Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW*) är ett nätverk där 16 svenska universitet och högskolor ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Forskarskolans inriktning är koordinering och initiativtagande till kurser, den arrangerar workshops och samordnar några av ämnets internationella kontakter.

Forskarskolan antar inte och finansierar inte egna forskarstuderande utan är en samarbetsorganisation för befintliga forskarutbildningar.

Om du vill få tillgång till forskarskolans nyhetsbrev, styrgruppsmötesprotokoll och andra dokument, kontakta vår administratör.

* In English: The Research School in Social Work (RSSW)

 

2023 års Sommarskola i Nordisk-Baltiska forskarskolans regi arrangeras av Vilnius universitet, Litauen. Sommarskolan startar vid lunch den 21 augusti och avslutas med lunch den 25 augusti. Temat för årets sommarskola är Forskning i socialt arbete om kriser. Se bifogad fil för ytterligare information. Information om specifika ämnen och om anmälningsförfarandet kommer i februari men planera redan nu för deltagande. Sommarskolan är ett unikt tillfälle att träffa doktorandkollegor från de nordiska och baltiska länderna och att få kommentarer och synpunkter på det egna avhandlingsarbetet från en betydligt vidare krets av doktorander än vanligt!

Nedan en länk till sommarskolans hemsida där ni hittar allt ni behöver: program, anmälningsformulär och vem ni kan kontakta om ni har frågor! Väl mött i Vilnius i augusti!

https://www.fsf.vu.lt/en/nbsw/about

Announcement summer school of the NBSW. (TiA) (59 Kb)

 

Den 14 oktober hölls det årliga styrgruppsmötet för Nationella Forskarskolan, i anslutning till professorsmötet, vid Marie Cederschiölds Högskola i Stockholm. Vi diskuterade bland annat vilka kurser som ska ges i forskarskolans regi 2024. Forskarskolans doktorandrepresentanter presenterade vilka önskemål doktorander själva har vad gäller kurser med utgångspunkt från årets doktorandenkät. Önskemålen harmonierar väl med de kurser som är inplanerade för 2023, Att teoretisera, Från välfärdsstat till välfärdssamhälle och Människobehandlande organisationer samt en reviderad Introduktionskurs. När det gäller de tre senare kurserna kommer dessa att ges företrädesvis under det andra halvåret 2023. Jag återkommer med mer information så snart jag kan, och hoppas då kunna ange startdatum och ytterligare information om planerade kurser för 2024.

Ett annat önskemål gällde en kurs som tidigare getts i forskarskolan: Teorier i socialt arbete med fokus på makt, motstånd, social orättvisa och marginalisering. Vi undersöker för närvarande möjligheten att anordna antingen denna kurs eller någon annan med förslagsvis intersektionalitet som tema inför 2024.

Som nämndes ovan kommer kursen Att teoretisera ges igen under vårterminen 2023. De som var anmälda till förra omgången då kursen ställdes in, kommer få frågan om de vill delta denna omgång men det kommer finnas plats för fler. Anmälningar tas emot i december, information om datum kommer finnas på hemsidan och skickas till institutionernas kontaktpersoner.

Workshopen Att forska om känsliga ämnen kommer att genomföras i februari 2023, också när det gäller den kommer i första hand de som var anmälda till workshopen som ställdes in, få frågan om de fortfarande är intresserade.

Allt gott,
Lena Hübner, föreståndare för Nationella forskarskolan i socialt arbete

 

Här finns information om kurser, seminarier och workshops vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Vi listar även relevanta kurser på forskarnivå hos andra kursgivare.

Vill du tipsa oss om fler kurser som är relevanta för doktorander i socialt arbete, kontakta vår administratör.

JUNI

Workshop om medskapande forskning

Inbjudan workshop Co-Produktion 16 juni 2023 (pdf) (151 Kb)

 

AUGUSTI

Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work
XIV Summer School, August 21-25 2023, Vilnius, Lithuania

Unfolding social work research in global and personal crises: critical and intersectional perspectives

21 - 25 augusti. Vilnius Universitet, Litauen.

 

Workshop om kvantitativa metoder

Kommer att ges under hösten. Närmare info kommer senare.

 

NOVEMBER

Människobehandlande organisationer

Människobehandlande organisationer, Kursplan, översikt (TiA), pdf (62 Kb)

 

Introduktionskurs till forskning i socialt arbete

20 november startar en introduktionskurs för forskning i socialt arbete.
Information om anmälan kommer senare.

Forskning om socialt arbete och forskaren i nationella och internationella perspektiv TIA (190 Kb)

Literature - Social work research and the researcher in nationel and internationel perspectives (pdf (193 Kb)

Utkast schema social work research and the researcher in national and international perspectives (94 Kb)

 

 

VÅREN 2023

Att teoretisera

Kursen ges under våren 2023 med följande datum:

1.       29-30 mars (i Lund)
2.       7-8 juni (internat)
3.       12-13 september (i Göteborg)

Ansökningsblanketten mailas till sandra.jeppsson@soch.lu.se 

Sista datum för anmälan: 13 januari

Besked om antagning: 27 januari.

