Under utbildningen

Här finns information som vänder sig till dig som har kommit igång med din utbildning på Företagsekonomiska institutionen. Sådant som är bra och viktigt att veta när du är student hos oss.

Som programstudent på SBS måste du inför varje termin antingen söka dina kurser via antagning.se eller besvara en enkät från SBS. Se vad som gäller för just dig genom att besöka nedanstående länk/länkar.
Precis före terminsstart måste du också komma ihåg att registrera dig själv på SBS kurser i Ladok.

Kandidatprogram i företagsekonomi

Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6

Kandidatprogram i företagsekonomi och IT

Termin 2-6

Kandidatprogram i företagsekonomi etik och hållbarhet

Se den engelska sidan för mer information

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik

Se den engelska sidan för mer information

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)

Termin 2-6

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT

Termin 2-6

Athena är Företagsekonomiska institutionens lärplattform. Athena ersätter Fastreg som användes fram till VT2020. Varje kurstillfälle/utbildning har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurs/utbildnings sajt automatiskt genom att registrera dig på kursen. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter.

För att komma till din kurssajt i Athena måste du vara registrerad på kursen (kontrollera på Mina studier) samt ha ett aktiverat universitetskonto. Om du ändå inte hittar din/dina kurser i Athena så kontakta kurskoordinatorerna.

Här hittar du Athena

Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena.

På Serviceportalen hittar du frågor och svar om Athena.

Du kan vända dig till Helpdesk om du har frågor om Athena. Ställ din fråga i Serviceportalen eller ring 08-16 19 99. Du kan bland annat få hjälp med att återställa ditt lösenord.

Athena i mobilen

Du kan ladda ner en gratis app och använda Athena i mobilen eller på läsplatta. Appen heter Itslearning och finns för iPhone och Android.
Här hittar du instruktion om hur du gör för att ladda ner appen till din mobiltelefon eller platta.

Tips på var du kan hitta kurslitteratur.

I Frescati finns:


Andra tips:

 • Bokus
 • Adlibris
 • Facebookgruppen "Discussion forum for business students at Stockholm University" (Föreningen Ekonomerna)

Allt du behöver veta

Som student kan du skriva ut ett digitalt Ladokintyg (ett resultat- eller registreringsintyg) över dina studieresultat i universitetets webb-portal Ladok för studenter. Intyget kommer att vara i form av en pdf-fil som du kan spara på din egen dator, skriva ut eller skicka med e-post. Mottagaren kan sedan verifiera intyget genom att gå till en speciell webbsida och, genom att mata in den unika kod som finns på varje intyg, få se en exakt kopia av detta.

Resultat- och registreringsintyg på svenska och engelska kan även tillhandahållas av kurskoordinatorerna på SBS, Kräftriket eller via Infocenter i Studenthuset.

Ladok för studenter

Vill du göra uppehåll eller sluta läsa på programmet så kan du anmäla studieuppehåll eller avbrott på programmet med blanketterna nedan. Blir du sjuk och inte kan studera ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan.

Vad är ett studieuppehåll?

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet under en eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll är

 • föräldraledighet
 • vård av barn
 • sjukskrivning under längre period
 • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
 • studentfackliga uppdrag
 • tidsbegränsad provanställning inom Försvarsmakten.

Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg (skickas tillsammans med ansökan om studieuppehåll). Ett beviljat studieuppehåll registreras i Ladok. Du får ett intyg på detta som du kan visa upp vid behov för exempelvis CSN eller Försäkringskassan och du får information om hur du anmäler dig till nästa termin efter uppehållet. Under tiden för uppehållet kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.

Vad är ett studieavbrott?

Ett avbrott på programmet kan innebära att du har för avsikt att inte återuppta studierna. Det kan också innebära att du vill göra ett uppehåll i studierna, men av andra skäl än de som anges för studieuppehåll ovan. Det kan till exempel gälla om du vill arbeta istället för att studera eller prova en annan utbildning.
Ett avbrott läggs in i Ladok (www.student.ladok.se). Gör du tidigt avbrott termin 1 kan du söka till programmet på nytt via antagning.se men inte med garanterad plats. Gör du avbrott efter termin 1 och vill återuppta studierna längre fram för termin 2-6 måste du kontakta studievägledare senast 1 april respektive 1 oktober
inför den termin då du vill återuppta studierna. Då tar vi bort avbrottet och du kan söka med garanterad plats till nästkommande termin inom programmet, max 3 terminers uppehåll kan du göra för att kunna söka med garanterad plats. Hör du av dig senare än 1 april respektive 1 oktober kan vi inte garantera en plats åt dig till nästkommande termin. När du har avbrott kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.

