Under utbildningen

Student på ERG? Här finner du information som rör dina studier hos oss.

Foto: StockSnap / Pixabay
Foto: StockSnap / Pixabay
 

DiVA - publicera din uppsats

Har du skrivit en godkänd uppsats på minst kandidatnivå vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap? Då kan du publicera den i universitetets DiVA-portal. DiVA är ett öppet elektroniskt arkiv med syfte att erbjuda forskare och studenter ett enkelt sätt att göra sin forskning synlig, tillgänglig och sökbar.

 1. Logga in i DiVA med ditt universitetskonto och lösenord.
   
 2. Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer”
   
 3. Välj publikationstyp: Studentuppsats (examensarbete) och klicka på fortsätt.
   
 4. Nu kommer du till ett formulär där du ska fylla i uppgifter om dig själv och din uppsats. Alla fält markerade med en röd asterisk måste fyllas i och du ska även fylla i nyckelord och klistra in uppsatsens abstract. Ytterligare instruktioner finns i webbformuläret.

  - Välj organisation: Stockholms universitet -> Humanistiska fakulteten - > Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap -> och därefter antingen etnologi, religion eller genusvetenskap.
  - Välj antal poäng uppsatsen motsvarar. Kandidat och magister är 15 hp, master är 30 hp.
  - Skriv in år. Det är året den termin du skrev uppsatsen som gäller.
  - Välj nationell ämneskategori: etnologi (ligger under ”övrig humaniora”), genusstudier (ligger under ”övrig samhällsvetenskap”) eller religionshistoria.
  - Fyll i handledarens samt examinatorns namn. Examinatorn är den som satte ditt betyg.
   
 5. Du har nu fyllt i alla nödvändiga uppgifter om din uppsats. Tryck fortsätt.
   
 6. Nästa steg är att ladda upp uppsatsen som pdf. Välj fulltext i första rullmenyn och låt application/pdf stå kvar i den andra. Den version av uppsatsen som du laddar upp för publicering ska vara den senaste godkända/examinerade versionen.
       
 7. Tryck fortsätt och välj Skicka in.
   
 8. Nu kommer institutionens DiVA-administratör att kontrollera är din uppsats är godkänd för publicering. Uppsatsen blir inte sökbar omedelbart utan först efter att den har granskats.
   
 9. När din uppsats publicerats blir den sökbar på nätet. Det betyder att det dels går att hitta uppsatsen om du söker direkt i DiVA-portalen men även att den blir sökbar via Google, Libris Uppsök och på www.uppsatser.se.

Vill du söka efter uppsatser som publicerats vid ERG tidigare?

Uppsatser i etnologi
Uppsatser i religionshistoria
Uppsatser i genusvetenskap

 

Fusk, plagiat och disciplinära åtgärder

Fusk och plagiat är förbjudet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning. Som student är du ansvarig för att hålla dig informerad om vad som är tillåtet och otillåtet när du genomför dina examinationer.

Plagiat

Skriftliga uppgifter och tentamina ska formuleras självständigt med dina egna ord. Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller idéer utan att hänvisa till källan. Även att skriva om en text där omformuleringen är alltför begränsad räknas som plagiat. Att kopiera eller alltför begränsat formulera om ett kortare eller längre stycke utan att ange källan är förbjudet och leder till disciplinära åtgärder. Du får inte heller låta någon annan skriva dina texter åt dig.

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller tidigare egna arbeten, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter.

Exempel på vad som räknas som plagiat:

 • att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text och inte hänvisa till källan. Detta gäller även kortare stycken av en text, och det räcker inte att göra mindre språkliga ändringar i texten.
 • att återanvända andras text så att den framstår som din egen, exempelvis andra kurskamraters texter eller text du hittat på nätet.
 • att använda texter som översätts från ett annat språk, exempelvis engelsk kurslitteratur, utan att hänvisa till källan.
 • att återanvända text du själv skrivit tidigare utan att hänvisa till källan, så kallad självplagiering.

