Vad kännetecknar ett framgångsrikt elevhälsoarbete?

Skolor som är särskilt framgångsrika när det gäller elevhälsa har en sak gemensamt. Det är när rektor ser på elevhälsoarbetet som en del av kärnverksamheten och inte en stödverksamhet för undervisningen som positiva saker börjar hända. Det menar forskaren Pia Skott, som i samarbete med Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, genomför en studie om elevhälsoarbete ur ett huvudmannaperspektiv.

Tillsammans med tre andra forskare skuggade hon den elevhälsokurs som SPSM ger till rektorer och elevhälsopersonal. Hon följde därefter i en studie upp de skolor som utmärkte som särskilt framgångsrika i sitt hälsofrämjande arbete. 

Bild på Pia Skott.
Pia Skott

–Det är när elevhälsoarbetet inte ses som ett ansvar för en enskild profession på skolan utan genomsyrar hela verksamheten, alla aktiviteter och involverar all personal som det börjar hända saker, säger Pia Skott.

Hon menar vidare att det visserligen finns välformulerade styrdokument på plats men att vi behöver fundera över hur processerna ska se ut för att också levandegöra dem. Och de tolkas ofta på ett sätt som gör att skolan riskerar att bli en plats som skapar psykisk ohälsa.

–Många unga vittnar om en hög skolstress, de går inte skolan för att lära, de går där för att få ett resultat via betyg vilket påverkar den psykiska hälsan, säger Pia Skott.

Hon menar att vi behöver mer kunskap om hur vi binder ihop hela kedjan ända ned till elevens situation i klassrummet.

–I min senaste forskning har jag undersökt huvudmannens roll i elevhälsoarbetet och något som jag kunnat se är betydelsen av såväl horisontell som vertikal samordning, säger Pia Skott.

 

Pia Skott är docent i pedagogik och utbildningschef för rektorsprogrammet vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Nyheten är en sammanfattning av en längre webbartikel på SPSM:s webb:

Forskningsutblick: Framgångsrikt elevhälsoarbete är ett lagarbete för hela skolan

 

Annan forskning om elevhälsa

Internationellt jämförande perspektiv på problem med skolnärvaro