Universitetslektor använder Specialpedagogikens dag i sin pedagogik

För att synliggöra länken mellan litteratur, föreläsningar, läraktiviteter och examina – och för att engagera studenter – har Anna-Lena Andersson arbetat aktivt för att hitta möjlighet för samverkan med doktorander och forskare.

Specialpedagogikens dag 2023
Foto: Niklas Björling

Anna-Lena Andersson, lektor i specialpedagogik på Mälardalens universitet, ser ett värde i att koppla samman forskning med praktisk pedagogisk verksamhet. 

– Som lärarutbildare behöver jag beakta den breddade rekryteringen och samhällets förändringar, vilket är en utmaning. För att stärka min utbildning behövs hög kvalitet för att kunna stimulera och väcka studenters nyfikenhet, deras innovationsförmåga och kritiskt tänkande för ett livslångt lärande, säger Anna-Lena Andersson. 

Anna-Lena Andersson

Länken mellan litteratur, föreläsningar, läraktiviteter och examina är något som Anna-Lena Andersson vill synliggöra. 

– Avsikten har varit att på olika sätt försöka skapa band mellan att läsa och att lyssna. Och att erbjuda studenter möjlighet att tillägna sig kunskap via olika kanaler. Jag har till exempel valt att låta nydisputerade Jenny Rosendahls avhandling vara en del av den obligatoriska kurslitteraturen och bjudit in henne för föreläsning med fokus på områden som tangerar den aktuella kursens lärandemål. 

Konferenser för fördjupad förståelse om forskning

Att delta på konferenser är ett sätt att föra undervisningspraktiken närmare forskning och en möjlighet till att bredda och fördjupa förståelse för vad forskning kan bidra till.  

– Studenter behöver fortsätta att vara nyfikna på forskning och fortsätta utveckla sina praktiker. Specialpedagogikens dag 8 mars erbjuder möjlighet att ta del av forskning av hög kvalitet. Här får studenterna stora möjligheter att få kunskap på bred front inom flera och högst relevanta områden inom utbildningen genom att lyssna på forskare som Jenny Rosendahl, Diana Berthén och Daniel Östlund… aktuellare kan det nog inte bli!

Läs mer om: 
Specialpedagogikens dag 2023