Examensarbeten på företag eller i organisation

Ett examensarbete görs ofta som slutarbete på en akademisk utbildning och slutresultatet rapporteras som en vetenskaplig uppsats och vid ett publikt seminarium. Examensarbetet på grundnivå (kandidat) motsvarar 10 veckors heltidsarbete (15hp). På avancerad nivå görs examensarbetet som 10 veckors heltidsarbete (15 hp) för magisterexamen och 20 veckors arbete (30 hp) för mastersexamen.

Examensarbetet kan skrivas i samarbete med eller på uppdrag av ett företag eller en extern organisation. När examensarbetet skrivs i samverkan med en extern part behandlar det ofta ett område eller ett problem som uppdragsgivaren vill utreda. Det kan exempelvis handla om att ta fram förslag på en lösning av ett konkret problem eller bidra med nya idéer och perspektiv på arbetsplatsens verksamhet. Studenten får god insikt i hur teoretiska kunskaper tillämpas i praktiken och får nya kontakter i arbetslivet.

Även om arbete görs på uppdrag av en extern part ställs samma krav på akademiskt innehåll som för alla andra examensarbeten på institutionen. Detta är viktigt att ha i åtanke redan när uppgiften formuleras så att inte oklarheter uppstår senare.

Vi har inga möjligheter att handplocka studenter till vissa arbeten utan annonserar till samtliga.

Kontakt

För att diskutera vidare hör gärna av dig till foretagexjobb@dsv.su.se

Viktiga saker att tänka på och diskutera igenom innan arbetet påbörjas

 • Det är studenten som har upphovsrätten till uppsatsen.
 • Om ett avtal skrivs bör det reglera vem som äger projektresultaten, exempelvis patent. Skrivs inget avtal är det studenten som äger resultaten. Det här är särskilt viktigt om studenten får eventuell betald ersättning.
 • Examensarbetet är en del av examinationen av utbildningen och redovisas skriftligt och muntligt på högskolan. Högskolan är en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppsatsen är allmän handling efter examinationen.
 • Vanligtvis står uppdragsgivaren för kostnader för till exempel utskrifter, porto och resor.
 • Lön eller arvode är en fråga mellan studenten och företaget och regleras helt utan inblandning från universitetet.

Om uppdraget

 • Identifiera vad företaget eller organisationen vill ha undersökt, vilket problem som ska lösas och formulera en problemställning eller frågeställning som också uppfyller kraven på idéer för examensarbeten på institutionen.
 • Definiera skriftligen, tillsammans med uppdragsgivaren, vad som ska genomföras och hur?
 • Gör en tidsplan för arbetet som passar inom ramen för uppsatsen i övrigt. Kom ihåg att avsätta tillräckligt med tid för skrivande och läsande av bakgrundslitteratur.
 • Vem kommer att fungera som uppdragsgivarens kontaktperson?
 • Vem äger resultatet?
 • Hur hanteras känsliga uppgifter?
 • Hur ska det färdiga resultatet och uppsatsen presenteras på företaget eller i organisationen?

Diskutera tillsammans med institutionens handledare

 • Säkerställ att arbetet uppfyller kraven på vetenskaplighet och övriga regler för examensarbete.
 • Det ska vara tydligt för studenten vilka krav som institutionen ställer för att godkänna ett examensarbete.
 • Se till att handledaren har kontakt med uppdragsgivaren.
 • Stäm av att uppdraget är lämpligt som examensarbete.
 • Gör en tidsplan där möten med handledaren ingår.

Annonser

Studenter hittar annonser från företag och organisationer i iLearn

På denna sida