Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen. Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka om en examen på avancerad nivå, en masterexamen.

Endast avslutade kurser kan inkluderas i en examen. På Stockholms universitet ansöker du om examen via Ladok för studenter.

Företagsekonomiska institutionen har en avslutningsceremoni varje år i maj/juni för de som skrivit sin avslutande uppsats under läsåret på grundnivå och på avancerad nivå. Tar du ut en examen på avancerad nivå kan du också delta i en festlig högtid i Aula Magna.

 

Du ansöker om kandidatexamen på det universitet/högskola där du läst din sista kurs (betygsdatum, gäller även omtenta) som ska vara med i examen. Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Examensärenden sköts av examensgruppen vid Stockholms universitet. Handläggningstiden för examen variera över året och är mellan en till tre månader.

Hur ansöker jag om examen?

Du gör din examensansökan genom att logga in i Ladok för studenter

Välj examen:

 • Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenskaplig) och sedan Företagsekonomi eller Reklam och PR som huvudområde.
 • Kandidatexamen (Ekonomie) och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du har läst 30 hp nationalekonomi och har företagsekonomi som huvudområde.

Vanliga frågor om examen

Examensregler från 2016

Examensregler från 2016 gäller för dig som börjat läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 (och inte har läst Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet före höstterminen 2016). Endast avslutade kurser kan tas med i examen. Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.

Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde

En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng ska 90 högskolepoäng vara inom ett huvudområde och inkludera en c-uppsats om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen.

För en kandidatexamen i huvudområdet Företagsekonomi ska de 90 hp i företagsekonomi vara från våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III. Har du läst företagsekonomi på något annan universitet, kontakta studievägledare för mer information.
 

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp:

90 hp företagsekonomi:

90 hp valfria akademiska kurser

Engelsk översättning: Bachelor of Science. Main Field of Study: Business Administration
 

Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp:

90 hp i företagsekonomi (som för Filosofie kandidatexamen enligt ovan):

30 hp nationalekonomi

60 hp valfria akademiska kurser

Engelsk översättning: Bachelor of Science in Business and Economics. Main Field of Study: Business Administration.

 

Kandidatexamen med Reklam och PR som huvudämne

En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng ska 90 högskolepoäng vara inom ett huvudområde och inkludera en c-uppsats om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen.

Filosofie kandidatexamen med Reklam och PR som huvudområde, 180 hp:

90 hp i Reklam och PR:

Reklam och PR I, 30 hp, specifika kurser hos oss
Reklam och PR II, 30 hp specifika kurser hos oss
Reklam och PR III, 30 hp specifika kurser hos oss
enligt Examensbeskrivningen

90 hp valfria akademiska kurser

Engelsk översättning: Degree of Bachelor of Science. Main Field of Study: Advertising and PR

Transferstudenter

Om du läst Företagsekonomi eller Reklam och PR vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands och vill slutföra din examen på Stockholms universitet är du välkommen att ansöka till något av våra kandidatprogram. Observera att vi inte accepterar övergångsstudenter, det vill säga studenter som överförs direkt från ett annat universitet till våra program, och vi tillåter inte antagning direkt till en senare del av ett visst program eller kurs.

Alla studenter måste ansöka till våra program eller kurser på antagning.se. Emellertid kan studenter som är antagna till program/kurs och som tidigare har läst akademiska kurser som är kompatibla med/överlappar kurser som ingår i vårt program ansöka om att tillgodoräkna dessa kurser när de väl har blivit antagna till ett program eller kurs vid Stockholms universitet. Vi bedömer inte tidigare akademiska kurser förrän man blivit antagen.

Det är också viktigt att notera att även om ett tillgodoräknande skulle godkännas kan studenten inte automatiskt ansluta sig till en senare termin av ett visst program, på grund av att programstrukturerna är ganska fasta.

Det finns oftast inte plats på termin 2 på Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp, inte heller på termin 2 på Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI). Blir du antagen till något av programmen får du vänta en termin innan du kan påbörja termin 2.

Att läsa fristående kurser hos oss

Vi kan inte ge förhandsbesked om tidigare lästa kurser kan tillgodoräknas mot våra kurser i Företagsekonomi II och III eller Reklam och PR I, II och III. Du kan jämföra de kurser du har läst med våra kurser för att få en uppfattning om överensstämmelse av innehåll och lärandemål.

Se kursplaner för respektive kurs

 

Kandidatexamen för dig som läst företagsekonomi eller reklam och PR på Stockholms universitet innan höstterminen 2016

 

Titeln civilekonom

Titeln civilekonom är inte skyddad enligt lag så alla som har en examen med ekonomi som huvudämne från universitet eller högskola kan kalla sig civilekonom. Civilekonomexamen är däremot skyddad så endast de som har examen från ett civilekonomprogram kan säga att de har civilekonomexamen.

 

Masterexamen är 120 högskolepoäng utöver en kandidatexamen på 180 högskolepoäng.

När du är klar med dina studier kan du ansöka om en masterexamen via Ladok.

Läs mer om masterexamen på den engelska webbsidan Degress

 

Om du tidigare läst kurser som motsvarar examensgrundande (obligatoriska) kurser inom din utbildning vid Företagsekonomiska institutionen kan du ansöka om att tillgodoräkna dig dessa, och därmed slippa läsa dem.