Studie- och språkverkstadens guide till hur du kan undvika plagiering genom att referera korrekt

Fusk och otillåtet samarbete

Du får inte samarbeta med andra kring uppgifter, om det inte uttryckligen framgår av uppgiftens instruktioner. Det kallas otillåtet samarbete.

Som fusk räknas också att vid salstentor ha med dig otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel, till exempel mobiltelefon. Här hittar du Stockholms universitets regler för tentamensskrivningar.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap använder textjämförelseverktyget Urkund för samtliga examinationer av institutionens kurser. När du som student lämnar in arbeten motsvarar det ett godkännande från din sida att arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg.

Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk och plagiat till studierektor och prefekt vid institutionen. Därefter kan ärendet anmälas till rektor vid Stockholms universitet och slutligen gå vidare till Stockholms universitets Disciplinnämnd. Läs mer om disciplinära åtgärder.

Enligt Stockholms universitets Riktlinjer för disciplinära åtgärder får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan eller
 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).
 

Omprövning eller rättelse av betygsbeslut

Anser du att du fått ett felaktigt betyg? Då kan du lämna in en begäran om omprövning av betygsbeslutet.

Begäran om omprövning eller rättelse av betygsbeslut ska motiveras utförligt i förhållande till betygskriterier eller förväntade studieresultat och därefter skickas till administrativstudierektor@erg.su.se.

Observera att någon helt ny bedömning av din tentamen eller inlämningsuppgift i form av omrättning inte kommer att utföras, det som sker är att betyget omprövas eller rättas utifrån gällande betygsskala.

 

Om du vill vara med och påverka dina studier så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande. För mer information, se SUS hemsida, www.sus.su.se/ombud.

 

Studentrådet vid ERG

Har du synpunkter på kurser, litteratur, examinationsformer, arbetsmiljö eller andra områden som berör dina studier? Kontakta studentrådet!

Studentrådet vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap bevakar studenternas intressen inom utbildningen, och har även representanter i institutionsstyrelsen.

Varje termin söker vi fler studenter som vill engagera sig från alla institutionens ämnen, gärna på grund- och fortsättningskurserna. Du kontaktar studentrådet via studievagledning@erg.su.se.

Du kan även besöka Studentrådets egen Facebook-sida för att få kännedom om kommande möten och evenemang.

 

Studieavbrott och studieuppehåll

Om du inte vill fortsätta dina studier är det viktigt att du anmäler studieavbrott eller studieuppehåll till institutionen.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag du anmält avbrottet.  Det går alltså inte att anmäla avbrott retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skett tidigare. Anmäler du studieavbrott inom tre veckor efter kursstart räknas det som att du inte har gått kursen/programmet och du kan då söka till utbildningen igen på sedvanligt sätt. Anmäler du avbrott mer än tre veckor efter att kursen/programmet startat kan du fortfarande fortsätta studierna vid ett senare tillfälle, men då i mån av plats.

Avbrott på fristående kurs

Studieavbrott för fristående kurs anmäles till utbildningsadministratören för din kurs.

Följande uppgifter ska anges:

 •  För- och efternamn
 •  Personnummer
 •  Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 •  Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via Ladok för studenter.

Avbrott på program

Studieavbrott på program meddelas studievägledningen via studievagledning@erg.su.se.

Följande uppgifter ska anges:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Datum för studieavbrott (år-månad-dag, tidigast anmälningstillfällets datum)
 • Den utbildning du vill avbryta

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via Ladok för studenter.

Studieuppehåll

Om du endast vill göra ett tillfälligt uppehåll i studierna och vet när du vill komma tillbaka ska du istället ansöka om ett studieuppehåll. Du ansöker genom mejla till studievagledning@erg.su.se.

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Skäl för studieuppehåll
 • Studieuppehåll från och med (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Datum för planerat återupptagande av studier (ange hel termin alternativt specifikt datum)
 • Den utbildning du vill göra studieuppehåll i

Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget förutsatt att vi kan garantera plats på utbildningen.

Återupptagande

När du ansökt om studieuppehåll får du en bekräftelse från oss som berättar hur och när du ska meddela återupptagande av studierna.

