Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet

Vill du fördjupa dina kunskaper i matematiska ämnen och samtidigt få en gedigen utbildning i försäkring? Aktuarieprogrammet är en unik tvärvetenskaplig utbildning som, genom att kombinera kurser i försäkringsmatematik med juridik och ekonomi, ger dig bred kunskap inom de frågeställningar som är centrala för aktuarieyrket.

Aktuarier, eller försäkringsmatematiker, har en nyckelroll inom försäkringsbolagen där de genomför riskanalyser och utför beräkningar för prissättning av försäkringar. Aktuarierna bedömer storleken på de avsättningar (reserver) som krävs för att täcka framtida betalningar till försäkringstagarna, ger underlag för utformning av återförsäkring och mycket annat.

Aktuariens verktyg är i första hand matematik, sannolikhetsteori, statistik samt datorprogrammering. Programmet innehåller utöver försäkringsmatematisk teori omfattande inslag av juridik och ekonomi då kunskaper i dessa ämnen har stor betydelse inom aktuarieyrket.

Sveriges enda aktuarieprogram

Vårt aktuarieprogram är unikt i Sverige och är för tillfället enda vägen till aktuariediplomering. Målsättningen är att den studerande efter genomgången utbildning ska uppfylla utbildningskraven för behörighet som ansvarig för aktuariefunktionen i försäkringsbolag enligt Finansinspektionens krav.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på diplomerade aktuarier är betydligt större än utbudet. Därför blir du efter avslutad utbildning mycket attraktiv på arbetsmarknaden.