ERG bildades som Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier den 1 januari 2005. De enheter som då slogs samman var Etnologiska institutionen, Religionshistoriska institutionen och Centrum för genusstudier. 2010 tog den genusvetenskapliga miljön initiativ till en upplösning av sin centrumorganisation och fick snabbt gehör för detta förslag på fakultets- och rektorsnivå. Från och med 1 januari 2011 bestod institutionen därför av tre ämnesmiljöer – och ändrade i enlighet med detta namn till Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Ett år därefter var det dags för nästa omorganisation, då det nybildade Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum, med ursprung i Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap) anslöt 2012. Då omorganiserades också de administrativa funktionerna, i syfte att skapa en institutionsgemensam administration med hög grad av både specialisering och samarbete. Ett halvår senare utökades CeHum med den så kallade estetgruppen, som kom från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning på tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.

Våren 2014 inleddes en ny period av utredningar kring ERG som organisation. Dessa var inriktade på två frågor: skulle CeHum inklusive estetgruppen vara kvar på ERG, flyttas till en annan institution eller bilda en ny, egen institution? Och om CeHum flyttades, vad skulle i så fall hända med de resterande ämnena? Strax innan sommaren 2015 stod det klart att ERG stod inför en ny omorganisation: CeHum skulle avknoppas från ERG och bilda ny institution (som kom att heta HSD), administrationen skulle delas och de tre ämnena etnologi, religionshistoria och genusvetenskap skulle (åter) komma att utgöra Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap: ERG.

Tre ämnen blev en institution

Omorganiseringen trädde i kraft 2016. Från och med 1 januari 2016 består således Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap av de tre ämnen som slogs ihop till en institution 2005. Sedan 2014 sitter vi i gemensamma lokaler i E-huset på plan 6 och 7, samt har gemensamma seminarierum på plan 4 i gången mellan D- och E-huset.