De romanska språken

Över en miljard människor i världen talar romanska språk som första- eller delat förstaspråk, och av betydligt flera om man räknar in alla andraspråks- och främmandespråksanvändare De mest spridda romanska språken är spanska, franska, portugisiska och italienska – det vill säga samma fyra språk som kan studeras vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet, såväl på grund- och avancerad nivå som i utbildning på forskarnivå.
Spanska, franska och portugisiska är officiella språk i över trettiotalet länder i Europa, på de amerikanska kontinenterna samt i Afrika och Oceanien. I Europa talas flera andra romanska språk: rumänska, moldaviska och katalanska, men också galiciska, occitanska, rätoromanska och sardiska. Många så kallade kreolspråk har bildats på basis av franska, portugisiska och spanska i Afrika, Asien, Oceanien och på de amerikanska kontinenterna.

Romansk språkvetenskap - historik

Den romanska språkvetenskapen har gamla anor i Europa och Amerika, liksom även i Norden. Inriktningen under 1800-talets och 1900-talets första hälft var främst mot filologi och historisk-komparativa studier rörande det europeisk-romanska språkområdet (Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Italien, Schweiz och Rumänien). Under loppet av 1900-talet kom den romanska språkvetenskapen att omfatta allt flera områden – de samtida romanska språkens syntax och semantik, till att börja med, och så småningom andra språkliga forskningsfält, såsom sambandet mellan språk, kultur och samhälle, språkanvändning i olika genrer och aktivitetstyper, språkkontakt mellan romanska och andra språk och – sist men inte minst – språkinlärning.

Romansk språkvetenskap vid Stockholms universitet

I Stockholm inrättades den första professuren i romanska språk 1937. För närvarande finns språkvetenskapliga professurer i samtliga fyra språken franska, italienska, portugisiska och spanska.
Under åren 2001-2012 hade de dåvarande två romanska institutionerna – institutionen för franska, italienska och klassiska språk samt institutionen för spanska, portugisiska och latonamerikastudier – ett nära samarbete inom ramen för den nationella forskarskolan i romanska språk (FoRom), som idag har frambragt 28 doktorer i ämnena franska, spanska, italienska och portugisiska. Doktoranderna i FoRom har genom kursgivning och vid gemensamma seminarier kunnat uppnå receptionsfärdighet i de andra romanska språken än det ”egna”.

Romansk språkvetenskap – ett ledande forskningsområde

I mars 2011 beslutade rektor om Stockholms universitets nya ledande forskningsområden. Romansk språkforskning är ett av områdena. Mot bakgrund av detta beslut och de goda erfarenheterna från FoRom-samarbetet bildades forskarnätverket RomLing.

RomLing

RomLing är beteckningen för det nätverk av forskare i romanska språk som antingen har anställning vid Romanska och klassiska institutionen (Stockholms universitet) eller som genom projektdeltagande är indirekt knutna till institutionen. I nätverket ingår också institutionens samtliga doktorander i romanska språk med språk- eller diskursvetenskapliga avhandlingsprojekt.
Den livaktiga romanska språkforskning som idag bedrivs vid Stockholms universitet är mycket vittförgrenad och låter sig grupperas i följande delområden:

Diskurs- och interaktionslingvistik
Historisk lingvistik och utgivning av äldre texter
Sociolingvistik med inriktning på variation och språkkontakt
Språkinlärning och språkdidaktik
Syntax och semantik
Översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik