Höstens utbildningar vid ERG

På ERG finner du spännande kurser och program inom etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, från grundnivå ända upp till forskarnivå. Sista anmälningsdag var den 17 april, men den 14 juli öppnar sen anmälan för utbildningar med platser kvar.

Studenter i bibliotek
Foto: dotshock / Mostphotos

På denna sida finner du ett urval av vad institutionen har att erbjuda. Du hittar samtliga våra utbildningar här:

Våra utbildningar

Klicka på "Sök bland våra utbildningar" och välj någon av flikarna "Sök", "Kurser" eller "Program".

Ansökan sker via Antagning.se.

 

Etnologi I

Foto: Gerald Friedrich / Pixabay

På Etnologi I får du lära dig etnologins perspektiv på hur människor lever i olika kulturella och historiska sammanhang. Fokus ligger på studiet av människors levnadsvanor, livsvillkor, erfarenheter och tankesätt, och på hur detta kan ge kunskap om sociala, samhälleliga och kulturella mönster och maktförhållanden.

Exempel hämtas främst från Sverige. Kursen presenterar etnologiska forskningsområden och introducerar teorier, begrepp och metoder som tillämpas inom etnologi. Genomgående lyfter kursen fram folkliga föreställningar och uttryck.

Till kursen i utbildningskatalogen

 

Kandidatprogram i mångfaldsstudier

Foto: Arek Socha / Pixabay

Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Programmet behandlar mångfald i bred bemärkelse, där begreppet kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, normbrytande funktionsvariation, rasifiering och ålder.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier handlar om att omsätta mångfaldsforskningens kunskaper och insikter i kunnande och praktiker och göra dem användbara i mångfaldens vardag och i yrkesliv.

Till programmet i utbildningskatalogen

 

Religionshistoria I

Foto: Sasin Tipchai / Pixabay

På denna kurs får du studera ett flertal religiösa traditioner från olika delar av världen, såväl i historia som nutid. Judendom, kristendom och islam tas upp, liksom Asiens olika religioner, från hinduism och buddhism till daoism och shinto. Även forntida religioner från det antika Grekland och Rom, samt det forna Norden, behandlas.

Kursen ger också en kort introduktion till grundläggande religionshistoriska teorier, metoder och begrepp, samt en inblick i ämnets vetenskapshistoria.

Till kursen i utbildningskatalogen

 

Religion, politik och våld

Foto: Kira Hoffmann / Pixabay

Kursen syftar till att belysa det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Ett fokus är hur religion formas av både globala och lokala kulturella, sociala och politiska trender.

Kursen tar upp idéhistoriska aspekter såsom hur historiebruk och eskatologi utvecklas och används och hur detta påverkar religiös politisk retorik och praktik. Kursen omfattar den globala framväxten av fundamentalistiska religionstolkningar liksom religiöst motiverade synsätt på våldsbruk liksom maktrelaterade frågor. Förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv presenteras på kursen, som även anlägger ett komparativt perspektiv och inkluderar olika religiösa traditioner såsom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Till kursen i utbildningskatalogen

 

Genusvetenskap I

Foto: 帅 郭 / Pixabay

 På den här kursen får du följa genusvetenskapens framväxt från feminismens klassiska texter till dagens breda fält av genusstudier. Genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv studeras med nedslag i bland annat etnicitetsstudier, maskulinitetsforskning och queerteori. Vi undersöker också vilka synsätt på kön som präglat partipolitik, lagstiftning och jämställdhetsarbete, bland annat med studiebesök på riksdagen. Avslutningsvis analyserar vi genus i populärkultur.

Till kursen i utbildningskatalogen

 

Genusperspektiv på våld, säkerhet och militarisering

Foto: WikiImages / Pixabay

Genusperspektiv är centrala för att förstå militärt våld och krigsförberedelser. Å ena sidan bygger krig på idéer om kön och sexualitet, såsom tanken om att vissa värden och människor är särskilt skyddsvärda. Å andra sidan har krig skilda konsekvenser för olika grupper, vilka hänger samman med kön och andra maktordningar, till exempel vem som drabbas av våld och på vilket sätt.

Den här kursen ger dig en introduktion i aktuell, kritisk feministisk teoribildning kring våld, säkerhet och militarisering. Kursinnehållet belyser hur idéer om våld och säkerhet tar sig uttryck i minnesskapande, medienarrativ och i vardagen. Därtill behandlas militariseringens koppling till nationalism, kolonialism, rasism och heteronormativitet.

Till kursen i utbildningskatalogen