Samarbeten

Institutionen för pedagogik och didaktik samverkar med olika kommuner och skolor runt om i Sverige. Det gäller främst frågor om fortbildning av lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare. Men vi vänder oss också till olika företag och organisationer där vi ger uppdragsutbildning.

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ordinarie utbud

Arbetsplatsen som lärmiljö Montessoripedagogik
Att leda arbetslag Organisation och förändring
Design för lärande Pedagogiskt ledarskap
Det coachande samtalet Professionella samtal
Gruppvägledningsteori och metod Samtalsmetodik
Handledning och mentorskap Teorier om lärande
Learning study Vägledningens teori och metod
Mentorskap i förskola och skola  
 

Institutionen för pedagogik och didaktik samverkar med olika kommuner och skolor i Sverige när det gäller kompetensutveckling, fortbildning och uppdragsutbildning för både lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Institutionen kan erbjuda kommuner och skolor olika kurser med inriktning på bland annat mentorskap, pedagogiskt ledarskap och professionella samtal.

För att kompetensutveckla rektorer finns Rektorsprogrammet, en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer.

Rektorsprogrammet

Fortbildning för rektorer

Fortbildning för rektorer i förskolan

Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

 

Institutionen för pedagogik och didaktik samarbetar kring olika utbildningar både inom Stockholms universitet och med andra universitet och högskolor i Sverige. Det gäller både kurser och program. Samarbetet gör att vi kan erbjuda våra studenter möjlighet till både bredd och djup i vårt utbildningsutbud.

Vi samarbetar också med olika universitet runt om i världen.

Våra samarbetsländer

För närvarande samarbetar vi med följande partnerländer; Australien, Cypern, Grekland, Indien, Island, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA.

Samarbetet gäller student- och lärarutbyte men också för administrativ personal. Det sker inom Erasmus-programmet, Linneus Palme eller inom något av våra bilaterala avtal med universitet utanför Europa.

 

Alumnnätverket

Om du läser eller har läst vid Stockholms universitet är du en av våra alumner och kan bli medlem i vårt alumnnätverk. Detta ger dig möjlighet att hålla kontakt med universitetet och tidigare kursare samt fylla på med ny kunskap.  

Alumngrupper knutna till institutionen

Vid institutionen finns följande alumngrupper som är knutna till våra utbildningar:

  • Lärare
  • Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning
  • Montessoripedagogik
  • PAO-programmet
  • Rektorsutbildning
  • Studie- och yrkesvägledare

Grupperna anordnar olika träffar och bjuder in till olika föreläsningar och seminarier.

Gå med i nätverket

Alumner från Stockholms universitet finns över hela världen, men framför allt finns de i kvar i Stockholmsområdet. Genom att gå med i alumnnätverket är det enkelt att skapa kontakter med andra alumner och hålla fortsatt kontakt med Stockholms universitet.

Här hittar du information om verksamheten, kalendarium, olika alumnprofiler och information om t.ex. karriär-/kompetensutveckling.

Alumn - Stockholms universitet

Som medlem får du bland annat:

  • inbjudningar till träffar, föreläsningar och seminarier
  • möjlighet att presentera dig och din kompetens i vår alumnportal
  • universitetets digitala nyhetsbrev 11 ggr/år
 

Skolverket leder regeringens satsning på Samverkan för bästa skola som syftar till att förbättra elevers resultat och öka likvärdighet inom och mellan skolor. Baserat på underlag från Skolinspektionen erbjuder Skolverket stöd till ett urval av skolor och huvudmän med stora utmaningar. Det är ett unikt projekt som kräver samverkan med flera olika aktörer i skolsamhället.

Samarbetet vilar på vetenskaplig grund

Vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet har en central betydelse när man ska stödja förbättringsinsatser hos de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola. Skolverket har utsett Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet som ansvarig för att leda och samordna ett nationellt forskningsstöd.

Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Det är de lärosäten som har ger Rektorsprogrammet som huvudsakligen deltar i det nationella forskningsstöd som i en inledande fas bedrivs mellan 2016 och 2018.

Leda och samordna ett nationellt forskningsstöd

Genom att leda och samordna det nationella forskningsstödet arbetar vi med att: stärka Skolverkets analysprocess; forma en nationell samverkansstruktur; bygga upp praktiknära kunskap för satsningen; samt att identifiera och samla relevant kompetens med fokus på att göra stödjande insatser hos skolor och huvudmän. I arbetet utgår vi från lärosäten som genomför det statliga rektorsprogrammet, däribland Stockholms universitet, och kompletterar med aktörer från andra lärosäten vid behov. 

Läs mer om det nationella forskningsstödet

Utvecklingsinsatser direkt mot utvalda skolor

Samverkan för bästa skola vid Stockholms universitet innebär arbete både på nationell nivå för att stödja Skolverkets arbete men också på lokal nivå genom att planera och genomföra direkta utvecklingsinsatser riktade mot de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola. 

Läs mer om insatser mot skolor och huvudmän

Kontakt

Nationellt forskningsstöd
Martin Rogberg, projektkoordinator
martin.rogberg@edu.su.se

Vetenskapligt råd
Niclas Rönnström, projektledare
niclas.ronnstrom@edu.su.se

Insatser mot skolor och huvudmän
Eva Amundsdotter
eva.amundsdotter@edu.su.se

 

Kontakt

Samordnare för uppdragsutbildning och samarbete

Ställföreträdande prefekt

Utbildningschef Rektorsprogrammet

Utbildningschef för Rektorsprogrammet

Samverkan för bästa skola

Projektkoordinator
Ansvarig för det vetenskapliga rådet
Ansvarig för insatser mot skolor och huvudmän
På denna sida