Internt

Här hittar du som är anställd på Stockholm Business School (SBS) information som är viktig för din anställningen och ditt arbete på institutionen.

 

SBS intranät

Här loggar du in på SBS intranät:

Logga in SBS intranät

SBS intranät finns på en plattform som heter Confluence. Du loggar in med ditt universitetskonto. Confluence ligger bakom universitetets brandvägg, om du arbetar på distans måste du ansluta VPN för att kunna logga in.

På SBS intranät hittar du följande:

 • Allt du behöver veta som anställd på SBS under rubriken; Att jobba på Företagsekonomiska institutionen
 • Information om SBS lokaler Campus Albano
 • SBS Studio
 • Infomation och protokoll från Institutionsstyrelsen, Utbildningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och Ämnesföreträdarrådet
 • Presentationer och filmer från Kick offer och Informationsmöten
 • Protokoll och mötesanteckningar från Doktorandrådet vid SBS
 • Prefektbeslut 2022
 • SBS plan och strategi 2018-2020
 • Lärarpärmen
 • Education materials
 • Kris - när något oväntat händer
 

SBS arbetsmiljögrupp vakar över det systematiska arbetsmiljöarbetet. Gruppen fångar upp synpunkter om arbetsmiljön från medarbetarna och identifierar områden som bör förbättras. Arbetsmiljögruppen är ett rådgivande organ och skickar vidare förslag eller förbättringsområden till ansvarig funktion på institutionen.
På uppdrag av universitetets centrala funktioner genomför gruppen riskbedömningar om arbetsmiljö.

Skyddsombud

Alexandra Himmlegaard är skyddsombud på Sektionen för administration.

 

Miljögruppen arbetar med institutionens systematiska miljöarbete enligt universitetets miljöpolicy och miljömål. Gruppen ansvarar för institutionens årliga miljöhandlingsplan och arbetar med att leda det operativa miljöarbetet på institutionen. Det kan t ex innebära information till medarbetarna om hur miljöarbetet ska bedrivas och förbättras på institutionsnivå. Arbetet i miljögruppen leds av en miljörepresentant som samarbetar med SUs centrala miljöfunktion.

Samtliga medarbetare på insitutionen ska känna till universitetets miljöpolicy.

Miljörepresentant på SBS är Maria Stoetzer.

 

 

Vid en allvarlig händelse ta kontakt och informera närmaste sektionsledare eller prefekten. Det kan också vara bra att informera om situationer som kan utvecklas till en allvarlig kris och som därför behöver bevakas. Mer information om kris och allvarlig händelse finns på SBS intranät.

Vid allvarlig händelse

Säkerhet och krishantering (Medarbetarwebben)

Checklistor för säkerhet (Medarbetarwebben)

Kontaktuppgifter

Väktare SU vid Albano: 08-16 22 17
Väktare SU efter kontorstid: 08-16 42 00

Företagshälsovården, Feelgood: 08-676 82 00 (kl 8.00-17.00)
E-post: stockholmcity@feelgood.se

Studenthälsan
Kontakt

Hjärtstartare finns i allmänna utrymmen på plan 2, 3 och 4 i hus 2, Campus Albano.

På denna sida