Kandidatprogram i matematik, 180 hp

Om utbildningen

Matematiken är tillsammans med astronomin en av de äldsta vetenskaperna. Trots det är matematiken livaktigare än någonsin och stadd i ständig utveckling, nya metoder utvecklas och både gamla och nya problem blir lösta. Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utvecklingoch genomsyrar hela samhället. Med hjälp av matematik kan man bestämma planetbanor, utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstillväxten i världen eller återge avsmältningstakten vid arktis glaciärer.

     Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning, t.ex numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, utveckling av modeller för olika tillämpningar, sannolikhetskalkyler, statistiskt utrednings- och prognosarbete, försäkringsmatematik eller olika typer av samhällsplanering. Personer med matematikinriktning kan arbeta med exempelvis prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret eller som logikkonsulter. Matematiska statistiker kan arbeta med riskanalys på försäkringsbolag och finansföretag, statistisk analys vid läkemedelsföretag och inom medicinsk forskning, sannolikhetsberäkningar och statistik inom telekommunikationsindustrin, metodutveckling inom offentlig statistikproduktion mm. Det finns också, inom båda inriktningarna, möjligheter att arbeta vidare inom den spännande forskarvärden, en värld med explosionsartad utveckling av ny kunskap och med stimulerande kontakt med kollegor runt om i världen.

     År 2007 genomfördes en undersökning bland tidigare studenter vid Naturvetenskapliga Fakulten på SU. Denna visade att studenter i matematisk statistik och matematik hade högst lön och högst sysselsättningsgrad bland samtliga ämnen vid fakulteten (se vidare http://www.natvet.su.se/content/1/c6/01/24/29/Efter_studierna_IV.pdf).

     Förutom en solid grund i matematik ger programmet en bredd mot tillämpade ämnen som matematisk statistik, datalogi och numerisk beräkningsteknik. Programmet omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del om 105 högskolepoäng och en inriktningsdel om 75 högskolepoäng. Den gemensamma delen består av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Inriktning görs efter tre terminer mot något av huvudområdena matematik, tillämpad matematik eller matematisk statistik.

Mer information om antagningsprovet: www.math.su.se/antagningsprov

Om ämnet: Matematik

Eftersom en matematisk teori alltid innebär att vissa slutsatser gäller under angivna förutsättningar, kan den principiellt inte säga något om den fysiska verkligheten. Icke desto mindre har matematiken blivit ett oumbärligt verktyg för en lång rad av ämnen, som astronomi, fysik, kemi, statistik och de tekniska vetenskaperna samt på senare tid även för ekonomi, biologi, olika beteendevetenskaper och datavetenskap.

Matematikens uppgift då det gäller tillämpningsämnena är dels att ställa begreppsbildningar till förfogande för en exakt och ändamålsenlig formulering av empiriska lagar, dels att ur de formulerade lagarna härleda konsekvenser, vilka bland annat kan användas för att finna bättre modeller av den verklighet man vill beskriva. Dessa uppgifter har med tiden blivit alltmer betydelsefulla.

Matematiken utvecklas ständigt genom en intensiv internationell forskning, nya teorier skapas och redan existerande förenklas och byggs ut.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Matematiska institutionen