Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapligt basår

Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten? Är du redo för nya utmaningar vid Sveriges största naturvetenskapliga fakultet? Vägen till att arbeta med jorden, miljön, universum, allt som lever, energi, hur man botar sjukdomar och tar fram en hållbar värld börjar med en distansutbildning vid Stockholms universitet.

Basåret natur

Naturvetenskapligt basår vid Stockholms universitet ger dig en raketskjuts in i naturvetenskapen, och de bästa förutsättningarna för vidare universitetsstudier. Basåret riktar sig till dig som vill läsa en av våra naturvetenskapliga utbildningar, men saknar delar av den särskilda behörighet som krävs. Kanske valde du en annan väg i gymnasiet, eller vill byta riktning i din karriär, eller av någon annan anledning vill ha naturvetenskaplig behörighet. Under ett år läser du kurser i biologi, fysik, kemi och matematik där både teori och praktiska färdigheter ingår. Studierna ger behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2 samt Matematik 4. Undervisningen ges på distans, med ca 1-3 dagar på campus per månad för laborationer, exkursioner och tentamen.

Förutom behörighet till vidare studier inom naturvetenskap, får du också en slags introduktion och studievana som kan behövas för att studera vid universitet. Upplägget på basåret liknar andra universitetsstudier, och ett större ansvar läggs på dig som student än i gymnasiet. Dina passionerade och kunniga lärare kommer att vara aktiva forskare, precis som på våra övriga kurser. Under basårets gång kommer du lära känna universitetsmiljön, öva upp din studieteknik och få en bra grund till vidare universitetsstudier.

Efter att ha avslutat basåret med godkända resultat får du platsgaranti på något av våra många naturvetenskapliga utbildningsprogram. Vilka program som omfattas av platsgarantin ser du under fliken "Mer information" längre ner.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor om bl.a. behörighet, meritvärde och studiemedel. Läs mer innan du kontaktar oss.

Vad är ett naturvetenskapligt basår?

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Kurserna ger särskild behörighet som motsvarar vissa gymnsiekurser.

Vilken behörighet får jag genom det naturvetenskapliga basåret?

Vårt basåret innehåller kurser som ger särskild behörighet motsvarande gymnasiets kurser Biologi 1+2, fysik 1+2, Kemi 1+2 och Matematik 4.

Jag vill bara ha behörighet i fysik och biologi. Måste jag ändå läsa hela basåret?

Nej, basåret är uppdelat i kurser och du kan välja att avstå från vissa kurser. Vill du till exempel ha behörighet motsvarande Biologi 2 så kan du välja att läsa enbart Biologi 2. Detta förutsatt att du har behörighet från Biologi 1, antingen från basåret eller från tidigare studier. Tänk på att kurserna kan ligga utspridda över året, så om du avstår vissa kurser så kommer du sannolikt att studera på deltid.

Hur ska jag söka?

Basåret kommer att öppna för anmälan 15 mars. Sista dagen att göra en anmälan är 17 april. Du söker via antagning.se.

Hur stor chans har jag att bli antagen till basåret?

Du kan se vilka chanser du har att komma in på Naturvetenskapligt basår genom att titta på tidigare antagningspoäng. Du söker fram antagningsstatistik hos Universitets- och högskolerådet.

Kommer basåret ges på distans? Krävs någon närvaro i Stockholm?

Större delen av undervisningen kommer att ske på distans. Vissa praktiska delar kommer att vara förlagda till Stockholms universitets campus. Vi kommer att schemalägga dessa i block för att minska antalet resor till Stockholm. Även skriftliga tentamina kommer att ske på campus, men här finns också möjlighet att ordna tentamen på annan ort. Totalt bedömer vi att ca 15 dagars närvaro på campus krävs.

Hur är basåret upplagt?

Basåret är upplagt så att du oftast läser upp till fyra kurser parallellt. Föreläsningarna varvas med studier på egen hand, och du får räkna med att ägna cirka 40 timmar per vecka åt dina studier.

Gäller behörigheten från basåret enbart på Stockholms universitet?

Vi kan bara garantera att behörigheten gäller på Stockholms universitet, men i praktiken brukar den godtas av samtliga svenska högskolor. För utländska universitet kan du behöva bifoga mer information om vad basåret är, och vad som ingått.

Påverkar basåret mitt meritvärde?

Nej, basåret ger dig särskild behörighet men betygen från basåret påverkar inte ditt meritvärde. Däremot hamnar du i betygsgrupp II om du söker en utbildning där behörigheten från basåret räknas in.

Räknas poängen från basåret som vanliga högskolepoäng?

Nej. Även om det står att basåret är 60 hp visar detta bara att basåret sträcker sig över ett helt år. Basåret innehåller förberedande studier, och därför räknas inte poängen som akademiska poäng (hp). De ger inte behörighet till kurser som kräver ett visst antal hp, och räknas inte heller med då urval sker efter antal hp man läst.