Anmälan om studieavbrott (144 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (54 Kb)

Vid SBS är examination en väsentlig och självklar del av studentens lärande, varför en kurs samtliga läraktiviteter examineras löpande. Detta ställer höga krav på den enskilde studenten, att ta ansvar för sina studier och sitt eget lärande; samtidigt som studenten därmed ges större möjlighet att påverka och styra sina studieprestationer.

Kontinuerlig examination

Betygssystem och betygsfördelning

Dispens (uppskov) från ett examinationsmoment innebär att en student som framlägger ett giltigt och skriftligt intygat skäl (sjukdom/sjukhusvistelse styrkt med ett läkarintyg) istället kan genomföra ett examinationsmoment vid närmast påföljande examinationstillfälle och med bibehållen poäng från tidigare examinationsmoment. Dispensansökan inlämnas till studierektor snarast efter aktuellt examinationsmoment.

Beviljad dispens gäller endast under den närmast påföljande terminen.

För examinationsmomentets vikt i förhållande till den totala examinationen hänvisas till kursens kursplan på kurssidan.

Dispensansökan för planerad frånvaro inlämnas tillsammans med skriftligt intygat skäl till studierektor senast vid kursstart. För blankett och mer information om ansökningsprcessen kontakta studierektor.

I Högskoleförordningen (10 kap. 1 §) anges att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som “med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.”  Plagiering är en form av fusk eller vilseledande. Förordningen omfattar alla typer av examinationsgrundande arbeten, såsom sals- och hemtentamina, duggor och inlämningsuppgifter; liksom otillåtet samarbete i samband med sådana.

Plagiering innebär att man avsiktligt använder sig av en annan persons verk, oavsett om detta verk är publicerat eller ej, och presenterar avskriften som egen text utan att markera citat eller att ange källa. Självplagiering innebär att man avsiktligt använder sig av egenhändigt skriven text för annan kurs, utan att markera citat eller att ange källa.

Med plagiering avses att:

 • parafrasera (omskrivning med andra ord men med samma betydelse) annans text utan att referera till 0riginalet
 • parafrasera eller skriva om annans text och referera till originalet, men där omskrivningen är obefintlig eller alltför begränsad i förhållande till originalet
 • återanvända andra studenters arbeten, t.ex. seminarieuppgifter, hemtentamina, essäer, uppsatser och liknande utan att referera till originalet
 • återanvända egenhändigt skriven text, så kallad självplagiering, utan att referera till originalet
 • använda text från artiklar, böcker, webbsidor eller andra typer av dokument som finns tillgängliga på internet utan att referera till originalet
 • översätta en text från ett språk till ett annat utan att referera till originalet.

Vid Företagsekonomiska institutionen används textjämförelsesystemet Urkund för att verifiera äktheten i examinationsgrundande texter. Du bör därför regelmässigt och enligt vetenskaplig praxis noggrant referera din användning av andras och egna textkällor.

Obligatorisk äkthetskontroll sker för närvarande genom att studenten kör sista versionen av uppsatsen i textjämförelsesystemet Urkund innan uppsatsen laddas upp för slutlig examination.

Praktik och jobb i Sverige och utomlands

På karriärportalen MyCareer hittar du praktikplatser, uppsatsämnen du kan skriva om i samarbete med företag eller organisation, traineeprogram och jobb. Du hittar också karriärevent och karriärtips.
Läs mer om MyCareer
Gå till karriärportalen MyCareer

Som student på Företagsekonomiska institutionen har du tillgång till portalen Highered med lediga tjänster utomlands. Highered är perfekt för dig som är utländsk student och vill söka jobb i ditt hemland, eller svensk student som vill jobba utomlands. När du skapar konto i Highered använder du din universitetsmejladress, som slutar på student.su.se.

Gå till karriärportalen Highered

Stipendier

Här kan du läsa mer om olika stipendier du kan söka som student på Företagsekonomiska institutionen.
Läs mer om stipendier


Uppsatstävlingar

Visste du att det finns olika uppsatstävlingar som som du kan delta i när du skriver din examensuppsats?
Läs mer om uppsatstävlingar

 

Var/när hittar jag schema, uppgift om vem som är kursansvarig och terminstider?

Vid respektive kurshemsida hittar du schema och kursansvarig. Du kan söka efter din kurs i den digitala utbildningskatalogen. Du hittar också information om dina kurser i Athena. Scheman för nästa termin brukar uppdateras dagen innan midsommarafton inför höstterminerna och ca 23/12 inför vårterminerna. Här hittar du terminstider.

Var hittar jag amanuensernas mottagningstider? Vad är en amanuens?

