Institutionens kris- och katastrofplan

Vid styrelsens sammanträde den 5 oktober 2022 presenterades en ny kris- och katastrofplan för Institutionen för mediestudier. Här hittar du den i sin helhet.

Här presenteras institutionens nya kris- och katastrofplan. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos
Här presenteras den nya kris- och katastrofplanen för Institutionen för mediestudier. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos

IMS Kris- och katastrofplan 2022 (166 Kb)

Syftet med kris- och katastrofplanen vid institutionen är att skapa en handlingsberedskap, med en sammanhållen och tydlig krisledning, och rutiner för olika insatser vid allvarliga händelser på institutions- och individnivå, allt enligt de regler som finns upptagna i SU:s kris- och katastrofplan (Dnr SU FU-2.11.1-3666-14) samt Förordning om statliga myndigheters riskhantering (1995:1300). Denna handlings- och beredskapsplan samt rutiner ska gälla för både fysiskt, psykiskt och socialt omhändertagande. 
 

Planens funktion är: 

 • att en sammanhållen ledning med tydlig ansvarsfördelning snabbt kan etableras, 
 • att samverkan sker med berörda på central och lokal nivå̊ vid Stockholms universitet, 
 • att effektiva mediekontakter och effektiv information till medarbetare, studenter, anhöriga och allmänhet sker samt 
 • att motverka ryktesspridning. 


Målet är: 

 • att få en god överblick över händelsen 
 • att samordna resurserna vid institutionen (och universitetet) och bidra till att få kontroll över händelseutvecklingen samt minimera skador och konsekvenser 
 • att vidmakthålla förtroendet för institutionen 
 • att få igång berörd verksamhet i andra lokaler eller annan plats så snart som möjligt 
 • att handlingsplanen ska uppdateras vid behov 

Kris- och katastrofplanen gäller för allvarliga händelser, såsom: 

... en svår, hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller överhängande fara för att skador ska uppstå, 

alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Händelser som kräver omedelbara och samordnade åtgärder inom institutionen i syfte att minimera konsekvenserna för personal och materiel...

Exempel på krissituationer som kan inträffa, och där institutionens kris- och katastrofplan ska aktiveras, är vid större brand, explosion, elavbrott, dataavbrott, olycka med allvarlig personskada (personal/studenter), dödsfall, hot och våld, personlig kris, händelser som kan orsaka etiska och förtroendemässiga skador m.m. 

Vid allvarlig händelse där Stockholms universitet är berörd aktiveras SU:s Kris- och katastrofplan. Den centrala krisledningsgruppen sammankallas av universitetsdirektören, eller dennes ersättare. Lokala krisledningar hanteras i ordinarie linjeorganisation och kallas samman av prefekt, avdelningschef eller motsvarande. 

Oavsett vem som får vetskap om en krishändelse ska omgående ta kontakt med prefekten på institutionen. Väktare ska alltid kontaktas vilket görs av prefekten. 

 

I all form av kriskommunikation är prefekten talesperson för institutionen, vilken dock kan utse annan person. 

Krisen och bilden av krisen måste hanteras parallellt. Kriskommunikation kan inte lösa konflikten, bara hjälpa till i den uppkomna situationen. 

Kriskommunikationen ska vara öppen, relevant, korrekt, begriplig och tillgänglig. Man bör fastställa ett budskap med fakta och inte uttala några spekulationer. Informationen som går ut ska vara samstämmig och ska ut snabbt när en händelse har inträffat. Den ska också uppdateras kontinuerligt. Information ska gå ut internt och externt. 

Krisgruppen vid institutionen leds och organiseras av prefekten (ersättare är stf. prefekt). Det är prefekten som utser vilka som ska ingå i denna grupp, där man sitter i egenskap av funktion eller erfarenhet av krishantering. 

Krisledningsstrukturen innebär att ansvar och uppgifter ska vara tydligt definierade och åtskilda från varandra för att undvika dubbelarbete. Alla beslut och direktiv som fattas ska dokumenteras. Vid en kris eller katastrof upprättas Krisgruppen. 

