Spannmål till varje pris: Nytt projekt undersöker livsmedelstillgången i det tidigmoderna Europa

Spannmål var en central produkt i det förindustriella Europa och perioder av brist på spannmål ledde inte sällan till armod, svält och sociala oroligheter. I ett nytt forskningsprojekt kommer Fredrik Charpentier Ljungqvist tillsammans med forskare från tre olika discipliner att undersöka och förklara hur spannmålspriser och livsmedelsstress hörde samman och påverkade olika delar av Europa från 1500-talet till 1800-talet.

Oljemålning föreställande skepp som lastar och lossar
Dock Scene at a British Port, Jacob Knijff (1639–1681), National Maritime Museum, London, via Wikimedia Commons

Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor i historia, särskilt historisk geografi, har som huvudsökande tillsammans med medsökande geografen Andrea Seim, matematikern Gudrun Brattström och ekonomhistorikern Rodney Edvinsson, av Vetenskapsrådet beviljats dryga 3,8 miljoner kronor för projektet ”Spannmål till varje pris: Geografiska mönster av livsmedelssäkerhet i det förindustriella Europa”. Projektet startar 2024 och pågår minst till och med 2026.

Centralt för projektet är det tvärvetenskapliga arbetssättet, där skördedata och spannmålspriser utnyttjas för att undersöka livsmedelssäkerhet genom bland annat geostatistiska analyser. 

Det är ett fält som tidigare nästan endast studerats med hjälp av ekonomiska och ekonomiskhistoriska metoder och geografiska perspektiv och metoder har till exempel lyst med sin frånvaro

– Genom att samla en rad olika expertkompetenser hoppas vi kunna bredda perspektiven och fördjupa kunskapen om den tidigmoderna europeiska spannmålsmarknaden och livsmedelsförsörjningen. Det är ett fält som tidigare nästan endast studerats med hjälp av ekonomiska och ekonomiskhistoriska metoder och geografiska perspektiv och metoder har till exempel lyst med sin frånvaro, framhåller projektledare Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Fredrik Charpentier Ljungqvist i sitt arbetsrum
Fredrik Charpentier Ljungqvist är professor i historia, särskilt historisk geografi, vid Stockholms universitet och projektledare för forskningsprojektet Spannmål till varje pris: Geografiska mönster av livsmedelssäkerhet i det förindustriella Europa. Foto: Sofia Ekelund, SU.

En förhoppning inom projektet är att de genom att studera en stor mängd serier spannmålsspriser systematiskt, med hjälp av bland annat geografiska analysmetoder, ska kunna förstå sambandet mellan förändringar i skörd och i pris och vilken roll olika faktorer spelade för hur pass fungerande och säker spannmålsmarknaden var.

–Vi vill också bättre förstå vilka områden som utgjorde en gemensam, integrerad, spannmålsmarknad under olika perioder, säger Fredrik.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet