Kris- och katastrofplan för Fysikum

Planen är tänkt att vara ett stöd vid hanteringen av allvarliga händelser såsom: allvarliga olyckor, akut sjukdom, dödsfall, hot och våld, bombhot, brand och stöld. Planen ger också stöd för uppdatering och uppföljning av vissa säkerhetsföreskrifter.

 

Jan Conrad (prefekt) tel. 08-5537 8769
Per-Erik Tegnér (stf prefekt) tel. 08-5537 8682
Åsa Larson (studierektor) tel. 08-5537 8654
Fredrik Hellberg (biträdande studierektor, övningslaboratorieansvarig) tel. 08-5537 8133
Arbetsmiljöombud (Mikael Blom tel. 08-5537 8324)

 

 

För anmälan om säkerhetsbrister, synpunkter om hur kriser skall hanteras m.m. kontakta Per-Erik Tegnér (stf.prefekt, ankn 8682, tegner@fysik.su.se) som fungerar som säkerhetsombud/motsvarande vid Fysikum.

 

Olyckor och akut sjukdom

Allvarliga personolyckor samt akuta sjukdomar kan dessvärre alltid inträffa. Om akut olycka/sjukdom inträffar:

  • Larma ambulans, polis eller brandkår (SOS-larmcentral 112)
  • Ge första hjälpen
  • Utse någon som följer med till sjukhus
  • Informera prefekt / stf. prefekt
  • Anhöriga kontaktas i enlighet med anhörigförteckning
  • Kontakt med företagshälsovården/studenthälsovården)
  • Prefekt informerar berörda på arbetsplatsen
  • Vid kontakt med massmedia tänk på att anhöriga kanske inte blivit underrättade

För att öka beredskapen på arbetsplatsen uppmuntras all personal att delta i universitetets
utbildningar inom Första hjälpen och Hjärt-, lungräddning.

Anslag med uppgift om utbildad personal inom respektive område skall sitta väl synligt inom
våra respektive avdelningar/enheter. Dessa anslag skall uppdateras årligen.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla arbetsskador och tillbud. Alla händelser som
medför personskada ska anmälas som arbetsskada. Varje händelse som kunde ha orsakat
personskada ska anmälas som tillbud. Arbetsgivare är skyldig att omedelbart anmäla varje arbetsskada till Försäkringskassan och allvarliga olyckshändelser/tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetstagaren är skyldig att anmäla såväl arbetsskada som tillbud. Anmälan görs i IA-systemet:
Länk till information och rapportering

Prefekt informeras
Prefekt ger information till personalen
Vid behov informeras studenter (ansvarig studierektor)
Blommor med hälsning skickas till närmast anhörig
Blommor skickas till begravningen

Ambulans / Polis tillkallas (SOS-larmcentral 112)
Prefekt informeras
Krisgruppen sammankallas för vidare hantering
Anhöriga informeras
Ev. kontakt med Säkerhetsenheten

Ambulans/Polis tillkallas (SOS-larmcentral 112)
Prefekt informeras
Lärare underrättas
Kursdeltagarna i gruppen informeras av läraren/studierektor/prefekt
Vid behov sammankallas krisgruppen

Våld eller hot om våld är ovanligt vid Fysikum liksom också trakasserier i form av hot via
brev, mejl eller telefon.
I de fall detta förekommer skall den drabbade anmäla händelsen till ansvariga på Fysikum för
vidare hantering. Incidenterna skall också dokumenteras genom den särskilda blanketten
”Rapport om våld, hot om våld och hot” samt genom denna alltid vidarerapporteras till
säkerhetsenheten.
Andra personliga hotbilder meddelas prefekt som tillsammans med den drabbade (ev. med
hjälp av säkerhetsenheten/polis) avgör om personligt skydd behövs i någon form.
All form av våld, hot om våld och trakasserier skall tas på största allvar. Personal som utsatts
för hot, våld och trakasserier rapporterar detta till sin närmsta chef eller någon i krisgruppen
(prefekt skall i samtliga fall informeras) som tar ärendet vidare.
Studenter som utsatts kontaktar studierektor.

Bombhot har inte förekommit på Fysikum. I det fall det skulle inträffa:
Polis kontaktas (SOS-larmcentral 112)
Prefekt informeras omedelbart
Utrymning av lokalerna organiseras

Fysikums brandorganisation beskriver informations- och ansvarsfördelningen gällande brand och utrymning (se Arbetsmiljö).

Fysikum uppmuntrar all personal att delta i de brandutbildningar som ges vid universitetet.

Fysikum har utrymningsansvariga och brandskyddskontrollant inom våra respektive avdelningar och enheter (se Arbetsmiljö).

Vid brandlarm- och utrymningsövningar skall alla anställda delta. Liksom vid eventuell följande brandinformation.

Tjänsterummen skall hållas låsta då ingen befinner sig i rummet. I händelse av stöld meddelas administrationen som hjälper till med vidarerapportering till säkerhetsenheten och polisanmälan.
Stöld av inventarier och datorer anmäls till säkerhetsenheten samt polisanmäls.
Inventarieförteckning skall vara upprättad som underlag för dessa anmälningar.

Årlig information ges genom säkerhetsenheten gällande brand- och säkerhetsfrågor.
Brandutbildning erbjuds till samtliga.
Vid önskemål finns möjlighet att delta i säkerhetsenhetens konflikthanteringskurs.

På denna sida