Gruppen har till uppgift att hantera kriser på ett professionellt sätt. Detta är den operativa grupp som samverkar i krisarbetet och på plats med räddningstjänst, polis och sjukvårdsresurser. 

Gruppen samlas omedelbart vid en inträffad krissituation och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas. Krisgruppen knyter sedan till sig de personer som är relevanta för situationen. Prefekten eller stf. prefekten är sammankallande. 

I institutionens krisgrupp ingår (se under rubriken Kontakt).

(Hänvisningsadress för akutfordon, Garnisonen: Karlavägen 104 respektive Filmhuset: Borgvägen 1) 

 1. Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare personskada. 
 2. Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår. 
 3. Ring väktare 08-16 22 16   

Nödnummer: 112 och begär: 
Ambulans, Giftinformation, Jourhavande läkare, Polis 
Räddningstjänst/brandkår 

Universitetets larmnummer

 • (Sektionen för säkerhet)– dagtid 08-16 22 16
 • Väktare – kvällstid 08-16 42 00  
   

Stockholms universitets växel 08-16 20 00

Reservnummer till väktare 08 -15 42 00

Polisen (mindre akuta ärenden, nationellt nummer) 114 14 

Giftinformationscentralen (mindre akuta ärenden) 010- 456 6700, kl 9-17

Sjukvårdsrådgivning (nationellt nummer) 1177

Om det brinner

 • Rädda den/de som är i akut fara
 • Ring 112, begär brandkåren
 • Varna andra
 • Börja släcka, om möjligt 

Använd inte hissarna, utan ta trapporna i trapphuset eller nödutgångstrapporna 

 • Gå till uppsamlingsplatsen – Garnison, Karlavägen 104, Filmhuset Borgvägen 1.  

Sjukdom och olycksfall, akut    

 • Ring 112, begär ambulans jourhavande läkare/ eller annat 
 • Ge första hjälpen, om läget är allvarligt 
 • Stanna tills vårdpersonal kommer
 • Kontakta någon i Krisgruppen 

Mindre akut                

 • Se till att personen får hjälp att ta sig till sjukhus/vårdcentral/bostad etc.
 • Kontakta anhörig, vilket görs av Krisgruppen
 • Prefekt/stf. prefekt ser till att övrig personal blir informerad, om så behövs 
   

Om larmet går (hissar, dörrar, handikapptoalett)       

Ring universitetets larmnummer 08-16 42 00 (reservnummer 08-15 42 00) 

 

Skadegörelse/sabotage                  

 • Ring universitetets larmnummer 08-16 42 00 (reservnummer 08-15 42 00)
 • Ring 112, vid akuta situationer
 • Kontakta prefekten 


Vid hotfull situation      

 • Ring universitetets larmnummer 08-16 20 00 (reservnummer 08-15 42 00)
 • Ring 112, vid akuta situationer 
 • Kontakta prefekten 
   

IT – Datorer                            

 • Vid driftsavbrott i datorsystemen och IT-problem kontakta IT vid universitetet via Serviceportalen eller dagtid, institutionens IT-ansvariga, Petrus Dahlbeck (Garnisonen): 16 17 79, Mariusz Frackiewicz (Filmhuset): 16 44 20                                         

Kontrollera även driftinformation innan du felanmäler en tjänst.


Driftinformation  

 

 

 

Kontakt

I institutionens krisgrupp ingår:

Ordinarie 
Anja Hirdman, prefekt 
Peter Erell, administrativ chef
Jeroen Dunnink, intendent

Avlösare/Ersättare
Marina L Dahlquist, ställföreträdande prefekt
Jimmy Pettersson, administrativ studierektor
Petrus Dahlbeck, IT-ansvarig
Mariusz Frackiewicz, intendent

Samtliga kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida under rubriken Kontakt (utfällbart stycke). 

Administrativ chef
Stf. prefekt
Administrativ studierektor
IT-ansvarig
Intendent
Intendentur Filmhuset
På denna sida