Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW*) är ett nätverk där 15 svenska universitet och högskolor ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den arrangerar workshops och samordnar några av ämnets internationella kontakter.

Den nationella forskarskolan i socialt arbete utgör en kompletterande nätverksorganisering av ämnets forskarutbildningar. Forskarskolan antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

Om du vill få tillgång till forskarskolans nyhetsbrev, styrgruppsmötesprotokoll och andra dokument, kontakta vår administratör.

* In English: The Research School in Social Work (RSSW)

 

Aktuellt

Bästa kollegor,

Ett nytt läsår har inletts och jag hoppas att alla är tillbaka i god form efter sommaren!
Den 14 oktober hålls det årliga styrgruppsmötet för Nationella Forskarskolan, i anslutning till professorsmötet, vid Marie Cederschiölds Högskola i Stockholm. Då kommer vi bland annat att diskutera och besluta om vilka kurser som ska ges i forskarskolans regi 2024. Forskarskolans doktorandrepresentanter kommer att presentera vad doktoranderna själva har för önskemål vad gäller kurser med utgångspunkt från årets doktorandenkät. Underlag för styrgruppsmötet kommer att skickas ut i slutet av september till forskarskolans kontaktpersoner och till professorsmötets deltagare.

Nordisk-Baltiska nätverket för forskarutbildning i socialt arbete (NBSW) arrangerade sin årliga sommarskola mellan den 22 och 26 augusti, värd för sommarskolan var Marie Cederschiölds Högskola. Ca 20 doktorander deltog, från Norge, Sverige, Finland och Estland. Doktoranderna var mycket positiva i sin utvärdering av sommarskolan, både vad gäller innehåll och arrangemang. Stort tack till kommittén som organiserat sommarskolan: Maria Eriksson och Magnus Jegermalm, vid Marie Cederschiölds Högskola samt Thomas Strandberg, Högskolan Dalarna.  

Under innevarande hösttermin inleds två kurser i Nationella Forskarskolans regi. Den 9 september startar Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning - Politik, perspektiv och praktik i socialt arbete (7,5 hp) och den 20 oktober är det kursstart för Etnografisk metod i socialt arbete.

Vårterminen 2023 kommer kursen Att teoretisera ges igen. De som var anmälda till förra omgången då kursen ställdes in, kommer få frågan om de vill delta denna omgång men det kommer finnas plats för fler. Anmälningar tas emot i december, information om datum kommer finnas på hemsidan och skickas till institutionernas kontaktpersoner. 

Workshopen Att forska om känsliga ämnen kommer att genomföras i februari 2023, också när det gäller den kommer i första hand de som var anmälda till workshopen som ställdes in, få frågan om de fortfarande är intresserade.

Efter styrgruppsmötet den 14 oktober kommer ny information om ytterligare kursers anmälnings-och startdatum att läggas ut på hemsidan.

Till dess, allt gott!

Lena Hübner, föreståndare för Nationella forskarskolan i socialt arbete

 

Kurser och seminarier vid Nationella forskarskolan i socialt arbete

Här finns information om kurser, seminarier och workshops vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Vi listar även relevanta kurser på forskarnivå hos andra kursgivare.

Vill du tipsa oss om fler kurser som är relevanta för doktorander i socialt arbete, kontakta vår administratör.

Etnografisk metod i socialt arbete

Forskarutbildningen i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och vid Mittuniversitetet bjuder in och välkomnar doktorander till en kurs om etnografisk forskning i socialt arbete. Kursen behandlar etnografisk metod och kvalitativt fältarbete i praktiken, samt materialbearbetning, analys och konsten att skriva etnografi. Centrala teman är planering av fältarbete, problematisering av fältrelationer, reflexivitet, trovärdighet och etiska dilemman och överväganden i materialinsamling, analys och textproduktion. Under kursens gång diskuteras och prövas vad etnografisk metod och skrivande bidrar med för kunskap inom forskning i socialt arbete som inte andra forskningsmetoder gör.

