Stockholms universitet

Geologi, geokemi och geofysik

I det breda kandidatprogrammet i geologi, geokemi, och geofysik lär du dig om planeten jordens uppbyggnad och beståndsdelar, kemiska och fysiska processer och utvecklingen över tid. Du får förståelse för berg och jord, vatten och hav, klimat och miljö och hur de samverkar med livet på jorden.

Ämnesbeskrivning

Första året kommer du att lära dig geologins grunder. Det handlar om planeten jordens uppbyggnad, om mineral och bergarter, den geologiska tidsskalan och livets utveckling. Där ingår också storskaliga processer som plattektonik, bergskedjeveckning, vulkanism och jordbävningar.

Du får även lära dig om hur klimatet fungerar och de processer och kemiska kretslopp som ligger till grund för klimatförändringar. Vidare får du en inblick i hur användbara olika matematiska och statistiska metoder är inom geologin. Under exkursioner får du lära dig grunderna i geologiskt fältarbete, att tolka vad du ser i landskapets former, jord och berg och hur man samlar in geologiska data.

År två bygger du vidare på dina kunskaper genom bland annat sediments och bergarters utseende, sammansättning och bildningssätt och hur man kan förstå och kartlägga tidigare rörelser i jordskorpan. Du lär dig också om kartläggning av havsbottnar och hur de används som klimatarkiv samt hur kolets kretslopp påverkar klimatet.

Sista året fördjupar du dig inom något av institutionens forskningsområden: maringeologi, geokemi eller klassisk geologi. Du avslutar med ett självständigt arbete där du genomför en forskningsuppgift och sammanställer den i en skriftlig rapport.

Geologi, geokemi och geofysik handlar om saker som du måste se och känna på i verkligheten och därför kommer du att få varva de teoretiska studierna med praktiska moment som laborationer, fältstudier och exkursioner i Sverige och utomlands.

Arbetsmarknad och karriär

Utbildningen är bred och ger dig möjlighet till många olika yrken i Sverige och utomlands. I dag finns de flesta jobben inom bygg- och anläggningsbranschen samt gruv- och prospekteringsföretag. Andra stora arbetsgivare är konsultfirmor, kommuner, universitet och andra statliga myndigheter.

Arbetet innebär oftast att göra olika mätningar i fält eller till sjöss, följt av lab-analyser, databearbetning, tolkning och sammanställning i form av rapporter och kartor. Arbetsmarknaden är i dag i balans.

Utbildningar inom ämnet

Geologiska vetenskaper handlar om saker som du måste se och känna på i verkligheten och därför kommer du att få varva de teoretiska studierna med praktiska moment som laborationer, fältstudier och exkursioner i Sverige och utomlands.

Våra utbildningar

  • Utbildning på forskarnivå

    Forskarutbildningen inom geologi, geokemi eller maringeologi bygger vidare på vad du lärt dig på grundnivå. Utbildningen ger fördjupad insikt i de senaste forsknings- och arbetsmetoderna, avancerad ämnesspecifik kunskap, och träning i muntlig och skriftlig presentation.

    Doktorandutbildning

Examen

Forskning inom ämnet

Geologiska vetenskaper berör planetens sammansättning, historia och dynamiska processer, kemiska kretslopp samt hav och klimat. De förser samhället med avgörande information om naturresurser, energi, grundförutsättningar för byggnation, klimatutveckling och om faror som jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier.

Stockholm är ett ledande center för geovetenskaplig forskning i Sverige. Forskningen vid Institutionen för geologiska vetenskaper är starkt integrerad med Bolincentret och Östersjöcentrum.