Intricate Involuted Intertwinings - On Accounting, Technology, and Materiality

Yu Xiang försvarade sin avhandling "Intricate Involuted Intertwinings - On Accounting, Technology, and Materiality" den 15 december vid Redovisningssektionen.

Avhandlingen består av tre artiklar som undersöker informationsteknologi och redovisning.

Yu Xiang med avhandlingen.
Yu Xiang med avhandlingen "Intricate Involuted Intertwinings - On Accounting, Technology, and Materiality".
 

Abstact (sammanfattning)

Informationsåldern skulle vara annorlunda. Den skulle omvandla alla aspekter av våra liv, och redovisning skulle inte bli något undantag. Ändå har ekonomistyrning som akademisk disciplin haft en problematisk relation till teknik - varje generation av ny informationsteknik har skrivits om i entusiastiska termer, bara för att följas av besvikelse och övergivande några år senare. Denna avhandlings argument är att vår nuvarande konceptualisering av informationsteknikens roll i ekonomistyrning, där det teknologiska och det sociala förstås som två fundamentalt separata och distinkta entiteter, är otillräckligt för att ta itu med teknikens sociomateriella natur, och följaktligen kan vi inte förstå de sätt på vilka tekniken faktiskt fungerar i praktiken. Nya teknologier i organisationer skapar inte förändring på ett enkelt, förutsägbart sätt. Istället sammanflätas teknik och organisatoriska processer i komplexa mönster, vilket leder till framväxten av nya praxis och ibland oförutsedda resultat.

Yu Xiang försvarar sin avhandling.
Yu Xiang försvarar sin avhandling.

Denna avhandling studerar den vardagliga, materiella aspekten av arbete från ett sociomateriellt perspektiv, ett som betonar teknologins natur som oskiljaktiga sammanvävningar mellan det sociala och det materiella, för att bättre förstå den invecklade, intrasslade sammanflätningen mellan teknik och ekonomistyrning. De artiklar som utgör denna avhandling hämtar från en mängd sociologiska skrifter, inklusive dem av Knorr Cetina, Deleuze, och Galloway & Thacker, och finner att teknik inte enbart är domänen för designer och köpare av teknologiska system, utan snarare kontinuerligt utförd av vanliga användare i vardagliga interaktioner med teknologiska artefakter. Dessutom visar de att ekonomistyrning har materiella grunder, att de olika styrningsanordningar, vare sig det är ett diagram, ett ERP-system eller en online rankningsmekanism, inte existerar i världen som kroppslösa och abstrakta begrepp, men har materialitet, och att denna materialitet formar praxis, ofta på oförutsedda sätt. Dessa resultat är ett första steg mot att förstå det praktiska, vardagliga arbetet som är inblandat i att få teknologi att fungera, och i sin tur banar väg för mer grundade förväntningar på teknikens effekter på ekonomistyrning.

Alla
Från vänster: Olov Isaksson SBS, Daniela Argento Kristianstad University, Tomas Carrington SBS, Charlotta Bay SBS, Katarina Kaarbøe NHH Norwegian School of Economics, Yu Xiang SBS, Lise Justesen (opponent), Copenhagen Business School, Mikael Holmgren Caicedo SBS, Renita Thedvall Socialantropologiska institutionen, SU.

Läs avhandlingen "Intricate Involuted Intertwinings - On Accounting, Technology, and Materiality"