Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi

  • 330 hp

Observera att inriktningen omfattar 300 hp

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination.

Historia - Geografi

I ämnet historia studeras huvuddragen av den historiska utvecklingen i ett globalt perspektiv och samspelet mellan politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar behandlas. Du får också kunskap om historievetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial. Ämnesstudierna i historia omfattar 120 hp. Därutöver läser du geografi om 90 hp.

Innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 225 hp

I utbildningen ingår två ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning. I ämnesstudierna ingår 15 hp VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

VFU är en viktig del av utbildningen. Den integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Under VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen r och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.