Organisation

Företagsekonomiska institutionens arbete leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt, en administrativ chef samt institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Underställd prefekten finns fem sektioner, fyra sektioner för forskning och undervisning och en sektion för administration. På institutionen finns också Executive Education.

 

Prefekt: Maria Frostling

Ställföreträdande prefekt: Christian Maravelias

Administrativ chef: Vladimir Vešović


Rådgivande och strategisk ledningsgrupp

I den rådgivande och strategiska ledningsgruppen (SLG) ingår prefekten, den ställföreträdande prefekten samtliga sektionsledare, samtliga ämnesföreträdare, den administrativ chefen och chefen för Executive Education.

 

Advisory Board​

Advisory Board är en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen, näringsliv och offentlig verksamhet. Advisory Board fungerar som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft.

Advisory Board har 14 medlemmar från näringslivet

 

Institutionsstyrelsen (IS) är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller institutionens uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Styrelsen fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet. Ledamöterna i institutionsstyrelsen väljs på en treårsperiod. Prefekt och ställföreträdande prefekt är stående ledamöter. Studentrepresentanterna byts ut varje år efter föreningsval.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Maria Frostling (prefekt) Saba Samadilashkariani (doktorand)
Christian Maravelias (stf. prefekt) Jarkko Peltomäki (lärar-/forskarrep.)
Bino Catasús (lärar-/forskarrep.) Birgitta Schwartz (lärar-/forskarrep.)
Björn Hagströmer (lärar-/forskarrep.)  Mikael Holmgren (lärar-/forskarrep.)
Jessica Lindberg (lärar-/forskarrep.)  Charlotte Lindén Ahmad (TA-rep.)
Sara Jonsson (lärar-/forskarrep.)  
Ai Jun Hou (lärar-/forskarrep.)  
Mia Hinnerich (lärar-/forskarrep.)  
Lars Nordén (lärar-/forskarrep.)  
Fredrik Eng Larsson (lärar-/forskarrep.)  
Andrea Lucarelli (lärar-/forskarrep.)  
Helene Olofsson (TA-rep.)  
Linda Kjellman (TA-rep.)  
Amelia Olsson (studentrep.)  
Ordf. Föreningen Ekonomerna  

Viceordf. Föreningen Ekonomerna

 

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) bereder kurs- och utbildningsplaner för utbildningar på grund- och avancerad nivå inför prefektens beslut om fastställande av revideringar. Samtliga utbildningsfrågor som är institutionsövergripande t ex kursplanering, programutformning och revidering, ev. utredningar från SU om utbildningsfrågor, disciplin- och/eller dispensprocedurer etc. hanteras också.
 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) hanterar frågor som rör doktorandmiljö, doktorandkurser, disputationer och styrdokument för forskarutbildning.
 

Ämnesföreträdarrådet

Ämnesföreträdarrådet driver ämnets utveckling på institutionen. I ämnesföreträdarrådet ingår ämnesföreträdarna för respektive sektion.

 

Institutionens forskning och undervisning är organiserad i fyra sektioner:

Finansiering

Sektionsledare: Ai Jun Hou
Ämnesföreträdare: Lars Nordén


Management

Sektionsledare: Rickard Grassman
Ämnesföreträdare: Karin Berglund


Marknadsföring

Sektionsledare: Fredrik Nordin
Ämnesföreträdare: Jacob Östberg


Redovisning

Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Bino Catasus
 

Sektionen för administration

Sektionen arbetar med studentservice, undervisningsplanering, ekonomi, HR-frågor och kommunikation.
Administrativ chef: Vladimir Vešović
 

Executive Education

Executive Education är ansvarig för utbildningen Executive MBA som är ett vetenskapligt grundat och examensinriktat chefsutvecklingsprogram.
Chef: Ian Richardson

 
Organisationsschema

 

På denna sida