Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i förskoledidaktik

Bredda och fördjupa dig inom ämnet förskoledidaktik och forskning inom områden som relaterar till förskolan och dess verksamhet. En utbildning för dig som vill kunna arbeta med kvalificerat utvecklings- eller utredningsarbete relaterat till förskolan eller få behörighet att söka till forskarutbildning i ämnet.

Kvinnliga studenter som sitter och diskuterar vid laptop. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein.

Utbildningen ger dig en orientering inom aktuell förskoleforskning inom områden som rör förskollärarprofessionen, förskolan som samhällsinstitution, förskollärarutbildning och ledarskap, barndom och föräldraskap i förskolan och olika perspektiv på barns utveckling och lärande. Genomgående kopplas programmets innehåll till såväl samtida, historiska som internationella perspektiv. Du får också utveckla din förmåga att reflektera, kritiskt analysera, och kunna handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Utbildningen lämpar sig för dig som har en förskollärar- eller lärarexamen eller kandidatexamen i barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap, barnkultur, sociologi, etnologi, psykologi, historia, estetik och genusvetenskap.

Studierna förbereder dig för yrkesverksamhet inom förskoleområdet, forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete, lärarutbildning eller ledningsarbete inom kommunal och offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Utbildningen ger dig vidare en bred och djup kunskapsbas för fortsatta studier på forskarnivå i förskoledidaktik eller anknytande forskarutbildningsämnen samt kompetenser som är användbara i arbeten som ställer höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt.

Programmet ges på heltid och är nätbaserat. Men delar av utbildningen, som programintroduktion och ventilering av självständigt arbete, sker på campus. Det innebär att merparten av undervisningen kommer att ges på distans via internet. Upplägget består av både självstudier och nätbaserad undervisning under dagtid.

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en magisterexamen efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).