Hur fungerar det med studiemedel under basåret?

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Mer information om detta hittar du hos CSN.

Jag har frågor om min behörighet till basåret. Vem ska jag kontakta?

För frågor om behörighet hänvisar vi i första hand till antagning.se.

Du kan också kontakta Antagningsavdelningen vid Stockholms universitet.

 

 • Kursupplägg

  Basåret är uppbyggt av flera olika kurser som tillsammans täcker de naturvetenskapliga kunskaper du behöver från gymnasieskolan. Inom biologi, fysik och kemi läser du även experimentella kurser. Dessa är samlade i block för att minska antalet tillfällen du behöver närvara på campus. Totalt krävs ca 2-3 dagars närvaro på Stockholms universitets campus per månad för laborationer, exkursioner och tentamen. För dig som bor utanför Stockholmsområdet kommer dagarna schemaläggas så samlat som möjligt.

  Undervisning

  Undervisningen sker i huvudsak i form av föreläsningar i hel- eller halvklass. Som komplement till föreläsningar ges också räkneövningar, gruppövningar och seminarier. Dessa kan variera mellan de olika kurserna. Gemensamt är att de oftast sker i mindre grupper.

  Då basåret ges på distans sker undervisningen över internet. Du behöver själv se till att ha den tekniska utrustning (dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling) som krävs för att delta i undervisningen.

  Inom biologi, fysik och kemi ingår också praktiska övningar i form av exkursioner och laborationer. I våra övningslaboratorier på Stockholms universitets campus tränar du de praktiska färdigheter som krävs, och testar de teoretiska sambanden i praktiken. OBS! Inför varje laborationsomgång ingår ett antal förberedande uppgifter, och för att få delta i de praktiska momenten måste du vara godkänd på dessa uppgifter.

  Inlämningsuppgifter, bonusgrundande övningsuppgifter och läsförberedande frågor ingår som stöd till studierna i varierande omfattning i de olika delkurserna.

  Kurser

  Biologi

  Kurserna i biologi  ger dig kunskaper om levande organismer på alla nivåer. Du kommer studera celler och deras byggnad, samt hur de samspelar i organismen. Genom att utgå från genetik på cell- och individnivå kopplar du även till storskaliga samband, som evolution, etologi och organismernas släktskap. Detta helhetsperspektiv är också centralt när du studerar ekologi och hållbar utveckling. Du kommer därefter att fördjupa dig i biologins karaktär och pröva på den naturvetenskapliga arbetsmetoden. Fokus ligger då på organismens funktion och fysiologi, och du kommer att lära dig om de olika system som samverkar: från cell- och molekylärbiologi till hormonsystem och nervsystem. Du undersöker livscykler hos celler, växter och svampar, och du kommer också studera betydelsen av olika mikroorganismer för hälsa och sjukdom, exempelvis vid infektion och smittspridning, samt immunförsvarets roll.

  Fysik

  Inom fysiken tar du dig an de lagar som styr vår omvärld, från det allra minsta till det allra största. Du kommer att studera fundamentala begrepp och samband inom centrala områden: kraft och rörelse, vågor, elektriska och magnetiska fält, energi och termodynamik. Med hjälp av dessa kunskaper utforskar du sedan en stor mängd olika fenomen, från himlakropparnas rörelser till de skimrande färgerna på såpbubblor, liksom fysikens viktiga roll i studier av miljö och klimat. Du kommer också få en introduktion till den moderna fysiken, där du studerar materians minsta beståndsdelar och begrepp som radioaktivitet, de grundläggande krafterna och vågpartikeldualitet. I andra änden av storleksskalan studerar du istället universums struktur och utveckling.

  Kemi

  Kurserna i kemi tar avstamp i det periodiska systemet och kommer ge dig goda kunskaper om kemiska begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du kommer under basåret introduceras till de fem stora kemiområdena: fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi. Ämnenas egenskaper är centralt liksom grundläggande förklaringsmodeller som beskriver hur materien uppför sig, till exempel kemisk bindning, energiomvandlingar och jämvikt. I den organiska kemin beskrivs begrepp som nukleofil, elektrofil och kiralitet och hur man kan skapa nya komplexa molekyler. Biokemin omfattar cellen och dess byggstenar, hur celldelning går till och hur olika typer av celler omvandlar energi. Inom analytisk kemi beskrivs kemiska metoder och tekniker som kan identifiera och separera kemiska substanser och som används inom alla olika kemiområden.

  Matematik

  Inom matematik kommer du utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt träna på olika strategier för att kunna lösa matematiska problem. Du kommer att studera egenskaper hos komplexa tal, och undersöka olika metoder för att lösa polynomekvationer. Inom trigonometri lär du dig hantera trigonometriska uttryck och bevis. En central del är studier av samband och förändring, t.ex. hos olika funktioner såsom trigonometriska funktioner och logaritmfunktioner. Du kommer även fördjupa dig inom beräkning av derivata och integraler, samt åskådliggörande av samband genom grafritning. Matematiken är ett viktigt verktyg inom vetenskap och många yrken, och därför studerar du också exempel på tillämpningar inom andra ämnen.