För mer information om kursen, se bifogade filer
Etnografiskt socialt arbete (pdf) (TiA) (880 Kb)
Etnografisk forskning i praktiken (pdf) (TiA) (1126 Kb)

Kursen omfattar 8 heldagar och sträcker sig över tre terminer. Den startar i slutet av oktober 2022. Preliminärt inleds den med en fysisk träff, lunch till lunch, som motsvarar två kursdagar. Därefter följer tre seminarier (10.00 – 16.00) digitalt som är utspridda under vårterminen 2023. Höstterminen 2023 inleds med en fysisk träff, lunch till lunch (åter motsvarande två kursdagar).

Kursen avslutas med ett sista digitalt seminarium i början av december 2023.

Vill du veta mer om kursens upplägg och innehåll, kontakta kursledarna:

Kristina Gustafsson, docent i etnologi och lektor i socialt arbete Sabine Gruber, professor i socialt arbete                 

Linnéuniversitetet

kristina.gustafsson@lnu.se
0702908324

Mittuniversitetet

sabine.gruber@miun.se
0700896142

Workshop med temat Att forska i känsliga ämnen

Cesar, Uppsala universitet, 14 till 15 juni 2022 [Uppdatering 2022-05-31: Workshopen är inställd och kommer istället att äga rum under hösten. Ansvariga återkommer om nytt datum.]

Forskare i socialt arbete konfronteras ofta med ämnen, personer och situationer som är känsliga i olika bemärkelser. Ett givet forskningsprojekt kan vara känsligt för att det innehåller känsliga personuppgifter, för att forskningspersoner upplever starkt obehag inför de upplevelser forskaren ställer frågor om,  eller för att ämnet väcker starka känslor för forskaren själv. I en annan bemärkelse kan en undersökning som ett avhandlingsarbete vara politiskt känslig eller hotfull för professionella eller andra aktörer som finns på det studerade fältet. I denna workshop diskuterar vi utmaningar kring forskning om känsliga ämnen.

Inbjudan Workshop: Forskning om känsliga ämnen (pdf) (TiA) (129 Kb)

Att teoretisera i samhällsvetenskap (7,5 hp)

I år har vi fått in få anmälningar till kursen ”Att teoretisera i samhällsvetenskap”, och därför har vi kursledare i samråd med ledningen för Nationella forskarskolan bestämt oss för att skjuta upp kursen till 2023. Vi beklagar naturligtvis detta, och hoppas att ni som har anmält er har möjlighet att delta i kursen nästa år istället.

De som var antagna till kurstillfällena 2022 har förtur till kursen och behåller sin plats om de vill. För kursen 2023 öppnar anmälan i slutet av 2022. Fram till dess är anmälan stängd. Ni som händelsevis anmält er får dessvärre göra om det i december månad. Anmälningsblanketten kommer då att skickas ut till forskarskolans representanter på respektive lärosäte som en påminnelse.

Den preliminära planen är att kursen skall gå i samma tidsperiod 2023, dvs. med en första träff i mars, en andra träff i juni och en avslutande träff i september.

Vi hoppas att vi ses på teoretiseringskursen 2023!

Om kursen Att teoretisera (53 Kb)

Fastställd kursplan SASA012 (205 Kb)

Sommarskola i Nordisk-baltiska forskarskolan i socialt arbete

Nordisk-Baltiska forskarskolan i socialt arbete (NBSW) arrangerar sin årliga sommarskola mellan den 22 augusti till 26 augusti 2022. Marie Cederschiölds Högskola (tidigare Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola) är värd för sommarskolan. Kursen kommer att hållas i högskolans lokaler i centrala Stockholm.
Temat är Socialt arbete och det civila samhället och mer information om innehåll och om praktiska detaljer kommer inom kort.