 

Studie- och språkverkstaden

Behöver du finslipa din studieteknik? Eller vill du bli bättre på att skriva akademiskt? Då kan du kontakta Studie- och språkverkstaden i Studenthuset.

Studie- och språkverkstaden

 

Tentamen, omtentamen och restuppgifter

Läs om hur du anmäler dig till en tentamen, gör en omtentamen eller lämnar in en restuppgift. Och allt annat som har med examination att göra.

Anonyma tentor (salsskrivningar)

För alla salsskrivningar tillämpas anonym rättning, det vill säga läraren sätter betyg utan att veta vem studenten är. För dessa skrivningar är tentamensanmälan obligatorisk!

Tentamensanmälan (salsskrivningar)

Du anmäler dig till tentamen via Ladok för studenter. När du anmäler dig får du en personlig kod som du ska skriva överst på varje blad. Observera att ditt namn inte ska stå på tentamen! Tänk på att anmälan stänger ett par dagar innan tentamensdatumet och att du inte får skriva om du missat att anmäla dig.

Hemskrivningar

För hemskrivningar ser rutinerna olika ut för olika kurser och därför är det viktigt att du är observant på den information du får från kursansvarig lärare.

Betygssättning och tentamensutlämning

Tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdatum bör du kunna se ditt betyg på Ladok för studenter. Skrivningar som har skrivits med penna på papper kan därefter hämtas i rum E624 plan 6 i E-huset under bestämda öppettider:

Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Omtentamen och kompletteringar

Om du tilldelats ett underkänt betyg måste du antingen göra en omtentamen eller en komplettering för att få möjlighet till godkänt betyg. I kursplanen anges om och hur det är möjligt att komplettera en underkänd examination. Det är examinatorn som bedömer om du måste göra en helt ny tentamen eller om det räcker att komplettera den tidigare underkända examinationsuppgiften. Om komplettering är aktuell så måste du följa de anvisningar som läraren lämnat på den rättade skrivningen.

Om du har fått ett godkänt betyg på din tentamen men har missat något eller några obligatoriska moment på kursen bör du snarast ta kontakt med ansvarig lärare för att få instruktioner om vad du behöver göra för att kompensera det du missat. Ditt betyg kommer inte att rapporteras in förrän du lämnat in ersättningsuppgifter eller på annat sätt kompenserat det som saknas.

Omtentamensperioder (hemskrivningar)

Under den termin som du är registrerad på kursen kommer du att erbjudas minst ett tillfälle till omtentamen. Omtentamen annonseras ut på kursens sajt i Athena och infaller under någon av våra omtentamensperioder (se nedan).

Omtentamensperioder för hemskrivningar samt inlämning av restuppgifter

För att tentera en kurs från en tidigare termin måste du kontakta kursansvarig lärare eller studentexpeditionen för information om nästa omtentamenstillfälle.

Uppsamlingsskrivningar (salstentamina)

Minst två gånger per termin anordnas uppsamlingsskrivningar för salstentamina i institutionens ämnen. Datum för dessa finner du i kalendariet för institutionens evenemang.

Tentamensanmälan via Ladok för studenter är alltid obligatorisk. Observera att anmälan till uppsamlingsskrivningar stänger tidigare än vid ordinarie tentamenstillfällen. Anmälan är öppen från minst 4 veckor innan skrivningstillfället. Om du har problem med att anmäla dig, tag i god tid kontakt med utbildningsadministratören för din kurs.

Behöver du göra en omtentamen eller lämna in en restuppgift? Då har du möjlighet under våra omtentamens- och inlämningsperioder.

Omtentamen under pågående termin annonseras ut på kursens sajt i Athena och infaller under någon av de nedanstående omtentamensperioderna. Om du vill tentera en kurs du läst en tidigare termin måste du så tidigt som möjligt men senast en vecka (för salstentamina två veckor) innan uppsamlingsperiodens periodens början anmäla att du avser att tentera! 

Kontakta i första hand kursansvarig lärare, i andra hand ERG:s studentexpedition.