  Examination

  Varje kurs examineras separat. I de teoretiska momenten examineras du genom hemtentamen eller tentamen på campus i Stockholm, och i de experimentella kurserna deltar du i laborationer och skriver du laborationsrapporter (ibland förekommer även muntlig redovisning av laborationer). Alla dessa examinationsmoment är obligatoriska.

  Examinator

  Matematik 4: Marcus Högås

  Kemi 1 och 2: Linda Vikström Bergander

  Biologi 1 och 2: Kenneth Ekvall

  Fysik 1: Fawad Hassan och Henrik Öström

  Fysik 2: Eddy Ardonne

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema:

  Observera att schemat kan ändras fram till en månad före kursstart.

  Schema för Naturvetenskapligt basår HT22/VT23

  Basåret ges på distans. Dock kommer en del praktiska moment att utföras på plats på Stockholms universitet. Exempel på moment som kan komma att kräva fysisk närvaro på campus är laborationer, exkursioner och salstentamina. Obligatoriska moment och moment som kräver campusnärvaro är utmarkerade i schemat.

   

  Tentamensschema:

  Anmälan till tentamen sker via Ladok. Läste du Naturvetenskapligt basår under tidigare läsår behöver du anmäla du dig till basar@fysik.su.se, senast 2 veckor innan tentamen. Nedan finns tentamensdatum för HT22 respektive VT23:

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Biologi

  • Biologi 1 av Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl. 4:de upplagan. (ISBN 9789147085231).
  • Biologi 2 av Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl. 4:de upplagan. (ISBN 9789147085903).

  Fysik

  • Heureka! Fysik 1 av R. Alphonce, L. Bergström, P. Gunnvald, J. Ivarsson, E. Johansson, R. Nilsson, U. Christiansson och T. Ericson. Natur & Kultur, upplaga 2. (ISBN 9789127459106).
  • Heureka! Fysik 2 av R. Alphonce, L. Bergström, P. Gunnvald, E. Johansson, R. Nilsson och C. Modig. Natur & Kultur, upplaga 1. (ISBN 9789127567283).

  Kemi

  • Gymnasiekemi 1 av Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén och Artur Sonesson. Liber AB, upplaga 4. (ISBN 9789147085576).
  • Gymnasiekemi 2 av Ulf Ellervik, Lars Rydén, Artur Sonesson, Ola Svahn, Aina Tullberg. Liber AB, upplaga 6. (ISBN 9789147107308).

  Matematik

  • Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans Heikne, Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok, Natur & Kultur Läromedel (ISBN 9789127426320)
 • Mer information

  Garantiplatser

  Efter att ha klarat av basåret får du garanterad plats på något av följande naturvetenskapliga program vid Stockholms universitet:

  Kandidatprogrammet i astronomi och astrofysik
  Kandidatprogrammet i biologi
  Kandidatprogrammet i fysik
  Kandidatprogrammet i geovetenskap
  Kandidatprogrammet i marin geovetenskap
  Kandidatprogrammet i kemi
  Kandidatprogrammet i matematik
  Kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap
  Kandidatprogrammet i matematisk ekonomi och statistik
  Kandidatprogrammet i nutrition
  Kandidatprogrammet i miljövetenskap
  Kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik
  Sjukhusfysikerprogrammet

  Under våren väljer du vilket program du vill ha garanti till, och mer information kommer att ges i början av vårterminen. Garantiplatsen gäller utbildningstillfällen med start på hösten samma år som du avslutar basåret, och under förutsättning att du är godkänd på minst 30 poäng, motsvarande minst fyra av kurserna inom basåret. Skulle det vara fler sökande från basåret än antalet garantiplatser på ett visst program, sker ett urval utifrån betyg på kurserna i basåret. Observera att du även behöver uppfylla den behörighet som krävs för programmet.

 • Kontakt

  E-post: basar@fysik.su.se

  Telefon: 08-553 780 72
  Telefontider varje helgfri måndag och onsdag kl. 09:00-11:00.

  För specifika frågor relaterat till en viss kurs kan du vända dig till kursansvarig lärare. Kontaktuppgifter nedan:

  Matematik 4: Marcus Högås marcus.hogas@fysik.su.se

  Kemi 1 och 2: Linda Vikström Bergander linda.vikstrombergander@su.se

  Biologi 1 och 2: Kenneth Ekvall kenneth.ekvall@su.se

  Fysik 1: Fawad Hassan fawad@fysik.su.se och Henrik Öström henrik.ostrom@fysik.su.se

  Fysik 2: Eddy Ardonne ardonne@fysik.su.se