NBSW Summer School 2022 - First announcement (pdf) (TiA) (88 Kb)

Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning - Politik, perspektiv och praktik i socialt arbete (7,5 hp)

Hösten 2022 startar kursen Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning - Politik, perspektiv och praktik i socialt arbete (7,5 hp). Ansvariga för kursen är Torbjörn Forkby och Lars Plantin. Kursen kommer att gå på kvartsfart och löpa över två terminer. Delar av föreläsningarna kommer att ingå i en föreläsningsserie och vara öppna för andra doktorander även utanför kursen. Undervisningen kommer att ske såväl digitalt som i internatform.  Kursen har fokus på olika sätt att skapa kunskap i Socialt arbete och behandlar såväl den akademiska och mer systematiska kunskapsproduktionen till den praktiknära kunskapsutvecklingen. Kursen sätter också ett fokus på mötet mellan dessa fält och diskuterar samproduktion och kunskapsdialoger inom Socialt arbete.

Sista dag för anmälan: 19 augusti 2022

Kursen startar den 9 september 2022

För att anmäla dig till kursen, kontaktar du Erik Weijmar vid Linnéuniversitetet (erik.weijmar@lnu.se)

Schema masterkurs Kunskapsproduktion 2022-02-28 (30 Kb)

Studieguide Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning (pdf) (TiA) (249 Kb)

Förhandsinformation om vilka kurser som planeras ges under 2023

  • Från välfärdsstat till välfärdssamhälle
  • Människobehandlande organisationer
  • Introduktionskurs
     
 

Värdinstitution

Under tre år, från och med höstterminen 2020, är Stockholms universitet värdinstitution för forskarskolan. Föreståndare för forskarskolan under dessa tre år är Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete.

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie ledamot och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

Vill du ha en kopia på något av dessa dokument från arkivet, kontakta vår administratör

Nyhetsbrev
 rssw-nyhetsbrev-nr-31-januari-2018 
 rssw-nyhetsbrev-nr-30-september-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-29-augusti-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-28-maj-2017 
 rssw nyhetsbrev nr 27 mars 2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-26-januari-2017 

Protokoll från styrgruppsmöten
 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2021 
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2020 
 rssw-minnesanteckningar-styrgruppsmöte-10-oktober-2018 
 rssw-minnesanteckningar-15-september-2017  
 rssw-minnesanteckningar-16-september-2016
 rssw-minnesanteckningar-18-september-2015
 rssw-minnesanteckningar-19-september-2014
 verksamheten-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2012 

Doktorandenkät 2018
Enkätsvar 2018 doktorander RSSW, ISV, 2018-10-02 

Doktorandenkät 2015
Sammanstallning-doktorandenkat-maj-2015 

Genomförda kurser och workshops
Genomförda kurser och workshops 

Relaterade dokument
ansokan-om-baltisk-forskarskola-2008
bakgrund-och-genomforande-nationell-forskarskola-i-socialt-arbete-2008 
rapport-fran-malardalens-hogskola-om-socionomutb-forskarutb-avhandlingar-i-socialt-arbete-1980-2012 

ht 2020 - vt 2023 Stockholms universitet
ht 2017 - vt 2020 Linköpings universitet
ht 2014 - vt 2017 Umeå universitet
ht 2011 - vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2008 - vt 2011 Linnéuniversitet

 

Bakgrund

Professorerna i socialt arbete tog våren 2008 initiativ till att samverka kring en forskarskola i ämnet.

Skälen har bland annat varit att antalet lärosäten med forskarutbildningsrättigheter har mer än fördubblats sedan 1999 men att de antar ett begränsat antal forskarstuderande vardera. Detta medför problem att bedriva ämnesspecifika kurser på enskilda lärosäten. En forskarskola har även bedömts som välmotiverad för att stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till andra program- och forskarutbildningar. Ett ytterligare skäl är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander.

 

Kontakt

RSSW har doktorandrepresentanter som Du kan kontakta om du har frågor.

Kristina Bromark, vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
kristina.bromark@socarb.su.se

Caroline Hansen, som studerar vid Linnéuniversitetet
caroline.hansen@lnu.se

Frida Höglund, vid CESAR, Uppsala universitet. frida.hoglund@soc.uu.se

Ida Kjellberg, vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. ida.kjellberg@socwork.gu.se

 

Ordförande RSSW
Administratör RSSW

Sök bland våra utbildningar