Frågor om kursen besvaras av Lisa Wallander, lisa.wallander@soch.lu.se 

Om kursen Att teoretisera (53 Kb)

Fastställd kursplan SASA012 (205 Kb)

Att teoretisera 2023, anmälningsblankett (TiA) (41 Kb)

 

Workshop med temat Att forska i känsliga ämnen

Workshopen Att forska om känsliga ämnen arrangeras under våren med Uppsala universitet och CESAR som värd. Workshopen (internat) går av stapeln den 7 – 8 februari (lunch till lunch, med en social aktivitet på kvällen den 7:e). Se inbjudan för mer information. 

Forskare i socialt arbete konfronteras ofta med ämnen, personer och situationer som är känsliga i olika bemärkelser. Ett givet forskningsprojekt kan vara känsligt för att det innehåller känsliga personuppgifter, för att forskningspersoner upplever starkt obehag inför de upplevelser forskaren ställer frågor om,  eller för att ämnet väcker starka känslor för forskaren själv. I en annan bemärkelse kan en undersökning som ett avhandlingsarbete vara politiskt känslig eller hotfull för professionella eller andra aktörer som finns på det studerade fältet. I denna workshop diskuterar vi utmaningar kring forskning om känsliga ämnen.

Information om workshop "Forskning om känsliga ämnen" (TiA) (21 Kb)

Workshopen är inställd tills vidare på grund av sjukdom

Under fyra år, från och med höstterminen 2020, är Stockholms universitet värdinstitution för forskarskolan. Föreståndare för forskarskolan under dessa fyra år är Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete.

Forskarskolan bedrivs genom en styrgrupp med en ordinarie ledamot och en suppleant från respektive lärosäte. Dessutom ingår tre representanter för doktoranderna. Den leds och administreras från en utsedd värdinstitution på en period av tre år. Därefter utses en ny värdinstitution. Värdinstitutionen tar på sig ordförandeskapet i styrgruppen och forskarskolans löpande administration. Till forskarskolan knyts en föreståndare. Forskarskolan bekostas genom intern och extern finansiering. Styrgruppen antar årligen en budget och planerar verksamheten.

Vill du ha en kopia på något av dessa dokument från arkivet, kontakta vår administratör

Nyhetsbrev
 rssw-nyhetsbrev-nr-31-januari-2018 
 rssw-nyhetsbrev-nr-30-september-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-29-augusti-2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-28-maj-2017 
 rssw nyhetsbrev nr 27 mars 2017 
 rssw-nyhetsbrev-nr-26-januari-2017 

Protokoll från styrgruppsmöten
 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2021 
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte Nationella forskarskolan 2020 
 rssw-minnesanteckningar-styrgruppsmöte-10-oktober-2018 
 rssw-minnesanteckningar-15-september-2017  
 rssw-minnesanteckningar-16-september-2016
 rssw-minnesanteckningar-18-september-2015
 rssw-minnesanteckningar-19-september-2014
 verksamheten-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2008-2011
 styrgruppsledamoter-forskarskolan-2012 

Doktorandenkät 2018
Enkätsvar 2018 doktorander RSSW, ISV, 2018-10-02 

Doktorandenkät 2015
Sammanstallning-doktorandenkat-maj-2015 

Genomförda kurser och workshops
Genomförda kurser och workshops 

Relaterade dokument
ansokan-om-baltisk-forskarskola-2008
bakgrund-och-genomforande-nationell-forskarskola-i-socialt-arbete-2008 
rapport-fran-malardalens-hogskola-om-socionomutb-forskarutb-avhandlingar-i-socialt-arbete-1980-2012 

ht 2020 - vt 2023 Stockholms universitet
ht 2017 - vt 2020 Linköpings universitet
ht 2014 - vt 2017 Umeå universitet
ht 2011 - vt 2014 Göteborgs universitet
ht 2008 - vt 2011 Linnéuniversitet

Professorerna i socialt arbete tog våren 2008 initiativ till att samverka kring en forskarskola i ämnet.

Skälen har bland annat varit att antalet lärosäten med forskarutbildningsrättigheter har mer än fördubblats sedan 1999 men att de antar ett begränsat antal forskarstuderande vardera. Detta medför problem att bedriva ämnesspecifika kurser på enskilda lärosäten. En forskarskola har även bedömts som välmotiverad för att stärka ämnets vetenskapliga profil i relation till andra program- och forskarutbildningar. Ett ytterligare skäl är att underlätta ett mer långsiktigt och strukturerat internationellt samarbete inom ämnet. Forskarskolan deltar i ett nordisk-baltiskt nätverk för forskarskolor i socialt arbete som bland annat arrangerar sommarskolor och kurser för doktorander.

 

Kontakt

RSSW har doktorandrepresentanter som Du kan kontakta om du har frågor.

Kristina Bromark, vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
kristina.bromark@socarb.su.se

Caroline Hansen, som studerar vid Linnéuniversitetet
caroline.hansen@lnu.se

Frida Höglund, vid CESAR, Uppsala universitet. frida.hoglund@soc.uu.se

Ida Kjellberg, vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. ida.kjellberg@socwork.gu.se

 

Ordförande RSSW
Administratör RSSW

Sök bland våra utbildningar