv och registratur 

 

 

Biblioteksledning

Ledningsgruppen behandlar övergripande frågor och frågor av strategisk betydelse för verksamheten och är rådgivande inför överbibliotekariens beslut.

Universitetsbibliotekets ledning består av överbibliotekarie, biträdande överbibliotekarie och administrativ chef, fem sektionschefer samt personalspecialist. 

Vid överbibliotekariens frånvaro inträder biträdande överbibliotekarie i alla överbibliotekariens funktioner. 

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen inklusive överbibliotekarie Wilhelm Widmark hittar ni längst ner på sidan. 

 

Vår historia

När Stockholms högskola bildades i slutet av 1870-talet lades också grunden för det forskningsstödjande bibliotek som i dag är Stockholms universitetsbibliotek.

Läs mer om universitetsbibliotekets historia

 

Kontakt

 

 

Överbibliotekarie
Biträdande överbibliotekarie
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Sektionschef
Personalspecialist
På denna sida