Utbildning på forskarnivå

Inför disputationen

Information om vad som sker inför disputationen.

1. Efter handledarens och prefektens godkännande anmäler doktoranden önskemål om tid för disputation till Studentavdelningen via ett webbformulär som finns på den här sidan.

2.Handledaren föreslår i samråd med prefekten fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationsakten samt tar kontakt med dessa.

3.Prefekten skickar förslaget inklusive uppgifter om tid och plats för disputation till Humanistiska fakultetsnämnden för godkännande av dekanus. Förslaget skall vara fakultetskansliet tillhanda senast sex veckor före föreslaget disputationsdatum. Disputationsformulär finns här.

4. Doktoranden lämnar underlag för en kostnadsberäkning till prefekten och därefter skrivs ett kontrakt mellan prefekten och doktoranden. Kontraktet bör innehålla följande punkter:

  • Att en offert för framställning av avhandlingen ska granskas och godkännas av prefekt och handledare innan mångfaldigande av avhandlingen påbörja
  • Att eventuella kostnadsökningar beroende på åtgärder från doktorandens sida ska täckas av doktoranden
  • Angivande av det antal exemplar som avhandlingen ska mångfaldigas.

Kontrakt finns hos prefekten.

5. Disputationssbidraget, som för närvarande uppgår till 40.000 kronor från Humanistiska fakulteten, ska täcka tryckningskostnader, hyra av disputationslokal, opponentens resor, uppehälle och arvode (det senare uppgår till 7.000 kr + LKP ) samt betygsnämndens resor och uppehälle.

Institutionen för kultur och estetik avsätter 30.000 kr för tryckning av avhandlingen sedan hänsyn tagits till ovanstående kostnader.

Tryckningsbidraget beviljas institutionen efter disputationen och när humanistiska fakulteten fått protokoll från betygsnämnden och bekräftelse från SUB om levererade avhandlingar.

6. Tryckningen upphandlas av doktoranden. Den s.k. pliktupplagan (SU:s andel) uppgår f.n. till 32 exemplar. Till denna upplaga tillkommer 7 pliktexemplar som tryckeriet enligt Lagen om pliktexemplar är skyldiga att leverera. Se Kungliga bibliotekets information om Lagen om pliktexemplar för mer information.

Lägg därefter till ett rimligt antal egna exemplar för spridning.
Doktoranden ansvarar för att pliktupplagan skickas enligt följande:

  • 4 exemplar i låda märkt med Studentavdelningen

  • 25 exemplar i lådor märkta med Institutionens namn

  • 3 exemplar i lådor märkta med Universitetsbiblioteket

  • I de fall en doktorsavhandling publiceras elektroniskt i fulltext i universitetets publiceringsdatabas ska upplagan framställas i minst 7 fysiska exemplar och levereras enligt följande:

  • 4 exemplar till Studentavdelningen

  • 3 exemplar till universitetsbiblioteket

Därutöver beslutar institutionen om en doktorsavhandling ska mångfaldigas i större upplaga. 

Det blir alltså minst 32 ex + 7 pliktexemplar. 

Samtliga dessa exemplar skall innehålla ett spikblad med uppgift om tid och plats för disputationen. I förvaltningens låda skall det även bifogas 10 extra spikblad för anslagstavlor mm.

Eventuella exemplar utöver ovanstående skall även dessa märkas med institutionens namn.

Observera att institutionen inte har möjlighet att lagra överexemplar (över 5 exemplar) av avhandlingen.

7. Institutionen, dvs. handledaren och doktoranden, ansvarar för att fakultetsopponenten och betygsnämnden får avhandlingen senast tre veckor före disputationen.

8. Doktoranden spikar avhandlingen elektroniskt i DiVA. Man kan välja att publicera hela sin avhandling i fulltext i DiVA. Detta val bör man ta ställning till redan när man börjar arbetet med avhandlingen.

Mer information:
SU:s information om disputation
Humanistiska fakultetens regler kring disputation

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningsansvarig
Tiina Rosenberg
Tel: 08-674 74 89
E-post: tiina.rosenberg@teater.su.se

Forskningssekreterare
Christer Johansson
Rum: 413
Tel: 08-16 3535
E-post: christer.johansson@littvet.su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen och forskningssekreterare
Maria Ahlbäck Åkestam
Rum: 339
Tel: 08-16 36 25
E-post: mia.akestam@arthistory.su.se

Studierektor för idéhistoria
Elisabeth Mansén
Studierektor för konstvetenskap
Maria Ahlbäck Åkestam
Studierektor för litteraturvetenskap
​Elina Druker
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teater- och dansvetenskap
Lena Hammergren

Administratör för forskarutbildningen
Åsa Mäki
Rum: 315
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Möt våra forskare
Humanistiska fakultetens forskarskola
Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube