Ny avhandling om yrkeslärares kompetens

Yrkeslärare har en nyckelroll i samhället för att förbereda framtidens arbetskraft för arbetsmarknaden. Vilka kompetenser har de och vilka kompetenser tycker de är viktiga? Resultatet är användbar kunskap för alla aktörer involverade i yrkesutbildning, inklusive beslutsfattare.

Yrkeslärare och en grupp studenter.

När personer övergår från sitt nuvarande yrke som till exempel sjuksköterska till arbetet som yrkeslärare, korsar de gränser och överför kompetenser från ett sammanhang till ett annat. Lärare som fullföljt sin utbildning för även med sig kunskaper och erfarenheter från sin lärarutbildning. 

Mot denna bakgrund har Sofia Antera i sin avhandling undersökt yrkeslärares kompetens utifrån deras egna uppfattningar och även utifrån rektorernas perspektiv. Vad innebär det att vara en kompetent yrkeslärare? Vilka är de viktigaste kompetenserna för en ”bra” yrkeslärare? Och slutligen, varför är dessa kompetenser viktiga?

I studien resonerar hon också kring värdet och utbytet av yrkeslärarutbildning i förhållande till yrkeskompetens.

–Svaren på dessa frågor kan ge en mer fullständig bild av vilka kompetenser yrkeslärare behöver för att ge en kvalitativ undervisning och kommer att kunna bidra till utvecklingen av yrkeslärarprogrammen och fortbildning för yrkeslärare, säger Sofia Antera.

Avhandlingen är skriven på engelska och då vissa termer är svåröversatta återges de på originalspråket. 

 

 

Några resultat, kort sammanfattade

  • Viktigt för yrkeslärare är aktuell yrkeskompetens, men också interpersonell kompetens för att kunna skapa en förtroenderelation mellan lärare och elev. Viktigt är även bra kommunikation med eleverna och förmåga att bedöma elevers kunskaper, färdigheter och förmågor.
  • Att hitta balansen mellan sin yrkes- respektive lärarkompetens kan för många vara lärare vara en utmaning och resultaten visar att det finns en risk för obalanserade identiteter bland yrkeslärare. Vad ska de lägga fokus på?
  • Yrkeslärare ska erbjuda individuella möjligheter för lärande samtidigt som eleverna har många olika typer av behov. Denna kombination verkar vara en av största utmaningarna. Brist på resurser och tid gör utmaningen än svårare.
  • Rektorer har enligt yrkeslärarna själva ofta begränsade kunskaper om yrkeslärarstudenters och yrkeslärarprogrammens behov. Skolledare behöver bättre insikt i yrkesprogrammen för att fatta välinformerade beslut för rekrytering och utveckling av utbildningen.
  • Resultaten visar att lärarkompetens har ett högt användarvärde (use value) då det är en kompetens som behövs i det dagliga arbetet. Men då formell lärarbehörighet idag inte är något krav för anställning har den ett lägre utbytesvärde (exchange value) än yrkeskunskap och yrkeserfarenhet, som är obligatoriskt för anställning. 
  • För att öka vikten och värdet av lärarkompetens behöver staten ge mer stöd för att öka möjligheterna till lärarutbildning och fortbildning. Detta kan motivera lärare att skaffa lärarbehörighet, öka statusen och locka fler lärare.
     

Sofia Antera har en bakgrund inom utbildning med en examen från Aristotle University samt en master- och en doktorsexamen från Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen handlar främst om yrkeskunnande och lärande, lärares professionella utveckling samt vuxnas lärande och migration.

 

Kontakt

Sofia Antera

 

Länk till avhandlingen

Vocational Teachers’ Professional Competence at the Intersection of Two Regimes of Competence: The case of Sweden