Under utbildningen

Här finns information som vänder sig till dig som har kommit igång med din utbildning på Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS). Sådant som är bra och viktigt att veta när du är student hos oss.

Som programstudent på SBS måste du inför varje termin antingen anmäla dig till dina kurser via antagning.se eller besvara en enkät från SBS. Före varje terminsstart måste du också komma ihåg att registrera dig själv på dina kurser i Ladok.

Här kan du se en film om hur du anmäler dig till kurser inom det program du går via antagning.se. Du hittar mer information om olika program och vilka kurser de innehåller under rubriken Anmäl dig till ny termin inom ditt program.

Antagning.se

 

Här hittar du de kurser inom din utbildning som du ska anmäla dig till inför varje termin.

Kandidatprogram i företagsekonomi

Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6

Kandidatprogram i företagsekonomi och IT

Termin 2-6

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik

Se den engelska sidan för mer information

Kandidatprogram i företagsekonomi etik och hållbarhet

Se den engelska sidan för mer information

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI)

Termin 2-6

Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT

Termin 2-6

 

Varje kurstillfälle/utbildning har en egen sida på Athena. Du måste registrera dig på din kurs i Ladok samt ha ett aktiverat universitetskonto för att få tillgång till Athena. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter.

Om du ändå inte hittar din/dina kurser i Athena så kontakta kurskoordinatorerna.

Här hittar du Athena

Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena.

På Serviceportalen hittar du frågor och svar om Athena.

Du kan vända dig till Helpdesk om du har frågor om Athena. Ställ din fråga i Serviceportalen eller ring 08-16 19 99. Du kan bland annat få hjälp med att återställa ditt lösenord.

Athena i mobilen

Du kan ladda ner en gratis app och använda Athena i mobilen eller på läsplatta. Appen heter Itslearning och finns för iPhone och Android.
Här hittar du instruktion hur du gör för att ladda ner appen till din mobiltelefon eller platta.

 

Tips på var du kan hitta kurslitteratur.

I Frescati finns:


Andra tips:

 • Bokus
 • Adlibris
 • Facebookgruppen "Discussion forum for business students at Stockholm University" (Föreningen Ekonomerna)
 

Allt du behöver veta

Här har vi samlat information som är bra att ha under dina studier hos oss. Allt från hur du skriver ut ett studieintyg, ansöker om studieuppehåll eller dispens samt information om fusk och otillåtet samarbete och plagiat.

Vid SBS är examination en väsentlig och självklar del av studentens lärande, varför en kurs samtliga läraktiviteter examineras löpande. Detta ställer höga krav på den enskilde studenten, att ta ansvar för sina studier och sitt eget lärande; samtidigt som studenten därmed ges större möjlighet att påverka och styra sina studieprestationer.

Kontinuerlig examination

Betygssystem och betygsfördelning

Dispens (uppskov) från ett examinationsmoment innebär att en student som framlägger ett giltigt och skriftligt intygat skäl (sjukdom/sjukhusvistelse styrkt med ett läkarintyg) istället kan genomföra ett examinationsmoment vid närmast påföljande examinationstillfälle och med bibehållen poäng från tidigare examinationsmoment. Dispensansökan inlämnas till studierektor snarast efter aktuellt examinationsmoment.

Beviljad dispens gäller endast under den närmast påföljande terminen.

För examinationsmomentets vikt i förhållande till den totala examinationen hänvisas till kursens kursplan på kurssidan.

Dispensansökan för planerad frånvaro inlämnas tillsammans med skriftligt intygat skäl till studierektor senast vid kursstart. För blankett och mer information om ansökningsprcessen kontakta studierektor.

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför eller använder otillåtna hjälpmedel (exempelvis fusklappar, otillåtna anteckningar, internetsökningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Plagiat utgör också en form av fusk och innebär att en student i en examinationsuppgift använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att på ett korrekt vis hänvisa till originalkällan. Vid Företagsekonomiska institutionen används textjämförelseverktyget Ouriginal för att kontrollera äktheten i alla texter som är föremål för examination.

Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att grundad misstanke om fusk föreligger anmäler institutionen ärendet vidare till Rättssekretariatet som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad. Ett beslut om avstängning gäller i regel omedelbart.

Du ansvarar för att de regler som gäller och de instruktioner du får angående examinationer följs.

Studenter som blir anklagade eller misstänkta för vilseledande vid examination kan kontakta Föreningen Ekonomerna (studentkår vid SBS) för råd och stöd redan när misstanke om fusk riktas mot studenten. Är du osäker på vad som gäller för en examination, hör av dig till kursansvarig lärare.

Ett akademiskt förhållningssätt och agerande är en vital del av god vetenskaplig sed och en grundbult i all högre utbildning. Stockholm Business School (SBS) har utvecklat en uppförandekod för hur studenter förväntas förhålla sig till sina studier och uppträda mot studiekollegor, lärare, administrativ personal och som representanter för Stockholms universitet.