Ett tillgodoräknande kan gälla:
 

•    Kurser inom huvudområdet för en examen i företagsekonomi eller reklam och PR
•    Utlandsstudier i företagsekonomi eller reklam och PR
•    Utbytesstudier med Learning Agreement
•    Erfarenhet av yrkesverksamhet om den kan anses ge motsvarande kunskaper och färdigheter.

Kontakta gärna våra studievägledare för råd.

Hur vet jag om min tidigare utbildning går att tillgodoräkna?

Dina kunskaper behöver motsvara de kunskaper, förmågor och färdigheter som anges i kursplanen för den kurs du vill tillgodoräkna dig vid Företagsekonomiska institutionen. I aktuell kursplan hittar du information om kursinnehåll och lärandemål – grunderna för beslut om tillgodoräknande.
Observera att du måste vara antagen som student vid Stockholms universitet för att ansöka om tillgodoräknande.

När behöver jag inte ansöka om tillgodoräknande?

Om du avslutat kurser vid Stockholms universitet eller annat svenskt lärosäte och vill ta med dessa i en examen vid sidan av dina ämnesstudier inom huvudområdena företagsekonomi eller reklam & PR, behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande. I samband med att du ansöker om examen vid Stockholms universitet inkluderar du de av dessa kurser du vill ta med i din examen.

Så ansöker du om ett tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande gör du här:
Ladok för studenter

Vad behöver jag bifoga min ansökan om tillgodoräknande?

Det är viktigt att din ansökan är komplett och innehåller följande bilagor:

 • Resultatintyg/Official Transcript of Records som visar betyg och betygsskala. Intygen ska vara elektroniska original eller inskannade pappersoriginal. Skärmbild från annat lärosätes system accepteras inte.
 • Resultatintyg från utländskt lärosäte ska skickas in både på originalspråket och med engelsk översättning.
 • Kursplan eller motsvarande från terminen då kursen lästes på originalspråk och i engelsk översättning. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska också lämnas in. Om kursen är läst vid samma institution som du ansöker till behöver kursplan inte bifogas.
 • Om du varit på utbytesstudier bifogar du endast resultatintyg och Learning Agreement.

Beslut och handläggningstid

Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektor. Handläggningstiden är upp till en månad från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. När handläggningen är avslutad får du via mejl beslut om din ansökan kan beviljas, beviljas till del, eller avslås. Om du får avslag kan beslutet överklagas. Instruktioner om hur du överklagar framgår av beslutet. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Övrigt

Ett tillgodoräknande är en administrativ- och inte en examinerande åtgärd. Det innebär att den tillgodoräknade kursen inte åsätts ett betyg.

Tillgodoräknandet får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet (så kallad överlappning).

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel (se Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande, avsnitt 2.13). Då ett tillgodoräknande godkänns för en viss kurs i program eller kurspaket kan institutionen inte ersätta kursen med en annan. Det kan innebära att du inte kan studera heltid under den terminen.

 

När du skrivit ett godkänt examensarbete vid Företagsekonomiska institutionen kan du välja att publicera det i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Då blir det sökbart i DiVA, Stockholms universitets DiVA, Libris och Google.
För att registrera ditt examensarbete loggar du in i DiVA med ditt universitetskonto och ditt lösenord.

Registrering av examensarbetet i DiVA

 1. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt.
   
 2. Fyll i uppgifter: Fyll i uppgifter om uppsatsen (Fält med röd asterisk (* ) är obligatoriska att fylla i.
  - Förtydligande av vissa fält:
  - Antalet sidor - Anges som den sista numrerade sidan i uppsatsen
  - Fältet Identifikatorer – Hoppa över dessa fält
  - Nationell ämneskategori- Handledare /Examinator – Ange namn och institution för din handledare och examinator
  - Presentation – här behöver du inte fylla i något
   
 3. Ladda upp fil: Ladda upp uppsatsen i PDF-format (A4).
  Om inget speciellt gäller för din uppsats låt alternativet "Gör fritt tillgänglig nu" vara valt. Detta alternativ innebär att filen också arkiveras i DiVA. När filen är uppladdad – läs igenom och bocka för godkännande av publiceringsvillkoret.
   
 4. Granska/Publicera: De uppgifter som är ifyllda visas så att du kan stämma av så allt ser rätt ut. Om du vill ändra något, välj ändra uppgifter eller klicka på Tillbaka. Du kommer då till formuläret igen och kan genomföra ändringarna. När allt ser ut att stämma, klicka på Skicka in.

När du har registrerat din uppsats i DiVA och skickat in den så kontrolleras den av institutionens administratör innan den publiceras. Du kan därför inte se din uppsats direkt när du har registrerat den.

Om du har några frågor kring publiceringen av din uppsats, kontakta toivo.lepp@sbs.su.se.

 

I början av juni arrangerar Företagsekonomiska institutionen en Avslutningsceremoni för de studenter som skrivit examensarbete under läsåret.

Masterpromovering

För de som tagit ut examen på avancerad nivå, t ex master och magister examen, arrangerar Stockholms universitet promovering i Aula Magna två gånger per år.
Läs mer om master och magisterpromovering

 

 

Kontakt

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida