Vad är en aktuarie?

Aktuarier, eller försäkringsmatematiker, är de som ansvarar för att räkna på försäkringsprodukter utgående från ett riskperspektiv, vilket är en skillnad mot t.ex. ekonomer. Traditionellt har en aktuaries arbetsuppgifter främst bestått av två huvudsakliga delar: dels prissättning av försäkringsprodukter och dels reservsättning.

I och med att nuvarande och kommande lagkrav och tillsyn ställer större krav på att betrakta de risker som finns inom ett försäkringsbolag som en helhet har aktuariens roll kommit att breddas. Som exempel finns aktuarier, och personer med aktuariell kompetens, numera även inom försäkringsbolags riskkontrollfunktion och arbetar närmre kapitalförvaltningen. På samma sätt som det finns kvantitativa analytiker som arbetar med rent finansiella frågeställningar har det vuxit fram mer gränsöverskridande aktuariella analytiker, vilka arbetar i gränslandet mellan tillgångs- och skuldsidan av ett försäkringsbolag, så kallad "Asset Liability Management" (ALM).

 

Arbetsuppgifter

Många av de arbetsuppgifter som utförs av aktuarier berör själva kärnan i ett försäkringsbolags verksamhet, vilket innebär att många aktuarier arbetar i nära samarbete med andra delar av organisationen inom ett försäkringsbolag som t.ex. produktspecialister, ekonomer, jurister och  kapitalförvaltning. I många av dessa situationer bidrar aktuarien med sakkunskap och har en rådgivande roll.

Komplexiteten i de beräkningar som utförs av aktuarier varierar givetvis från bolag till bolag och från produkt till produkt, men överlag krävs mer och mer programmeringsfärdigheter för att kunna utföra dessa beräkningar. På, främst, större försäkringsbolag har det även vuxit fram aktuarier som främst arbetar med programmering av beräkningsapplikationer, ibland kallade system-aktuarier. Typen av programmering kan spänna över allt från databasprogrammering till implementering av effektiva numeriska metoder till skriptprogrammering i tredjepartsprogramvara.

 

Aktuarieutbildning

Du kan ta masterexamen i försäkringsmatematik antingen genom att läsa vårt masterprogram i försäkringsmatematik (Aktuarieprogrammet), eller genom att läsa fristående kurser.

Aktuarieprogrammet
Våra kurser och program
Examenskrav

Om du läser fristående kurser, tänk på att kursen MT5009 Grundläggande finansmatematik är obligatorisk för examen. Det är inte uppenbart om du bara tittar på informationen om programmet, där kursen inte är obligatorisk eftersom den istället är ett av förkunskapskraven.

 

Diplomering

Masterprogrammet i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet utvecklas och underhålls i nära samarbete med Svenska Aktuarieföreningen (SAf) för att säkerställa att detta ska vara i linje med de krav som ställs för att bli diplomerad aktuarie. Dessa krav följer i sin tur de krav som ställs av Finansinspektionen, och deras europeiska motsvarighet EIOPA, för att få arbeta som ansvarig för aktuariefunktionen. Som diplomerad aktuarie enligt SAf har du även ett så kallat "ömsesidigt igenkännande" (eng. mutual recognition) med övriga europeiska länder som följer riktlinjerna framtagna i Actuarial Association of Europe (AAE f.d. Groupe Consultatif). Detta innebär att din diplomering enligt SAf även är giltig i övriga länder som är anslutna till AAE.

Läs mer här:

Svenska Aktuarieföreningen (SAf)
Actuarial Association of Europe (AAE)

 

Forskning inom försäkringsmatematik

Försäkringsmatematik är den del av matematiken, och i synnerhet av den matematiska statistiken, som berör tillämpningar inom försäkringsverksamhet. Försäkringsmatematiken syftar främst till att analysera och kvantifiera försäkringsrisker.

Nedan ges ett urval av aktuarietidskrifter som ger en uppfattning om aktuella forskningsteman inom försäkringsmatematik.

Annals of Actuarial Science
ASTIN Bulletin
British Actuarial Journal
European Actuarial Journal
Insurance: Mathematics and Economics
North American Actuarial Journal
Scandinavian Actuarial Journal

(Du som är student eller anställd vid SU kan komma åt elektroniska tidskrifter via Stockholms universitetsbibliotek.)

Erland Ekheden

Erland Ekheden är affilierad forskare i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet och aktuariekonsult på FCG. Erland är diplomerad aktuarie och har främst arbetat inom liv och pensionsområdet. Hans forskning är i första hand inriktad på modellering av dödlighet, risken att dö vid en given ålder. Det har t ex betydelse för att bestämma rätt belopp att betala ut i livsvariga pensioner.

Andreas Lagerås

Andreas Lagerås är finansmatematiker vid Afa Försäkring, där han även har arbetat som ränteförvaltare. Han är docent i matematisk statistik och affilierad forskare i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet. Andreas forskar inom sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar inom finans och försäkringsmatematik.

Mathias Lindholm

Mathias Lindholm är lektor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat inom försäkringsbranschen som aktuarie (liv, sak och riskmodellering), kvantitativ (finansiell) analytiker samt riskanalytiker.

Filip Lindskog

Filip Lindskog är professor i försäkringsmatematik vid Stockholms universitet. Han har tidigare ansvarat för utbildningen i finansiell matematik vid KTH och är medförfattare till boken "Risk and Portfolio Analysis: principles and methods". Filip forskar inom försäkringsmatematik, finansiell matematik och extremvärden och stora avvikelser för tungsvansade modeller.

Lina Palmborg

Lina Palmborg är doktorand i försäkringsmatematik. Hon har tidigare arbetat inom försäkringsbranschen som aktuarie (livförsäkring) och kvantitativ analytiker.

 

Kontakt

Studievägledning matematik och matematisk statistik
På denna sida