Forskarskolan i estetiska vetenskaper

Forskarskolan i estetiska vetenskaper syftar till att studera estetiska aspekter på ett teoretiskt och ämnesövergripande sätt. De ämnen inom fakulteten som primärt berörs av forskarskolan är filmvetenskap, filosofi, idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- och dansvetenskap samt estetiska inriktningar i språk- och historieämnena. Forskarskolan har totalt 21 doktorander, ingen nyantagning kommer att ske. www.foest.su.se

Forskarskolan i kulturhistoriska studier

Under åren 2010-2014 erbjuder forskarskolan utbildning för doktorander vid Humanistiska fakulteten. Ett 20-tal doktorander antas av forskarskolan och Humanistiska fakultetens institutioner. De områden inom fakulteten som primärt berörs av FoKult är historiskt inriktade ämnen, kulturämnen samt kulturhistoriska inriktningar i andra humanistiska ämnen.

FoKults egna doktorander är dels kopplade till en av fakultetens institutioner och dels till forskarskolan. Med sina skilda ämnen som utgångspunkt arbetar doktoranderna med frågor som rör relationen mellan det förgångna och nutiden, liksom med frågor om det mer eller mindre avlägset förflutna. Detta för att på nya sätt göra det förflutna angeläget i vår föränderliga samtid.

Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor.  www.fokult.su.se