Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi - kandidatkurs

Kandidatkursen i teoretisk filosofi bygger vidare på Teoretisk filosofi II. Kursen består av ett uppsatsmoment om 15 hp, och två litteraturmoment om vardera 7,5 hp.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Upprop och introduktion

Måndagen den 18 januari kl 13.00 på Zoom. En kallelse med länk skickas ut till alla antagna senast kl 10.

Kursansvarig lärare
Åsa Wikforss

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delar: en litteraturkurs om 7,5 hp som studenten väljer själv från ett utbud av kurser, ett obligatoriskt litteraturseminarium om 7,5 hp, samt ett examensarbete om 15 hp.

  Undervisning

  Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

  Lärare: Sören Häggqvist

  Fördjupat studium, i seminarieform, av några centrala och inflytelserika uppsatser, eller monografi, i modern teoretisk filosofi. Urvalet varierar från termin till termin och viss hänsyn tas till kursdeltagarnas önskemål och intressen.

  Mer information hittar du i Athena.

  Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

  Här väljer du fritt från ett urval av 7.5-hp kurser. Vårterminen 2021 kan du i princip välja mellan tio olika kurser. Alla kurserna erbjuds också under Teoretisk filosofi II. Givetvis kan du inte välja en kurs som du redan har läst på Teoretisk filosofi II. Alla kurserna går på halvfart, dvs. över 8-9 veckor. En grupp går under terminens första hälft, dvs. v.3 – v.11, här kallad Period 1, och den andra gruppen av kurser går således under terminens andra hälft, v.12 – v.22, här kallad Period 2. Här är listan på kurser som är aktuella för kandidatstudenter under vårterminen 2021:

  Period 1 (210118 - 210319)

  Logik I (7,5hp)

  Metalogik I (7,5hp)

  Språkfilosofi I (7,5hp)

  Tema från den teoretiska filosofins historia (7.5 hp)

  Vetenskapsfilosofi I (7,5hp)

   

  Period 2 (210322 – 210604)

  Filosofisk logik I (7,5hp)

  Kunskapsteori (7,5hp)

  Medvetandefilosofi (7,5hp)

  Språkfilosofi II (7,5hp)

  Vetenskapsfilosofi II (7,5hp)

  Alla dessa kurser har egna kurshemsidor. Klicka på kursens namn så kommer du till dess kurssida, där du får mer information om kursinnehållet.

  Närvarokrav
  Normalt sett har de flesta av de valbara delkurserna närvarokrav, men på grund av att undervisningen måste anpassas till online-format, så har vi i flera fall åsidosatt närvarokraven. Information om vad som gäller finns på respektive kurssida.

  Vilken kurs ska du välja?
  Eftersom uppsatsskrivandet oftast äger rum under terminens andra hälft rekommenderas du att i första hand välja någon av de kurserna som går under period 1. Men om alla dessa ingår i din Teoretisk filosofi II så måste du välja en kurs från period 2, och då sikta på att komma igång med uppsatsarbetet mer intensivt under terminens första hälft istället.

  Om du är speciellt intresserad av någon av kurserna under Period 2 så kan det också, givetvis, vara ett skäl att lägga upp studierna på det sättet.

  Uppsats- och litteraturseminarium

  Uppsatsseminarium 15 hp

  Upprop och introduktion

  Måndagen den 18 januari kl 13.00 på Zoom. En kallelse med länk skickas ut till alla antagna senast kl 10.

  Lärare: Åsa Wikforss

  Planering för uppsatskursen publiceras på kursens Athenasida.

  Betygskriterier kandidatuppsats

  Examination

  a) Examinationsformer
  Litteraturseminarium, 7.5 hp, examineras genom aktivt deltagande på seminariet, genom muntlig presentation vid detsamma, och genom skriftliga referat.

  För uppgifter om examination av valbara kurser hänvisas till respektive kursplan (Se Kursens innehåll).

  Examensarbete, 15 hp, examineras genom ventilering av eget examensarbete samt opposition på annans.

  b) Betygsskala
  Kursens del Litteraturseminarium, 7.5 hp, bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala:
  U = Underkänd
  G = Godkänd
  Kursens del Examensarbete, 15 hp, samt de valbara kurserna:
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt.

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga prov, samt betyget G på Litteraturseminariet. Slutbetyget på hela kursen bestäms av betyget på examensarbetet.
  Litteraturseminarium 7.5 hp: Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Vid högre frånvaro än 40% får studenten gå om kursdelen.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F [U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas] på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges på de valbara kurser som tillåter detta, annars inte.
  Möjlighet till komplettering av betyget U upp till betyget G kan medges på Litteraturseminarium, 7.5 hp, om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges av examinator vid kursens början, efter att kompletteringsbehov har meddelats av densamme.

  g) Handledartid
  Student som påbörjar examensarbetet har rätt till sammanlagt minst fyra timmar handledartid.

  h) Bedömningsgrunder
  Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av den förelagda uppgiften, argumentationens kvalité, kunskap om den teoretiska bakgrunden, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen, samt skriftlig och muntlig presentation.

  i) Byte av handledare och examinator
  Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska alltid göras till kursansvarig lärare.
  Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan under (e) där reglerna för underkännande anges.

  j) Konsekvenser
  Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid. Studenten har dock rätt till handledares slutläsning av arbetet och att få sitt examensarbete bedömt vid nästkommande examinationstillfälle.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Litteraturseminarium 7,5 hp

  Kurslitteratur: ett urval artiklar–listan delas ut senast vid första mötet.

  För litteratur på de valbara kurserna, se varje enskild kurs.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se