Information om terminstider och periodindelning

HT23

Vecka 33 - 34 (innan höstterminen startar) - allmän uppsamling

Omtentamen för vårterminens sista delkurs (period D).

Allmän uppsamling för alla våra kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare)

Vecka 34
Uppsamlingstentamen för salstentor.

Vecka 44
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period A samt period D (från tidigare terminer).

Vecka 48
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Uppsamlingstentamen för salstentor.

Vecka 2
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C.

Vecka 1-2 - allmän uppsamling
Allmän uppsamling för alla våra kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).

VT24

För hemtentor gäller:

Vecka 9
Omtentamen för höstterminens sista delkurs (period D).

Vecka 13
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period A.

Vecka 19
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Vecka 23 (efter terminens slut)
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C.

För salstentor gäller:

Vecka 16
Omtentamen för Abrahamitiska religioner (dagtid/heltid).

Vecka 22
Omtentamen för Syd- och Östasiens religioner (dagtid/heltid).

Vecka 34
Omtentamen för Kulturstudier.

HT24

Vecka 34 - 35 (innan höstterminen startar) - allmän uppsamling

Omtentamen för vårterminens sista delkurs (period D).
Allmän uppsamling för alla våra kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare)

Vecka 34
Uppsamlingstentamen för salstentor.

Vecka 45
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period A samt period D (från tidigare terminer).

Vecka 49
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Uppsamlingstentamen för salstentor.

Vecka 2
Omtentamen för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C.

Vecka 1-2 - allmän uppsamling
Allmän uppsamling för alla våra kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).

Vill du hämta ut en rättad tentamen?

Då kan du göra det måndagar och torsdagar mellan kl 9-11 i rum E624 på plan 6 i E-huset (Södra huset, Frescati). Mejla gärna i förväg till amanuens@erg.su.se och meddela när du kommer. Då har vi möjlighet att förbereda utlämningen.

 

Trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingar som påverkar en enskild negativt, gör att hen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, kan vara kränkande särbehandling/mobbning.

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.

Om en anställd eller student upplever sig utsatt för något av det ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar upphör omedelbart.

Handlingsplan för hantering av trakasserier av student

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för. Du kan vända dig till exempel till lärare, kursansvarig, studievägledare eller studierektor. Men tänk på att om en student påtalar trakasserier, så är den anställde skyldig att föra saken vidare till prefekten, och att även informera andra som har ledningsfunktioner inom den ämnesmiljö som berörs. Prefekten är i sin tur skyldig att se till att en utredning inleds. Därför, om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill starta en utredning, börja med att vända dig till Studentkåren eller Studenthälsan.

Utredning och uppföljning

När misstänkt trakassering anmäls till prefekten ska hen först ha enskilda samtal med berörda parter för att fastställa vad som har hänt. Resultaten av samtalen ska dokumenteras skriftligt, helst kortfattat i punktform. Ärendet ska behandlas konfidentiellt och snabbt. Om de misstänkta trakasserierna kan omfattas av diskrimineringslagen ska Studentavdelningen informeras även i detta första stadium. Syftet med de enskilda samtalen är att få det oönskade beteendet att upphöra. Prefekten ska följa upp ärendet genom att kontakta den anmälande parten inom en bestämd tid, för att försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet förs ärendet vidare till Studentavdelningen för vidare åtgärder.

Mer information om trakasserier, kränkande särbehandling och jämlikhet vid Stockholms universitet

 

Tillgodoräknande av kurs

Vill du räkna in en tidigare genomgången kurs inom ramen för din utbildning? Då ska du ansöka om ett tillgodoräknande.

Om du har läst och fått godkänt på tidigare utbildning som kan anses motsvarande kurs eller del av kurs i en utbildning vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), så kan du ansöka om ett tillgodoräknande. Det är också möjligt att tillgodoräkna erfarenhet av yrkesverksamhet om den kan anses ge motsvarande kunskaper och färdigheter.

Observera att det krävs att du är antagen som student vid Stockholms universitet för att ansöka om tillgodoräknande.

När behöver jag inte ansöka om tillgodoräknande?

