Samarbeten

Institutionen för pedagogik och didaktik samverkar med olika kommuner och skolor runt om i Sverige. Det gäller främst frågor om fortbildning av lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare. Men vi vänder oss också till olika företag och organisationer där vi ger uppdragsutbildning.

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ordinarie utbud

Arbetsplatsen som lärmiljö Montessoripedagogik
Att leda arbetslag Organisation och förändring
Design för lärande Pedagogiskt ledarskap
Det coachande samtalet Professionella samtal
Gruppvägledningsteori och metod Samtalsmetodik
Handledning och mentorskap Teorier om lärande
Learning study Vägledningens teori och metod
Mentorskap i förskola och skola  
 

Institutionen för pedagogik och didaktik samverkar med olika kommuner och skolor i Sverige när det gäller kompetensutveckling, fortbildning och uppdragsutbildning för både lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Institutionen kan erbjuda kommuner och skolor olika kurser med inriktning på bland annat mentorskap, pedagogiskt ledarskap och professionella samtal.

För att kompetensutveckla rektorer finns Rektorsprogrammet, en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer.

Rektorsprogrammet

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Fortbildning för rektorer

Fortbildning för rektorer i förskolan

Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

 

Institutionen för pedagogik och didaktik samarbetar kring olika utbildningar både inom Stockholms universitet och med andra universitet och högskolor i Sverige. Det gäller både kurser och program. Samarbetet gör att vi kan erbjuda våra studenter möjlighet till både bredd och djup i vårt utbildningsutbud.

Vi samarbetar också med olika universitet runt om i världen.

Våra samarbetsländer

För närvarande samarbetar vi med följande partnerländer; Australien, Cypern, Grekland, Indien, Island, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA.

Samarbetet gäller student- och lärarutbyte men också för administrativ personal. Det sker inom Erasmus-programmet, Linneus Palme eller inom något av våra bilaterala avtal med universitet utanför Europa.

 

Alumnnätverket

Om du läser eller har läst vid Stockholms universitet är du en av våra alumner och kan bli medlem i vårt alumnnätverk. Detta ger dig möjlighet att hålla kontakt med universitetet och tidigare kursare samt fylla på med ny kunskap.  

Alumngrupper knutna till institutionen

Vid institutionen finns följande alumngrupper som är knutna till våra utbildningar:

  • Lärare
  • Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning
  • Montessoripedagogik
  • PAO-programmet
  • Rektorsutbildning
  • Studie- och yrkesvägledare

Grupperna anordnar olika träffar och bjuder in till olika föreläsningar och seminarier.

Gå med i nätverket

Alumner från Stockholms universitet finns över hela världen, men framför allt finns de i kvar i Stockholmsområdet. Genom att gå med i alumnnätverket är det enkelt att skapa kontakter med andra alumner och hålla fortsatt kontakt med Stockholms universitet.

Här hittar du information om verksamheten, kalendarium, olika alumnprofiler och information om t.ex. karriär-/kompetensutveckling.

Alumn - Stockholms universitet

Som medlem får du bland annat:

  • inbjudningar till träffar, föreläsningar och seminarier
  • möjlighet att presentera dig och din kompetens i vår alumnportal
  • universitetets digitala nyhetsbrev 11 ggr/år
 

Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag som leds av Skolverket. Det syftar till att möta bristande kunskapsresultat i skolan, måluppfyllelse i förskola och förskoleklass, kvalitet och likvärdighet.

Nationellt FOU-center Samverkan för bästa skola, vid Stockholms universitet, leder och samordnar sju lärosätens gemensamma FOU-stöd till Skolverket och medverkande huvudmän.

Nationellt FOU-center Samverkan för bästa skola

 

Kontakt

Studierektor för uppdragsutbildning

Ställföreträdande prefekt, studierektor för uppdragsutbildning

Utbildningschef Rektorsprogrammet

Samverkan för bästa skola

Nationellt FOU-center Samverkan för bästa skola
Lokalt FOU-stöd / Insatser för huvudmän
Vetenskapliga rådet
På denna sida