Internt

Här finner du som arbetar vid ERG intern information som rör institutionens verksamhet och rutiner.

Foto: OpenClipart-Vectors / Pixabay
 

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Stockholms universitet accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder, eller sexuella trakasserier.

Mer information om arbetsmiljö och lika villkor:

Arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet
Jämlikhet och lika villkor
Dina rättigheter och skyldigheter som student

RALV-ERG

Vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap finns sedan oktober 2019 ett lokalt Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV-ERG). RALV-ERG är rådgivande till prefekten i frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och likabehandling, och verkar för en god och inkluderande arbetsmiljö.

Institutionens RALV består av följande ledamöter:

 • Markus Idvall, ordförande och arbetsgivarrepresentant
 • Betina Loza Fernandez, vice ordförande och representant för T/A-personal
 • Pia Karlsson Minganti, miljörepresentant
 • Lee Graflund, representant för T/A-personal och skyddsombud
 • Malena Gustavsson, representant för lärare/forskare och skyddsombud
 • Lenita Kefala, doktorandrepresentant
 • Studentrepresentant

Handlingar som påverkar en enskild negativt, gör att hen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra ett bra arbete försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, kan vara kränkande särbehandling/mobbning.

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.

Om en anställd eller student upplever sig utsatt för något av det ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar upphör omedelbart.

Handlingsplan för hantering av trakasserier

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för (till exempel en arbetskamrat, studierektor, närmaste chef, prefekt, skyddsombud). Om en chef vid institutionen får kännedom om att en anställd upplever sig utsatt för trakasserier ska en utredning genomföras (se nedan). Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill starta en utredning, börja med att kontakta institutionens skyddsombud, som har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter till skyddsombuden vid ERG finner du nederst på denna sida.

Utredning och uppföljning

Om en chef vid institutionen får kännedom om att en anställd upplever sig utsatt för trakasserier kontaktas Personalavdelningen. Personalavdelningen genomför en utredning genom att samtala med berörda personer för att ta reda på vad som hänt. Ärendet ska behandlas konfidentiellt och snabbt. Konstateras det att trakasserier har förekommit ska institutionen omedelbart vidta åtgärder så att trakasserierna upphör.

Mer information om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Broschyr från SU om trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling (3830 Kb)

Upplever du stress, spänningar, nedstämdhet, sömnbrist eller något annat som påverkar dit liv och din arbetssituation negativt?

Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timlärare, skrivvakter etc.) omfattas inte.

Läs mer om vår företagshälsovård

Behöver du anpassa din arbetsplats för att göra den mer ergonomisk och funktionell? Läs mer om hur inköp går till på ERG via länken nedan:

Inköp vid ERG

 
Foto: tom_crew / Pixabay
Foto: tom_crew / Pixabay

Rutiner för institutionens miljöarbete

Miljömärkta beställningsvaror

Vi strävar efter att alltid beställa:

 •  Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te
 •  Miljömärkt papper till skrivare/kopiatorer
 •  Ekologisk frukt
 •  Vegetariska och närproducerade matalternativ vid representation

Källsortering, återvinning & återbruk

I vart och ett av ERG:s två pentryn finns en komplett samling kärl för källsortering. På varje våningsplan finns det även större kärl för källsortering av papper och kartong.

På universitetsområdet finns det flera miljöstationer där du bl.a. kan återvinna papper, trä, plast, wellpapp, metall och el-skrot.

Istället för att slänga möbler och kontorsmaterial som inte används går det att lämna dessa för återbruk. Alla medarbetare på ERG har tillgång till foldern ”Möbler för återbruk” på BOX. Är du nyanställd får du åtkomst genom att kontakta miljo@erg.su.se. I ”Möbler för återbruk” kan du gå in och föra in information om de möbler du vill återbruka eller hitta möbler som finns tillgängliga för byte och avhämtning hos andra institutioner. Kontorsmaterial som ska återbrukas läggs i postrummet på plan 7.

Resor inom tjänsten

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap följer Stockholms universitets Policy för möten och resor.

Här är en sammanfattning av några punkter som gäller för resor inom tjänsten:

 • För att minimera påverkan på klimat och miljö ska resor så långt det är möjligt ersättas med digitala mötesformer.
 • Det är inte tillåtet att flyga till ett möte eller en aktivitet som pågår mindre än en arbetsdag om digital medverkan kan erbjudas.
 • Medarbetare och ska i möjligaste mån undvika att beställa flygresor som inkluderar mellanlandningar.
 • Om inga särskilda skäl finns ska annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer.
 • Alla resor ska bokas och beställas via den upphandlade resebyrån.

Medarbetare uppmanas att spara energi genom att:

 • Släcka belysning och stänga av elektrisk apparatur
 • Stänga fönster när du vädrat klart
 • Använda energisparfunktioner

Information och dokument i digital form

För att minska antalet pappersutskrifter försöker vi så långt det är möjligt att använda oss av information och dokument i digital form.

Några exempel:

 • Information som studenter behöver innan och under kursens gång (exempelvis, schema, studiehandledningar, kursplaner och digital kurslitteratur) ska finnas tillgängliga på webben eller läggas upp på Athena.
 • Lärare uppmanas tillgängliggöra kurslitteratur digitalt.
 • Samtliga medarbetare uppmuntras att utnyttja vår gemensamma server (X-mappen) för att lagra gemensamma dokument.

Har du förslag på förbättringar?

Vill du rapportera miljöavvikelser eller ge förslag på förbättringar inom institutionens eller universitetets miljöarbete?

Kontakta institutionens miljörepresentant, Mattias Frihammar, mattias.frihammar@etnologi.su.se.

ERG:s lokala miljöhandlingsplan

I ERG:s lokala miljöhandlingsplan kan du se vilka miljömål institutionen ska arbeta med under året:

Miljöhandlingsplan ERG 2021 (281 Kb)

 

Säkerhet

Har du blivit utsatt för hot i arbetet, observerat ett brott eller skadat dig? Följ länken nedan för att se viktiga telefonnummer och länkar till inrapporteringssystemet SAMIR:

Viktiga kontaktuppgifter vid akut händelse och kris

Kontaktuppgifter till skyddsombuden på ERG finner du nederst på denna sida.

 

Vem kan jag fråga?

Kontaktuppgifter till olika arbetsfunktioner vid ERG

Foto: Julia Filirovska / Pixabay
 

Kontakt

Kontaktuppgifter till administratörer och skyddsombud vid institutionen.

Administrativ chef
Administrativ studierektor
Ekonomihandläggare
Personalhandläggare
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Studievägledare
Internationell koordinator
Amanuens
Skyddsombud
Skyddsombud
På denna sida