Amanuensen är en student på antingen på kandidat- eller masternivå som kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i den kurs du läser. Amanuensernas mottagningstider finner du här ovan.

Jag vill göra avbrott på en kurs, hur gör jag?

Du kan själv göra avbrott på kurser i Ladok, det finns två sorters avbrott: "Tidigt avbrott" och "Avbrott":

Gör du avbrott innan tre veckor har gått på en kurs så blir det ett Tidigt avbrott, vill du läsa kursen en annan termin måste du söka till kursen/kurspaketet på nytt och bli antagen för att kunna förstagångsregistrera dig på nytt på den kursen. Det går inte att omregistrera sig.
Gör du däremot inte avbrott alls eller gör avbrott efter att tre veckor har gått på kursen så kan du inte blir förstagångsregistrerad igen (även om du söker och blir antagen till kursen/kurspaketet) men du kan bli omregistrerad så länge kursen finns kvar:

Jag har inte klarat en kurs, hur gör jag för att läsa klart?

Kontakta kurskoordinator den terminen du vill läsa klart kursen för att bli omregistrerad på en kurs du tidigare varit registrerad på men ännu inte klarat, ange personnummer. Som omregistrerad kan du anmäla dig till tentamen och du kan gå på föreläsningar. Vid kursstarten får du kontakta kurskoordinator för att höra om du eventuellt kan få plats i en seminariegrupp. Kontakta även kurskoordinator om du är osäker på om kursinnehållet är detsamma som när du först registrerade dig på kursen samt om du har övriga frågor om kursen.

Varför kan jag inte anmäla mig till omtenta?

Du måste omregistrera dig på kursen den termin du vill göra tentan, det gör du i Athena eller genom din kurskoordinator.

Vart vänder jag mig om betyget inte är rapporterat till Ladok?

Kontakta kurskoordinatorerna (kontaktuppgifter under Kontakt nedan).

Jag behöver uppehåll på Kandidatprogram i företagsekonomi. Vad gäller?

Se: Studieuppehåll/avbrott ovan.

Var kan jag köpa och sälja begagnad kurslitteratur?

Stockholms universitets studentkårs andrahandsbokhandel Campusbutiken ligger i Allhuset (Frescati). Där kan du både köpa begagnad kurslitteratur och lämna in dina gamla kursböcker till försäljning. Mer information finns på Campusbutiken: https://www.campusbutiken.se/

Jag började läsa program eller fristående kurs för flera år sedan och vill veta om det går att läsa klart?

Kontakta studievägledare (kontaktuppgifter hittar du under Kontakt nedan).

Ska man skriva uppsatsen tillsammans eller ensam?

Kandidatuppsatsen ska skrivas i grupp om 3 studenter.

Vem ska jag vända mig till om jag vill få gamla tentor?

Du kan mail till coursecoordinator@sbs.su.se

Kontakt

Alla mottagningstider är inställda tillsvidare.

Studievägledare

Studievägledarna kan svara på frågor om kursval, betygsregler, examensbestämmelser, ansökan, urval och behörighet, upprop och reservantagning, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier etc. De har tystnadsplikt.

 

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare

Kurskoordinatorer

Kurskoordinatorerna arbetar med intern administration av institutionens utbildningar i Athena, Ladok och SISU. De svarar på frågor om bland annat:

 • Anmälan till seminariegrupper för omregistrerade studenter (se i schemat när det är dags).
 • Avbrott på kurs (anmäl alltid om du inte ska fullfölja en kurs, görs via Ladok för studenter).
 • Betygsrapportering (för betyg som examinator lämnat till oss, dock tidigast tre veckor efter examinationsdatum. Du hittar ditt betyg i Ladok när det är klart).
 • Intyg som kräver stämpel (oftast endast utländska universitet samt för alumner som inte har aktivt studentkonto kvar).
 • Omregistrering.
 • Uppsatsadministration.
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator

Studierektor

Studierektor samordnar det mesta som har med undervisningen att göra. Det innefattar bland annat antagning av studenter, planering av vilka kurser som ska ges, hur våra utbildningsprogram ska vara utformade, vad som står i kursplanerna och innehåll i studieanvisningar.

Studierektor

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen.

Internationell koordinator

Amanuenser

Amanuensen kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i kurserna du läser hos oss. De kan hjälpa till och svara på allmänna studiefrågor samt ta emot ombedömningar (samtliga kurser inom företagsekonomi).

Amanuens Redovisning
Amanuens Redovisning
Amanuens Management/Organisation
Amanuens Marknadsföring
Amanuens Marknadsföring
Amanuens Finansiering
På denna sida