Om du avslutat en kurs vid Stockholms universitet, eller annat svenskt lärosäte, och vill ta med den i en examen vid sidan av dina ämnesstudier med progression i etnologi, genusvetenskap, eller religionshistoria så behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande.

Hur ansöker jag om ett tillgodoräknande?

Ansökan om tillgodoräknande görs via Ladok för studenter.

 1. Logga in med ditt universitetskonto, klicka på fliken "Ansök om" och välj "Tillgodoräknande".
 2. Fyll i information om kursen du läst tidigare (grund för tillgodoräknande) och vilken kurs du vill att den ska tillgodoräknas som.

Observera att om du vill få flera kurser tillgodoräknade behöver du göra en separat ansökan för varje kurs.

Vad behöver jag bifoga min ansökan om tillgodoräknande?

När du ansöker om ett tillgodoräknande behöver du bifoga följande handlingar:

 1. Resultatintyg från Ladok. Du kan själv ladda ner ett resultatintyg via Ladok för studenter.
 2. Kursplan/kursplaner som gällde den termin du läste den eller de kurser som du vill åberopa i din tillgodoräknandeansökan.
 3. Det är även bra om du bifogar kursbeskrivningar och litteraturlistor eller annan dokumentation som kan ge en så komplett bild som möjligt av den utbildning som du tidigare läst.

Observera att om du vill ansöka om att tillgodoräkna en kurs vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap som motsvarande en annan kurs vid samma institution så behöver du inte ladda upp kursplaner eller annat kursmaterial i din ansökan.

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. När handläggningen är avslutad blir du kontaktad med beslut om din ansökan kan beviljas, eller om den avslås. Om du får avslag kan beslutet överklagas. Instruktioner om hur du överklagar framgår på beslutet. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Övrigt

Ett tillgodoräknande är en administrativ- och inte en examinerande åtgärd. Det innebär att det inte sätts något betyg på den tillgodoräknade kursen. Delkurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg på helkurs.

Tillgodoräknandet får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet.

Vid tillgodoräknande inom program kan ett beviljat tillgodoräknande få konsekvenser för din studiegång där det i vissa fall kan uppstå luckor. Har du frågor eller funderingar kring hur ett tillgodoräknande påverkar din studiegång kan du kontakta studievägledningen.

Observera att CSN ej beviljar studiemedel för tillgodoräknade högskolepoäng.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknanden vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap hänvisas till de administrativa studierektorerna, eller till studievägledningen:

administrativstudierektor@erg.su.se
studievagledning@erg.su.se

 

Kontakt

 

Utbildningsadministratörer

Till utbildningsadministratörerna kan du vända dig med praktiska frågor om dina studier och frågor som rör antagning/reservantagning vid institutionen.

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratör etnologi
Utbildningsadministratör religionshistoria
Utbildningsadministratör genusvetenskap
 

Studievägledare

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör vårt utbildningsutbud och din egen studiegång. Studievägledaren är även din kontaktperson vid institutionen om du har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd under din utbildningstid.

Studievägledare

Studievägledare
 

Amanuens

Till vår amanuens kan du vända dig om du exempelvis vill hämta ut en tentamen.

Amanuens

Amanuens
 

Administrativa studierektorer

Våra administrativa studierektorer kan svara på frågor som rör institutionens utbildningsutbud, policybeslut och riktlinjer.

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor
 

Studierektorer

Till studierektorerna kan du vända dig med frågor som rör våra utbildningars innehåll och pedagogik.

Studierektorer

Studierektor etnologi
Studierektor religionshistoria
Studierektor genusvetenskap
 

Ansvariga för utbildning på forskarnivå

De ansvariga för vår utbildning på forskarnivå kan svara på frågor som rör doktorandstudier inom institutionens ämnen.

Ansvariga för utbildning på forskarnivå

Ansvarig för utbildning på forskarnivå - etnologi
Ansvarig för utbildning på forskarnivå - religionshistoria (även huvudansvarig på ERG)
Ansvarig för utbidning på forskarnivå - genusvetenskap
På denna sida