Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs i socionomprogrammet på termin 5. Den planeras individuellt och förläggs till olika verksamheter och yrken inom socialt arbete i offentlig, privat eller frivillig regi. Exempel på yrken är socialsekreterare, kurator, biståndshandläggare, behandlingsassistent, utredare och arbetsledare/chef. VFU kan också förläggas utomlands. Du kommer att få all information du behöver av institutionens VFU-samordnare under din fjärde termin på socionomprogrammet.

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att ge studenten möjlighet att prova på och utveckla praktiskt socialt arbete ute i olika verksamheter under handledning av en yrkesverksam socialarbetare.


 

Målet med verksamhetsförlagd utbildning

Kursens övergripande mål är att studenten ska få praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder används inom verksamhetsfältet socialt arbete. En annan viktig del är att reflektera över yrkesrollen, dess handlingsmöjligheter och hur du som yrkesverksam kan och bör förhålla dig till villkoren ute på olika arbetsplatser. Stor vikt läggs vid att du reflekterar över förhållningssätt och teorier inom socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå och att du genom dessa reflektioner tränar på att använda och utveckla dina kunskaper om socialt arbete i dess praktik.

 

För tillträde till den verksamhetsförlagda utbildningen krävs godkänt resultat från på kurserna SUARB1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, SU2H18 Socialt arbete 2:Socialpolitik och rättsliga grunder och SU3H18 Socialt arbete 3: Forskningsmetoder samt godkänd på delkurser om 15 hp från kursen SU4H18 Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv.

 

VFU-samordnare ansvarar för rekrytering av VFU-platser/handledare och placering av studenter. Basgruppslärare ansvarar för studenternas teoretiska uppgifter samt examination av delkursen. Gemensamt har dessa också som uppgift att ge stöd till student och handledare.

 

 

Varje student har en eller två enskilda handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledarens uppgift är att på olika sätt stödja och utmana studenten i hennes/hans professionella utveckling. Handledaren erbjuds att gå en handledarutbildning på 7,5 hp parallellt med att denne har student i VFU. Handledaren får även stöd genom två handledarträffar samt en handledardag under terminen.

VFU för handledare och arbetsplatser

Anmälan VFU-plats

 

Du ska senast den 15 oktober skicka in en anmälan om att du vill göra VFU nästa termin. 

Anmälningsblankett

Läs om kursen i kurskatalogen

”Om du ska göra VFU nästa termin har du möjlighet att boka ett individuellt möte med en VFU-samordnare fram till och med den 15 oktober. Bokningen görs via Athena och mötestillfällena är om 30 minuter. Maila till vfu@socarb.su.se om du vill boka en tid och inte har tillgång till Athena”

 

Klicka på länken nedan för att se några av de samarbetspartners som har tagit emot VFU-studenter de senaste tio terminerna.

Samarbetspartners

 
 

Kontakt

VFU-samordnare

Sök bland våra utbildningar