Studentavdelningen/Service till studenter med funktionsnedsättning 2014-05-08

Texten nedan är från PDF:en:

 Tentamensregler för resursrum för tentamensvakter och studenter (90 Kb)

Arvode/återbud

Institutionen rekryterar tentamensvakter som arvoderas av Studentavdelningen.

Samordnare på Studentavdelningen informerar studenter både muntligt och skriftligt (på intygets baksida) om att de måste lämna återbud i god tid till institutionen om de inte avser att komma till anmäld tentamen.

Om en tentand inte lämnat återbud följer Studentavdelningen den enskilda institutionens regler gällande ersättning till tentamensvakt om tentand uteblir.

Om tentanden inte anländer till bokat resursrum i tid väntar tentamensvakten i 30 minuter i resursrummet och tar därefter kontakt med institutionen. Om tentamensvakten inte anländer i tid till examinationen kontaktar tentanden institutionen.

Bokning av rum

Om tentand vid bokning av resursrum bokat fel tid eller dubbelbokat kan resursrumssansvarig be student och tentamensvakt flytta till annat rum när tentand som bokat korrekt anländer.

Överlämning av tentamen och riktlinjer gällande anpassningar

Det är av yttersta vikt att den enskilda institutionen klargör både för tentand och tentamensvakt var och när de möts inför examinationen. Institutionen ska också informera båda parter om vilka anpassningar som gäller för den aktuella examinationen, exempelvis om tentanden ska skriva på dator eller för hand, om tentanden får ta pauser, om tentamensfrågorna överlämnas på papper eller digitalt (på USB) m.m.

Utskrift av tentamen

Utskrift av tentamen görs av tentanden via dennes studentkort på en printomat i Studenthuset. Tentanden ansvarar för att ta med studentkortet och att det är laddat.

Tentamensvaktens placering

Tentamensvakten sitter alltid inne i resursrummet tillsammans med tentanden och lämnar aldrig denne ensam. Vakten sätter sig lämpligen på behörigt avstånd från tentanden men ska alltid kunna ha god uppsikt.

Hänsyn till studentens behov

Tentamensvakt bör innan examinationen föra en dialog med tentanden om vad denne kan uppleva som störande och i möjligaste mån beakta detta. Det kan exempelvis handla om att ta hänsyn till ljudkänslighet om tentamensvakten arbetar på dator eller läser en bok.

Hjälpmedel och internet

Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras och användas vid examination, exempelvis kurslitteratur, lexikon, formelsamling och miniräknare.

Samtliga resursrum har internetuppkoppling och det är alltid tentamensvaktens ansvar att säkerställa att tentanden inte använder internet under examinationen (om detta inte sker med examinators medgivande). När tentanden loggat in på datorn ansvarar tentamensvakten för att avlägsna nätverkssladden. Efter avslutad examination ansvarar vakten för att nätverkssladden ansluts igen.

Personliga tillhörigheter

Tentamensvakten instruerar tentand om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.

Vid brandlarm eller liknande

Vid brandlarm, bombhot eller liknande förvandlas tentamensvakt automatiskt till tillfällig utrymningsledare. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal alltid ske omedelbart och tentand måste följa de anvisningar som ges av tentamensvakten.

Vid utrymning av resursrum uppmanas tentand och tentamensvakt att inte samtala med varandra eller någon annan för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Tentamensvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanden om denne får återgå till skrivningen.

Mat, allergihänsyn och städning m.m.

Alla som vistas i resursrum bör undvika parfymer och andra starka dofter av hänsyn till personer med allergi.

Den som tenterar får ta med något ätbart till tentamen men bör undvika produkter som kan vara starkt allergiframkallande, till exempel nötter. Inga matrester får lämnas i rummens papperskorgar. Tentand ansvarar för att ta med allt skräp och kasta det i de allmänna papperskorgarna.

Tentand och tentamensvakt städar rummet efter avslutad tentamen. Om stolar flyttas till eller från rummet ska dessa återställas på ursprunglig plats. Vakten ansvarar för att dator är avstängd, ljuset är släckt och att dörren är ordentligt stängd när alla lämnat rummet.