Organisation

Vid Institutionen för pedagogik och didaktik arbetar cirka 170 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Institutionsledning

Institutionen för pedagogik och didaktik leds av prefekt, stf prefekt och en institutionsstyrelse (IS). För ledning av det löpande arbetet svarar ledningsgruppen som utöver prefekt och ställföreträdande prefekt inrymmer administrativa chefer och studierektorer. För varje större utbildningsprogram finns en programansvarig med särskilt ansvar. 

För Rektorsprogrammet finns det en utbildningschef och för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) en föreståndare.

Institutionens forskning är organiserad i olika forskningsområden som innefattar olika forskningsgrupper, dit också våra doktorander är knutna.

Prefekt

Carina Carlhed Ydhag

Ställföreträdande prefekt

Matilda Wiklund

Administrativa chefer

Claudia Hakanen

Hans Rosenberg

 

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och vice ordförande (stf. prefekten). Styrelsens ledamöter representerar institutionens olika personalkategorier; lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter som utses genom doktorandrådet/Studentkåren.

Institutionsstyrelsens medlemmar för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

Ledamöter

Prefekt Carina Carlhed Ydhag
Stf. prefekt Matilda Wiklund

Ordinarie ledamöter

Camilla Thunborg, lärare/forskare
Åsa Sundelin, lärare/forskare
Larissa Mickwitz, lärare/forskare
Susanne Kreitz-Sandberg, lärare/forskare
Pelle Pelters, lärare/forskare
Mikael Persson, lärare/forskare
Tobias Malm, lärare/forskare
Eva Ahlzén, TA-personal
Marcus Bigert, TA-personal

Suppleanter 

Gunilla Avby, lärare/forskare
Eva Eliasson, lärare/forskare
Stefan Lund, lärare/forskare
Staffan Nilsson, lärare/forskare
Martin Rogberg, TA-personal (ersättare för Eva Ahlzén)
Linnea Tillenius, TA-personal (ersättare för Marcus Bigert)

Studentrepresentanter (väljs på ett år)

Viktoria Rubin (ordinarie doktorandrepresentant)
Blanka Rósa (suppleant doktorandrepresentant)

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare Eva Olsson, e-post: info@edu.su.se

 

Vid institutionen finns en lokal grupp för arbetsmiljö och lika villkor. Gruppen har löpande möten under året, och diskuterar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö.

Gruppen består av följande representanter:

Matilda Wiklund, samordningsansvarig och kontaktperson
Mikael Persson (representant lärare/forskare)
Christine Bendixen (representant lärare/forskare)
Karin Gunnarsson (representant lärare/forskare)
Björn Boman (doktorandrepresentant)
Eva Ahlzén (TA-representant)
Hanna Moraddana (studentrepresentant)
Fridah Jönsson (studentrepresentant)

 

Stockholms universitet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i universitets och institutionens vardagliga arbete.

Läs mer i Stockholms universitets miljöpolicy

Miljöarbete och miljöhandlingsplan

Vid institutionen har vi systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy. 

Miljögruppen

Erika Södersten, miljörepresentant
Fredrik Hertzberg
Matilda Wiklund

Miljöhandlingsplan 2024 (64 Kb)

 

Kontakt

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: info@edu.su.se
E-post utbildning: studieinfo.edu@su.se
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@edu.su.se

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
SE-106 91 STOCKHOLM

På denna sida