Konferenser och seminarier

Historiska institutionen driver och medverkar i flera seminarieserier med olika teman. Flera av seminarierna är även kopplade till en forskargrupp eller ett forskningscentrum. Det finns både forskningsinriktade och mer populärvetenskapliga seminarium.

 

Det digitalhistoriska seminariet är en samlingspunkt för alla med intresse för digitaliseringen av historievetenskapen. Seminariet diskuterar dessutom användningen av digitala metoder i historisk forskning oberoende av traditionella tematiska och kronologiska avgränsningar.

Digitalhistoriska seminariet hålls vanligtvis via Zoom kl. 13.15-15.00 på tisdagar. Se mer om programmet och hur du anmäler dig:

Mer om Digitalhistoriska seminariet

Kontakt

Sammankallande: Sune Bechmann Pedersen

 

Centrum för medeltidsstudier organiserar det tvärvetenskapliga medeltidsseminariet vid Historiska institutionen. Seminariet erbjuder en plattform för samarbete mellan olika discipliner och ger en möjlighet att presentera nya publikationer, projekt och pågående forskning. Seminarierna är öppna för allmänheten, ingen anmälan krävs.

Medeltidsseminariet hålls kl. 15.00-17.00 på måndagar. Under höstterminen 2023 hålls seminarierna via zoom samt på plats i seminarierum D900.

Kontakt

Sammankallande: Kurt Villads Jensen

Kontakt: Löpande information publiceras via centrets facebooksida och e-postlista. Anmäl dig till listan genom att mejla sekreterare@medeltid.su.se.

Centrum för medeltidsstudiers kalendarium

 

Tidigmoderna sammanträder fem gånger per termin på onsdagar kl. 15:00-17:00 I serien ingår även regelbundet ”Tidigmoderna temadagar” kring aktuella forskningsfrågor.

Kontakt

Sammankallande: Anton Runesson, Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.

Kontakt och information: Anton Runesson

Mer om tidigmoderna seminariet

 

Den modernhistoriska forskningen på Historiska institutionen har sin tyngdpunkt på 1900-talet med studier av bland annat flyktingpolitik, biståndsfrågor, välfärdspolitik, sociala rörelser, vetenskapliga karriärer.

Kontakt

Kontakt och information läsåret 2023-2024: Nils Edling

Mer om modernhistoriska seminariet

 

 

I genushistoriska seminariet diskuteras, genomtröskas och debatteras texter med nya genusperspektiv. Seminariet samlar forskare som arbetar med alla perioder, från medeltid till vår samtid, och forskare som ägnar sig åt någon form av genusperspektiv i sin forskning.

Kontakt

Sammankallande, kontakt och information: Anders Ahlbäck, Helena Tolvhed

Mer om genushistoriska seminariet

 

Klimat- och miljöhistoria är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder och studerar en bredd av ämnen ur ett flertal perspektiv

Seminariet hålls normalt på utvalda onsdagar kl. 15:00-17:00, både som hybridseminarium på plats i rum D837 på Historiska institutionen, samt via Zoom.

Kontakt

För att få Zoom-länk eller läggas till på utskickslista för information om seminariet, mejla charlotta.forss@historia.su.se eller fredrik.c.l@historia.su.se.

Mer om Klimat- och miljöhistoriska seminariet

 

De maritima seminarierna anordnas av Centrum för maritima studier som är ett samarbete mellan Historiska institutionen, Institutionen för arkeologi och antikens kultur samt Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Seminarierna hålls digitalt via Zoom under 2023.

Kontakt

Sammankallande för seminarierna är centrumledare Leos Müller.

Kontakt: cemas@historia.su.se

Centrum för maritima studiers kalendarium

 

Seminarieserien organiseras av Hans Blix Centrum för de internationella relationernas historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer i samarbete med Historiska institutionen.

Sammankallende är Aryo Makko.

Läs mer om Hans Blix Centrum här.

Se schemalagda seminarier på Hans Blix Centrums sida här:

Seminariet i IR Historia HT23

 

Stads- och kommunhistoriska institutet forskar och publicerar om svensk och internationell stadshistoria. Institutets forskarseminarier äger rum utvalda tisdagar, kl. 13:00-15:00 i rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet. En eller två forskare presenterar ny forskning som knyter an till institutets verksamhet. Ingen föranmälan behövs.

Vid sidan av seminarier arrangerar institutet workshopar och konferenser i Sverige och utomlands. Stadshistoria är ett brett ämne, där många olika discipliner är intresserade. Seminarierna är därför öppna för olika ämnen och frågeställningar.

Kontakt och information: Heiko Droste och Hannes Rolf

Stads- och kommunhistoriska institutets hemsida

På denna sida