Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi - kandidatkurs

 • 30 hp

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp.

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi. Den består av tre delar: en litteraturkurs om 7,5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7,5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delar: en litteraturkurs om 7,5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7,5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

  Undervisning

  Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

  Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller monografi, i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och viss hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

  Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

  Här väljer du fritt från ett urval av 7,5-hp kurser. Höstterminen 2020 kan du i princip välja mellan tio olika kurser. Alla kurserna erbjuds också under Teoretisk filosofi II – givetvis kan du inte välja en kurs som du redan har läst på Teoretisk filosofi II. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 8-9 veckor. En grupp går under terminens första hälft, dvs. v.36 – v.44, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, v.45 – v.2, här kallad Period 2. Här är listan på kurser som är aktuella för kandidatstudenter under höstterminen 2020:

  Period 1

  Kunskapsteori (7,5hp)

  Introduktion till formell semantik (7,5hp)

  Logik I (7,5hp)

  Språkfilosofi I (7,5hp)

  Vetenskapsfilosofi I (7,5hp)

  Period 2

  Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande (7,5hp)

  Fysikens filosofi (7,5hp)

  Logik II (7,5hp)

  Matematikens filosofi (7,5hp)

  Medvetandefilosofi (7,5hp)

  Originalverk i teoretisk filosofi (7,5hp)

  Språkfilosofi II (7,5hp)

  Examination

  a) Examinationsformer
  Litteraturseminarium, 7.5 hp, examineras genom aktivt deltagande på seminariet, genom muntlig presentation vid detsamma, och genom skriftliga referat.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examinationen på engelska eller svenska.

  För uppgifter om examination av valbara kurser hänvisas till respektive kursplan (Se Kursens innehåll).

  Examensarbete, 15 hp, examineras genom ventilering av eget examensarbete samt opposition på annans.

  För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Kursens del Litteraturseminarium, 7.5 hp, bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala:
  U = Underkänd
  G = Godkänd

  Kursens del Examensarbete, 15 hp, samt de valbara kurserna:
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt.

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov, samt betyget G på Litteraturseminariet. Slutbetyget på hela kursen bestäms av betyget på examensarbetet.

  Litteraturseminarium 7.5 hp: Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Vid högre frånvaro än 40% får studenten gå om kursdelen.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F [U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas] på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges på de valbara kurser som tillåter detta, annars inte.
  Möjlighet till komplettering av betyget U upp till betyget G kan medges på Litteraturseminarium, 7.5 hp, om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges av examinator vid kursens början, efter att kompletteringsbehov har meddelats av densamme.

  g) Handledartid
  Student som påbörjar examensarbetet har rätt till sammanlagt minst fyra timmar handledartid.

  h) Bedömningsgrunder
  Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av den förelagda uppgiften, argumentationens kvalité, kunskap om den teoretiska bakgrunden, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen, samt skriftlig och muntlig presentation.

  i) Byte av handledare och examinator
  Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska alltid göras till kursansvarig lärare.
  Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan under (e) där reglerna för underkännande anges.

  j) Konsekvenser
  Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid. Studenten har dock rätt till handledares slutläsning av arbetet och att få sitt examensarbete bedömt vid nästkommande examinationstillfälle.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se varje enskild kurs.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se