Som student vid SBS förväntas du:

 • Värdesätta akademisk integritet, tillämpa god forskningssed, självständighet, vetenskaplig hållning och noggrannhet vid genomförandet av individuella arbeten, grupprojekt och examensarbeten.
 • Bidra till ett väl fungerande och respektfullt samarbete med studiekamrater i gemensamma arbetsuppgifter.
 • Avstå från att fuska vid examinationer, exempelvis att plagiera, samarbeta när det inte är tillåtet eller använda hjälpmedel utan särskilt tillstånd.
 • Bidra till utbildningens kvalitet genom att besvara kurs- och programvärderingar.
 • Verka för en trygg, tolerant, fördomsfri och inkluderande studie- och arbetsmiljö, fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier.
 • Bejaka människors lika värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
 • Nogsamt studera kursplaner och utbildningsplaner, regler för utbildning och examination och övrig information om din utbildning.
 • Ta ansvar för att komma i tid till schemalagd undervisning.
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok och Athena för att inte gå miste om viktig information.
 • Avstå från att spela in, filma och fotografera utbildningssituationer. Respektera att av SBS inspelat material inte får publiceras på webbplatser eller i sociala medier.

 

Som student kan du skriva ut ett digitalt Ladokintyg (ett resultat- eller registreringsintyg) över dina studieresultat i universitetets webb-portal Ladok för studenter. Intyget kommer att vara i form av en pdf-fil som du kan spara på din egen dator, skriva ut eller skicka med e-post. Mottagaren kan sedan verifiera intyget genom att gå till en speciell webbsida och, genom att mata in den unika kod som finns på varje intyg, få se en exakt kopia av detta.

Resultat- och registreringsintyg på svenska och engelska kan även tillhandahållas av kurskoordinatorerna på SBS, Kräftriket eller via Infocenter i Studenthuset.

Ladok för studenter

Vill du göra uppehåll eller sluta läsa på programmet så kan du anmäla studieuppehåll eller avbrott på programmet med blanketterna nedan. Blir du sjuk och inte kan studera ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan.

Vad är ett studieuppehåll?

Bestämmelserna om studieuppehåll finns i 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på programmet under en eller max två terminer i sträck. Skäl till studieuppehåll är

 • föräldraledighet
 • vård av barn
 • sjukskrivning under längre period
 • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring
 • studentfackliga uppdrag
 • tidsbegränsad provanställning inom Försvarsmakten.

Skälet till studieuppehåll ska styrkas med intyg (skickas tillsammans med ansökan om studieuppehåll). Ett beviljat studieuppehåll registreras i Ladok. Du får ett intyg på detta som du kan visa upp vid behov för exempelvis CSN eller Försäkringskassan och du får information om hur du anmäler dig till nästa termin efter uppehållet. Under tiden för uppehållet kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.

Vad är ett studieavbrott?

Ett avbrott på programmet kan innebära att du har för avsikt att inte återuppta studierna. Det kan också innebära att du vill göra ett uppehåll i studierna, men av andra skäl än de som anges för studieuppehåll ovan. Det kan till exempel gälla om du vill arbeta istället för att studera eller prova en annan utbildning.
Ett avbrott läggs in i Ladok (www.student.ladok.se). Gör du tidigt avbrott termin 1 kan du söka till programmet på nytt via antagning.se men inte med garanterad plats. Gör du avbrott efter termin 1 och vill återuppta studierna längre fram för termin 2-6 måste du kontakta studievägledare senast 1 april respektive 1 oktober
inför den termin då du vill återuppta studierna. Då tar vi bort avbrottet och du kan söka med garanterad plats till nästkommande termin inom programmet, max 3 terminers uppehåll kan du göra för att kunna söka med garanterad plats. Hör du av dig senare än 1 april respektive 1 oktober kan vi inte garantera en plats åt dig till nästkommande termin. När du har avbrott kan du inte vara omregistrerad på kurser inom programmet för att läsa klart rester.

Anmälan om studieavbrott (144 Kb)
Ansökan om studieuppehåll (54 Kb)

Vill du ta med tidigare studier inom ramen för din utbildning? Då ska du ansöka om ett tillgodoräknande.

Information om och hur du ansöker hittar du på examenssidan under rubriken Tillgodoräknande.

 

Här har vi samlat information om praktik och jobb i Sverige och utomlands.

Karriärportalen MyCareer

På karriärportalen MyCareer hittar du praktikplatser, uppsatsämnen du kan skriva om i samarbete med företag eller organisation, traineeprogram och jobb. Du hittar också karriärevent och karriärtips.
Läs mer om MyCareer
 

Karriärportalen Highered

Som student på Företagsekonomiska institutionen har du tillgång till portalen Highered med lediga tjänster utomlands. Highered är perfekt för dig som är utländsk student och vill söka jobb i ditt hemland, eller svensk student som vill jobba utomlands. När du skapar konto i Highered använder du din universitetsmejladress, som slutar på student.su.se.

Gå till karriärportalen Highered


Föreningen Ekonomerna - Job Forum

Föreningen Ekonomerna har ett nära samarbete med näringslivet och får regelbundet erbjudanden om lediga jobb och praktikplatser för studenter vid Stockholm Business School.

Läs mer om lediga jobb och praktikplatser på Föreningen Ekonomernas Job Forum

 

Här kan du läsa mer om olika stipendier du kan söka som student på Företagsekonomiska institutionen.

Läs mer om stipendier

 

Visste du att det finns olika uppsatstävlingar som som du kan delta i när du skriver din examensuppsats?

Läs mer om uppsatstävlingar

 

På denna sida