Konferenser och seminarier

 

Rektorsprogrammets forskningskonferens - 3 maj 2023

Rektorsprogrammets forskningskonferens anordnas varje år och är ett forum där de som forskar om skolors styrning, organisering och ledarskap möter dem som utövar detta. I år välkomnar vi skolans olika ledare och huvudmän med det högaktuella konferenstemat: Kontexters betydelse för skolledarskap – ofrånkomliga, underskattade och vitala faktorer.

Läs mer på konferensens webbsida

 

Riks-P konferensen - Stockholms universitet 10-11 maj 2023

Den 10-11 maj arrangerades konferensen Riks-P av utbildningsprogrammet personal, arbete och organisation (PAO) på Stockholms universitet. Riks-P konferensen samlar studenter, lärare och programsamordnare för Sveriges personalvetarprogram för att diskutera AI för HR i bred bemärkelse och dess implikationer för utbildningarna.

Läs mer på konferensens webbsida

 

CKVO Konferens: Jämlik hälsa i en osäker värld - Stockholms universitet 11-12 maj 2023

Hur vård och omsorg fördelas, görs tillgängligt och erfars är brännande frågor i stort behov av uppmärksamhet och belysning. Inkludering, exkludering, demokrati och likvärdighet i relation till hälsa, vård och omsorg var därför i fokus för vår konferens 2023.

 Läs mer på konferensens webbsida

 

Forskning om högre utbildning, konferens i Stockholm 11-12 maj 2023

Konferensen utgör en av få arenor där forskare inom fältet högre utbildning möts.  Syftet med 2023-års konferens var att fortsätta stärka forskningsfältet högre utbildning genom att samla forskare från olika discipliner för att diskutera forskning om högre utbildning i Sverige.

Läs mer på konferensens webbsida

 

 

Seminarier

Här nedan har vi samlat information och länkar till våra forskningsseminarier. En del är öppna andra kräver anmälan eller att du hör av dig till kontaktpersonerna. Det är dock alltid bra att du hör av dig.

Forskningsforum för interaktion och lärande (ReFIL) 

ReFIL är ett öppet seminarium för forskare och andra som har intresse för interaktionsforskning i miljöer som är relevanta för pedagogikämnet. Vi välkomnar olika typer av forskning och frågor gällande social interaktion och lärande. Seminarierna genomförs online där du, förutom din egen forskning, kan presentera och diskutera relevanta publikationer, teorier och metoder inom fältet. Forskningsrapporter, manus eller -artiklar kan vara på svenska eller engelska. Presentationer eller forskningsrapporter kan skickas i förväg. 

For English version please click here
Läs mer om ReFIL-seminarier
Länk till schema för ReFIL-seminarier

TIM-seminarier

Datasessionsseminarier - Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM) - är ett forum för att presentera och diskutera råmaterial med andra forskare. Materialet kan komma från olika sociala aktiviteter som består av ljud- och videoinspelningar eller utdrag av kommunikation i digitala medier. 

For English version please click here
Läs mer om TIM-seminarier
Tillfällen: Calendar

Hälsopedagogiska seminariet

Det Hälsopedagogiska seminariet är en del av institutionens forskningsområde Pedagogik och hälsa. Seminariet behandlar frågor som meningsskapande och föreställningar om hälsa och ohälsa och erbjuder ett forum för diskussioner som bidrar till att förstå hälsa som socialt och kulturellt fenomen inom såväl vardagliga som institutionella sammanhang. 

Läs mer om hälsopedagogiska seminariet

Subjektivitetsseminariet

Subjektivitetsseminariet bedrivs inom forskningsområdet Pedagogik och hälsa. Seminariet är inriktat på studier om subjektivitet, människans subjektiva liv, hennes upplevelser och hur de ska förstås. I seminariet läser och diskuterar vi böcker, artiklar och egna pågående arbeten. Vi träffas ungefär en gång i månaden.

Läs mer om Subjektivitetsseminariet

Multimodality Talks Series

MULTIMODALITY TALKS Series är ett gemensamt initiativ för forskare världen över som är intresserade av multimodalitet. Målet är att erbjuda en plattform för dialog för att föra tvärdisciplinär forskning inom området framåt.
Läs mer om Multimodality Talks Series (eng)

SHERN-seminarier

Forskargruppen Högskolepedagogik driver ett nationellt forskningsnätverk, Swedish Higher Education Research Network (SHERN), som regelbundet arrangerar SHERN-seminarier där forskare från Stockholms universitet och andra lärosäten i landet redovisar och diskuterar aktuell högskolepedagogisk forskning. 
Plats: Zoom. Hör av dig till professor Max Scheja för att få en Zoom-länk. 
Tillfällen VT23:
Se vårt kalendarium

Vuxnas lärande - "Adult Education Seminar"

Inom forskningsfältet studeras vuxnas lärande, olika villkor för lärande och även vuxnas deltagande i såväl utbildning som arbete och fritidsliv samt vad som påverkar karriärutveckling, övergångar i utbildning och arbetsliv. Seminariet har engelska som arbetsspråk och tar emot gästforskare från olika delar av världen. Det är också ett forum för att diskutera masterstudenters, doktoranders och seniora forskares texter. Adult Education Seminar organiseras normalt sista torsdagen i varje månad kl. 10-12.

Kontakt: Camilla Thunborg eller Malgosia Malec Rawinski .

Internationell och jämförande pedagogisk forskning - ICER Colloquium

ICER Colloquium arrangeras av Forskargruppen Internationell och jämförande pedagogisk forskning - ICER. Seminarierna är öppna och erbjuder nationella och internationella forskare och andra yrkesgrupper möjligheter att behandla frågor relaterade till centrala teman inom internationella studier. Seminariespråket är engelska.

Organisationspedagogiska seminariet

Seminariet utgör en av de regelbundna aktiviteter som genomförs av forskargruppen i organisationspedagogik. Seminariet välkomnar såväl interna som externa forskare, doktorander, masterstuderande och forskningsintresserade med intresse för frågor om lärande, organisering, ledarskap, det vill säga sådant som är av pedagogisk relevans för organisationer, människor och verksamheter i olika samhälleliga sektorer och sammanhang. Kontaktperson för seminariet är Jon Ohlsson.
För mer information: Kalender

Mer information om seminarier hittar du på våra forskargruppers sidor
Du hittar även seminarier i vårt kalendarium

På denna sida