Nya metoder ska främja läsutvecklingen hos döva barn

Krister Schönström beviljas närmare 3,9 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet för ett kommande forskningsprojekt om döva skolelevers läsning.

Medan hörande barn som lär sig läsa gör det på ett språk de redan behärskar ställs döva skolelever inför större utmaningar när det kommer till läsning. Förutom att lära sig läsa ska de också göra det på ett språk som ofta är nytt för dem, nämligen svenska.

– Från tidigare forskning vet vi att läsutvecklingen hos döva barn ser olika ut. Medan en del lyckas bra i sin läsutveckling så är det många som stöter på hinder. En förklaring till det är att läsprocessen för döva barn ser annorlunda ut, säger Krister Schönström som har lång erfarenhet som universitetslektor och forskare inom dövas och hörselskadades flerspråkighet.

Gabby Baldrocco/Mostphotos 
 

Nytt läsematerial med både tecken och ord

För projektet Främjande av döva skolelevers läsning i teckenspråkig undervisning beviljas Krister Schönström och Ingela Holmström 3 882 095 kr från Skolforskningsinstitutet. Projektet kommer att undersöka ett nytt läsmaterial som forskarna utvecklat i samarbete med Specialpedagoigiska skolmyndigheten (SPSM) och Lina Jerpö som är tvåspråkig samordnare vid myndigheten. Materialet bygger i stort på en intensiv och systematisk användning av handalfabetsbokstavering och syftet är att få barnen att koppla samman tecken, ord och bokstaveringar.

– Döva barn behöver också kunna bygga sin läsutveckling på ett språk de redan kan – svenskt teckenspråk – samtidigt som de lär sig svenska. I projektet kommer vi att undersöka hur materialet används i klassrummen på tre av SPSM:s skolor och därefter utvärdera resultaten. Målet är att generera nya kunskaper kring dövas läsning och bidra till verksamhetsnära utvecklingsarbete kring läsundervisningen i skolorna. Förhoppningsvis bidrar det till förbättrad läsförmåga hos döva barn på sikt, säger Krister Schönström.

Krister Schönström och Ingela Holmström, forskare inom dövas och hörselskadades flerspråkighet. Foto: Marianne E Berggren

Främjande av döva skolelevers läsning i teckenspråkig undervisning är ett treårigt forskningsprojekt som bedrivs av Institutionen för lingvistik i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Projektet finansieras av Skolforskningsinstitutet och löper under perioden 2023 – 2025.

Se projektsida i Stockholms universitets forskningskatalog